UKAZOVATELE NA MONITOROVANIE ÚČINNOSTI ŠKÔL

Ukazovatele predčasného ukončenia školskej dochádzky a zlepšovania vzdelávania sa v Portugalsku používajú na podporu zlepšovania kvality výsledkov študentov a uznávanie/odmeňovanie dobrej práce, ktorá sa vykonáva na všetkých verejných školách.

Program TEIP – Program prioritnej intervencie v oblastiach vzdelávania má tieto ciele: zlepšiť výsledky vzdelávania a podporiť kvalitu vzdelávacích možností, odstrániť predčasné ukončenie školskej dochádzky a absencie, znížiť nedisciplinovanosť a posilniť vzťahy medzi školami, rodinami a komunitami. Zoskupenia zahrnuté do tohto programu sa nachádzajú v sociálne a ekonomicky znevýhodnených oblastiach, kde násilie, predčasné ukončenie školskej dochádzky, absencie a detská práca sú príčinami neúspechov pri vzdelávaní.

Na národnej úrovni ministerstvo školstva a vedy vytvorilo dva ukazovatele na podporu zvyšovania kvality výsledkov študentov a uznávanie/odmeňovanie dobrej práce vykonávanej vo všetkých verejných školách. Ukazovateľom účinnosti vzdelávania (EFI) sa posudzuje ročný vývoj vzdelávacích výsledkov študentov, súlad medzi výsledkami interného hodnotenia a výsledkami externého hodnotenia (v tomto prípade skúšky na národnej úrovni). Zlepšenie školy sa porovnáva s východiskovými hodnotami pre školu (v porovnaní s predchádzajúcim rokom). Ukazovateľ rizika predčasného ukončenia školskej dochádzky (RA) vychádza z počtu študentov, ktorý škola vykazuje na konci každého školského roka, ktorí predčasne ukončili školskú dochádzku, zrušili svoj nástup alebo opakovali ten istý školský rok z dôvodu absencií. Školy, ktoré znížia tieto čísla, môžu získať dodatočné prostriedky na boj proti predčasnému ukončeniu školskej dochádzky. Ak napríklad škola chce získať 30 dodatočných kreditných hodín, mala by znížiť úroveň predčasného ukončenia školskej dochádzky na menej ako polovicu oproti predchádzajúcemu roku.

Paralelne k týmto meraniam existujú aj ďalšie iniciatívy, ktoré školy môžu využiť pri podpore dobrých výsledkov študentov, napr. program s názvom Program pre väčší úspech vo vzdelávaní (Programa Mais Sucesso Escolar), mediácia/tútorstvo a usmernenie a psychologická podpora v rámci škôl.

Okrem toho od školského roka 2012/2013 všeobecný inšpektorát pre vzdelávanie a vedu v jeho externom hodnotení školských programov zohľadnil ukazovateľ s názvom očakávaná hodnota, ktorý umožňuje porovnanie výsledkov (a ich vývoja) každej školy s inými školami nachádzajúcimi sa v podobnej situácii. Na základe tohto ukazovateľa je hodnotenie transparentnejšie a spravodlivejšie napríklad voči školám, ktoré sa nachádzajú v znevýhodnenej situácii.

Pre každé zoskupenie škôl sú ciele programu TEIP stanovené v rámci štyroch rôznych oblastí, ktoré zahŕňajú ukazovatele: Oblasť 1 – výsledky skúšok (národné hodnotenie) merané ukazovateľom miery úspešnosti a na základe priemernej známky; Oblasť 2 – interné hodnotenie výsledkov meraných ukazovateľom miery úspešnosti a ukazovateľom percenta študentov s pozitívnymi známkami vo všetkých predmetoch; Oblasť 3: Predčasné ukončenie školskej dochádzky merané na základe ukazovateľa jeho miery a na záver Oblasť 4: Nedisciplinovanosť – ukazovateľ, ktorým sa meria počet nahlásených prípadov nedisciplinovanosti na jedného študenta. Všetky cieľové hodnoty vychádzajú z údajov zhromaždených počas predchádzajúcich 3 rokov s cieľom vytvoriť rovnaké východiská pre každú školu a stanoviť dosiahnuteľné a spravodlivé ciele.

V skratke, podľa opísaných ukazovateľov došlo k zvýšeniu počtu zoskupení škôl v rámci programu TEIP, ktorých miera predčasného ukončenia školskej dochádzky je nižšia oproti národnej miere. Počas prvých 9 rokov školskej dochádzky sa takmer vo všetkých zoskupeniach znížila miera absencií v porovnaní s priemerom za predchádzajúce 3 roky. Pokiaľ ide o nedisciplinovanosť, počet prípadov na jedného študenta sa znížil v asi polovici zoskupení. Viac ako 20 % zoskupení vykazuje mieru úspešnosti vyššiu, ako je národný priemer, a v 43,3 % zoskupení sa znížil rozdiel oproti národnému priemeru v prípade viac ako polovice národných skúšok.

Typ
Osvedčený postup
Krajina
Portugalsko
Jazyk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Školský stupeň
Preprimárny; Primárny; Sekundárny
Úroveň intervencie
Univerzálna
Intenzita intervencie
Trvalé
Zdroj financovania
Európske finančné prostriedky; Národná vláda

Komentáre

Pridať komentár