SÚBOR NÁSTROJOV PRE RODIČOV – PODPORA RODIČOV V KĽÚČOVÝCH FÁZACH ŠKOLSKÉHO VZDELÁVANIA

Súbor nástrojov pre rodičov je zameraný na uľahčenie dialógu s rodičmi, aby pochopili výzvy súvisiace so vzdelávaním svojich detí. Súbor nástrojov pre rodičov obsahuje skupinu nástrojov, ktorými sa uľahčujú vzťahy medzi školami a rodinami. Vychádza zo zásady spoločnej zodpovednosti: rodičia sú zodpovední za vzdelávanie svojich detí; škola je zodpovedná za vzdelávanie detí a obe zložky musia spolupracovať na zabezpečovaní pozitívnych výsledkov detí.

Súbor nástrojov pre rodičov má dva hlavné ciele: zvýšiť účasť rodičov na pomoci deťom a zlepšiť schopnosť rodičov pomôcť deťom pri výbere vhodných možností štúdia. Uľahčuje dialóg s rodičmi a zameriava sa na to, aby pochopili výzvy, ktoré súvisia so vzdelávaním ich detí. Ponúka pedagogickým tímom súbor nástrojov na organizovanie a uľahčovanie diskusií s rodičmi.

Súbor nástrojov pre rodičov sa využíva v troch kľúčových momentoch školského vzdelávania detí:

  1. v prvom ročníku, keď sa žiaci učia čítať (súbor nástrojov pre základné školy);
  2. v prvom ročníku strednej školy na podporu prechodu žiakov na novú školu (súbor nástrojov pre vstup na strednú školu);
  3. v poslednom ročníku nižšieho stredného vzdelávania s cieľom diskutovať o ďalšom vzdelávaní (súbor nástrojov na ukončenie nižšieho stredného vzdelávania).

Súbor nástrojov pre základné školy je zameraný na uľahčenie dialógu s rodičmi, aby pochopili vzdelávacie problémy, na zodpovedanie ich otázok o vstupe do prvého ročníka základnej školy a na ich zapojenie do vzdelávania vlastného dieťaťa. Zameriava sa na „učenie sa čítať“; učitelia pozývajú rodičov do školy na hodiny čítania a potom s nimi diskutujú o tom, ako môžu pomôcť deťom doma.

S rodičmi sa diskutuje o troch otázkach:

  • Ako sa učíme čítať a ako môžu rodičia pomôcť dieťaťu naučiť sa čítať?
  • Ako môžu rodičia pomôcť dieťaťu učiť sa?
  • Ako môžu rodičia pomôcť deťom, aby sa v škole dobre cítili a slušne správali?

Súbor nástrojov pre vstup na strednú školu ponúka rodičom možnosť zapojiť sa do záležitostí školy. Cieľom je rozvíjať dialóg medzi školou a rodinou. Súbor nástrojov je zameraný na to, aby rodičia pochopili školskú štruktúru a systém. Rodičom sa vysvetľuje organizácia školy, aby ju lepšie pochopili, a poskytujú sa im metódy a pomoc na uvažovanie o škole a na diskusie o tom, ako môžu svojim deťom pomôcť uspieť. Pedagogické nástroje v rámci súboru nástrojov umožňujú pedagogickým tímom pripraviť a organizovať diskusie.

Diskusie sa zameriavajú na tri hlavné témy:

  • Ako môžem pomôcť svojmu dieťaťu?
  • Ako zistím, ako na tom moje dieťa je?
  • Záverečné hodnotenie.

Súbor nástrojov na ukončenie nižšieho stredného vzdelávania má dva ciele: zvýšenie účasti rodičov na pomoci deťom a rozvoj ich pedagogických zručností. Zvyčajne sa tento súbor nástrojov najprv použije na to, aby pedagogické tímy lepšie pochopili, ako informovať rodičov o dostupných možnostiach pre ich deti. Tento nástroj má dva ciele: zvýšenie účasti rodičov na pomoci deťom a rozvoj ich pedagogických zručností.

Z výsledkov hodnotenia programu vyplýva, že súbor nástrojov pre rodičov umožňuje oveľa intenzívnejšie zapojenie rodičov do školského vzdelávania detí. Vďaka nemu významne klesli absencie, zaznamenalo sa menej problémov s disciplínou a zlepšenie vzdelávacích výsledkov v niektorých predmetoch, napríklad vo francúzštine. Tieto pozitívne vplyvy nie sú badateľné iba vo vzťahu k rodinám, ktoré zvyčajne vnímajú informácie zo školy, ale aj k rodinám, ktoré sú v menšej miere oboznámené s tradičnými komunikačnými metódami či politikami školy alebo na ne menej často reagujú.

Typ
Osvedčený postup
Krajina
Francúzsko
Jazyk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Školský stupeň
Preprimárny; Primárny; Sekundárny
Úroveň intervencie
Univerzálna
Intenzita intervencie
Periodické
Zdroj financovania
Súkromné finančné prostriedky

Komentáre

Pridať komentár