Štrukturálne ukazovatele pre školy na rozvoj inkluzívnych systémov v školách a v súvislosti s nimi

Túto skupinu štrukturálnych ukazovateľov pre inkluzívne systémy v školách a v súvislosti s nimi môžu využívať riaditelia škôl, učitelia, rodičia alebo iní partneri škôl pri posudzovaní inkluzívnosti ich školy. Ukazovatele sú formulované ako vyjadrenia, na ktoré možno odpovedať áno alebo nie, a pre školských aktérov môžu slúžiť ako usmernenie pri sebahodnotení v mnohých relevantných oblastiach. Inkluzívnosť na školách sa vníma ako podporné a kvalitné vzdelávacie prostredie s priateľskými a starostlivými školami a triedami. Dosahuje sa tým, že sa predchádza diskriminácii, k potrebám študenta sa pristupuje holisticky (s ohľadom na emočné, fyzické, kognitívne a sociálne aspekty) a berú do úvahy talent a názory študentov.

Medzi hlavné oblasti, na ktoré sa ukazovatele vzťahujú, patria:

  1. celoškolský prístup k inkluzívnym systémom;
  2. schopnosť učiteľov a školy viesť;
  3. podpora systémovej integrácie politiky a praxe;
  4. multidisciplinárne zameranie na zdravie a dobré podmienky;
  5. presadzovanie účasti rodičov a podpora rodiny;
  6. a uspokojovanie potrieb obzvlášť zraniteľných jednotlivcov a skupín.

Pri výbere ukazovateľov sa vychádzalo z hlavných politických dokumentov Rady EÚ a Európskej komisie a z najnovších medzinárodných zistení o inkluzívnom vzdelávaní.

Tento nástroj je súčasťou širšej správy o štrukturálnych ukazovateľoch pre inkluzívne systémy v školách a v súvislosti s nimi, v ktorej sa uvádzajú východiská a vysvetlenia jednotlivých ukazovateľov.

Autori:
Paul Downes, Institute of Education, Dublin City University
Erna Nairz-Wirth, Vienna University of Economics and Business
Viktorija Rusinaitė, PPMI

Typ
Osvedčený postup (direct evidence)
Krajina
Európa
Jazyk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Školský stupeň
Primárny; Sekundárny
Úroveň intervencie
Univerzálna
Intenzita intervencie
Nehodí sa
Zdroj financovania
Bez finančných prostriedkov

Komentáre

Pridať komentár