Sieť a centrálna asistenčná služba na predchádzanie predčasnému ukončeniu školskej dochádzky v Antverpách

Sieť na predchádzanie predčasnému ukončeniu školskej dochádzky poskytuje celý súbor služieb a odborných znalostí. Každý projekt je jedinečný, zameraný na konkrétne cieľové skupiny a priťahuje vlastnú úroveň financovania. Dôraz sa kladie na predchádzanie predčasnému ukončeniu školskej dochádzky a opätovné začleňovanie žiakov, ktorí odišli zo školy. Centrálna asistenčná služba poskytuje podporu žiakom aj školám. Často absentujúci študenti sa posielajú do žiackeho poradenského centra, ktoré patrí do školskej siete, ktorej je škola súčasťou. V prípade potreby sa žiacke poradenské centrum obracia so žiadosťou o pomoc na centrálnu asistenčnú službu. Asistenčná služba môže ponúknuť ohrozeným žiakom alebo žiakom, ktorí odišli zo školy, prispôsobené podporné opatrenia a činnosti prostredníctvom siete rôznych organizácií.

Centrálna asistenčná služba je ústredným prvkom siete, súčasťou ktorej sú tieto orgány a zainteresované strany: mestská rada v Antverpách, Rada pre vzdelávanie v Antverpách, školské správy, žiacke poradenské centrá, miestna vzdelávacia platforma, sociálne služby, služby pre mládež, súdy a policajné zložky.

Pokiaľ ide o samotný proces, prvý krok musia zvyčajne urobiť školy. Školy poskytujú v spolupráci so žiackymi poradenskými centrami študentom individuálnu podporu. Zamestnancov žiackych poradenských centier tvoria lekári, zdravotné sestry, sociálni pracovníci, psychológovia a pedagógovia. Vypracúvajú sa individuálne programy a na poskytovanie podpory sa vyhľadávajú individuálne služby alebo programy v rámci siete. V prípade potreby sa centrálne asistenčné služby spájajú s inými podpornými organizáciami, napríklad:

  • Mladí mentori a mentori z radov rovesníkov poskytujú individuálne poradenstvo.
  • V prípade potreby sa jednotlivci odkazujú na odborné terapeutické služby.
  • Ak je to potrebné, zapája sa polícia alebo súdnictvo.
  • V prípade školských činností zameraných na prácu s rodičmi poskytuje potrebnú podporu na zabezpečenie najlepšieho spôsobu začlenenia rodičov do školskej komunity MVO Schoolbridge, ktorú financuje mestská rada.

Mesto Antverpy založilo sieť a centrálnu asistenčnú službu na predchádzanie predčasnému ukončeniu školskej dochádzky s cieľom bojovať proti predčasnému ukončeniu školskej dochádzky prostredníctvom zapojenia zainteresovaných strán a vytvárania sietí medzi mestskou správou a občianskou spoločnosťou. Úspech týchto iniciatív do veľkej miery závisí od:

  • politického záväzku vedenia mestskej rady, ktoré sa zaviazalo riešiť problémy mladých ľudí, ktoré by mohli prerásť do širších sociálnych problémov. Politický záväzok znamená, že politická podpora sa poskytuje bez ohľadu na zmeny v politickej správe,
  • jasného zamerania a jasnej vízie od samého začiatku,
  • spoločnej vízie prostredníctvom zapojenia zainteresovaných strán, medzi ktoré patrí: mestská rada, školy, sociálne služby, služby pre mládež, polícia, súdy a organizácie občianskej spoločnosti,
  • politiky založenej na dôkazoch pochádzajúcich zo systematického zberu údajov o ukazovateľoch súvisiacich s predčasným ukončením školskej dochádzky, ako sú záškoláctvo, opakovanie ročníka, miera predčasného ukončenia školskej dochádzky a demografické zmeny,
  • finančných zdrojov na podporu siete viazaných z prostriedkov mestskej rady, flámskej vlády, ako aj z fondov EÚ,
  • jasnej štruktúry s centrálnou koordináciou zo strany mestskej rady.
Typ
Osvedčený postup
Krajina
Belgicko
Jazyk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Školský stupeň
Primárny; Sekundárny
Úroveň intervencie
Cielená; Individuálna
Intenzita intervencie
Trvalé
Zdroj financovania
Európske finančné prostriedky; Miestne finančné prostriedky; Národná vláda

Komentáre

Pridať komentár