TEIP – Program pre vzdelávacie oblasti prioritnej intervencie

Hlavným cieľom portugalského programu TEIP je podporiť začlenenie do vzdelávacieho procesu v školách v znevýhodnených oblastiach, v ktorých sú deti ohrozené sociálnym vylúčením. Vo všetkých skupinách škôl sa vypracujú špeciálne plány na zlepšenie a podporuje sa cyklus zlepšovania.

Program pre vzdelávacie oblasti prioritnej intervencie sa začal realizovať v roku 1996 a jeho hlavným cieľom bolo podporiť začlenenie do vzdelávacieho procesu v školách v znevýhodnených oblastiach, v ktorých sú deti ohrozené sociálnym vylúčením. Druhá verzia programu sa začala vykonávať od roku 2006 s cieľom znížiť mieru predčasného ukončenia školskej dochádzky a podporiť vzdelávacie úspechy. V roku 2012 sa začala jeho tretia verzia, v ktorej sa posilnili ciele druhej verzie, pričom dôraz sa kládol na kvalitu výsledkov vzdelávania.

V súčasnosti je do programu zapojených 137 skupín škôl, čo je 17 % všetkých skupín škôl v Portugalsku. Všetky tieto školy sa vyzývajú na vypracovanie špeciálnych plánov na zlepšenie na základe dohody medzi školami a školskými orgánmi o opatreniach, cieľoch, hodnotení a ďalších zdrojoch.

Špeciálny plán na zlepšenie sa týka štyroch rôznych oblastí, a to: 1. podpory zlepšenia vzdelávania; 2. riadenia a organizácie opatrení skupiny; 3. predchádzanie predčasnému ukončeniu školskej dochádzky, absenciám a nedisciplíne a 4. vzťahov medzi školou, rodinou a komunitou.

To, že školy vypracujú strategické opatrenia v štyroch uvedených oblastiach, však ešte neznamená, že ich musia všetky začleniť do konkrétneho plánu na zlepšenie. Metodika programu spočíva v tom, že podporuje cyklus zlepšovania v každej skupine. Cyklus zlepšovania by mal obsahovať súbor príslušných údajov, ktoré škole umožnia určiť problémy a dôležité otázky, aby mohli vypracovať stratégie v súlade s cieľmi. K strategickému opatreniu patria rôzne prvky, ako sú stanovenie zámerov, ukazovateľov a cieľov, monitorovanie a vlastné hodnotenie. Potom sa na základe posúdenia procesu a výsledkov skupiny rozhodnú, či vykonajú zmeny v strategickom opatrení.

Väčšina ťažkostí, s ktorými sa skupiny stretávajú v procese plánovania, sa týka otázok prioritizácie. Napriek tomu, že je jednoduché určiť kritické otázky, je zložité vypracovať strategický plán, ak skupina nemá spoločnú víziu. Najdôležitejší je preto výber a ďalší profesionálny rozvoj vedúcich pracovníkov. Vedúci pracovníci sú zodpovední za presadzovanie spoločnej vízie a cieľov v celej školskej komunite. S cieľom podporovať spoločnú víziu v školách je nevyhnutné, aby učitelia rozvíjali svoje schopnosti v oblasti vytvárania vzťahov a skupinovej spolupráce s ostatnými odborníkmi, ako aj so zainteresovanými stranami v rámci komunity.

Skupiny začlenené do programu TEIP odosielajú každý rok správu za prvý polrok a záverečnú správu Generálnemu riaditeľstvu pre vzdelávanie. Správa za prvý polrok obsahuje príslušné údaje za prvý polrok, monitorovanie dosiahnutých výsledkov za dané obdobie a možné zmeny opatrení v závislosti od potrieb. Záverečná správa je dôležitým nástrojom pre analýzu a rozhodovanie na úrovni skupiny, avšak na vnútroštátnej úrovni je dôležitá aj na hodnotenie programu ako takého. Tento nástroj obsahuje podrobnú analýzu výsledkov v niekoľkých oblastiach programu, hodnotenie dosiahnutých cieľov, príslušné výsledky a procesy, ako aj hodnotenie chýb a opatrení na zlepšenie.

Vykonávanie programu sa podporuje na vnútroštátnych zasadnutiach, zasadnutiach Generálneho riaditeľstva pre vzdelávanie (GRE) a skupín, mikrosiete a sietí pedagogických odborníkov.

Typ
Osvedčený postup
Krajina
Portugalsko
Jazyk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Školský stupeň
Preprimárny; Primárny; Sekundárny
Úroveň intervencie
Cielená
Intenzita intervencie
Trvalé
Zdroj financovania
Európske finančné prostriedky; Národná vláda

Komentáre

Pridať komentár