RÁMEC PRE SPOLUPRÁCU MIESTNYCH ZAINTERESOVANÝCH STRÁN

V systéme s vysokou mierou autonómie škôl ako napr. vo Flámsku flámske ministerstvo školstva pracuje na zriadení rámca s jasnými usmerneniami pre školy a miestne orgány (ktoré sú zodpovedné za školské vzdelávanie) k zriaďovaniu miestnych sietí pre spoluprácu. Kľúčovými predpokladmi pre dobrú miestnu spoluprácu sú: jednoznačné úlohy a zodpovednosti, realistické ciele, zapojenie všetkých zainteresovaných strán, rozvoj miestnych činností.

Prvým krokom pri budovaní účinných sietí miestnych zainteresovaných strán je zmapovanie všetkých zainteresovaných strán v regióne s cieľom určiť úlohy a zodpovednosti. Tým sa školám a všetkým ostatným miestnym zainteresovaným stranám objasní, kto je schopný poskytnúť aký druh pomoci, kto môže prevziať zodpovednosť, a ako sa môžu zúčastniť miestneho boja proti záškoláctvu a predčasnému ukončeniu školskej dochádzky. Počas tohto kroku je dôležité aj vymedziť, kto prevezme vedúcu úlohu pri zriaďovaní miestneho rámca a zhromaždí všetky zainteresované strany za jedným stolom.

V druhom kroku ide o vymedzenie spoločných cieľov pre všetky miestne zainteresované strany. Všetci sú pozvaní k diskusnému stolu na diskusiu o cieľoch, ktoré chcú vytýčiť. Ciele by mali byť realistické. Je lepšie zamerať sa na niektoré ciele, než byť prehnane ambiciózny. Každý cieľ by mal mať ukazovateľa a termín na jeho splnenie.

V treťom kroku je potrebné dohodnúť prevzatie záväzkov. Kto môže prevziať aké záväzky pri realizácii ktorých cieľov a ako? Aké opatrenia sú potrebné a kto bude zodpovedný za ich realizáciu? V tejto časti sú usmernenia založené na dokumentoch EÚ týkajúcich sa predčasného ukončenia školskej dochádzky a na flámskom akčnom pláne na znižovanie predčasného ukončenia školskej dochádzky a týkajú sa prevencie, intervencie, kompenzácie a monitorovania.

Posledný krok sa týka dohody o hodnotení a monitorovaní. Ako sa bude hodnotiť vykonávanie miestneho akčného plánu? Koľkokrát za rok sa budú všetky zainteresované strany stretávať? Ako si budú navzájom podávať správy?

Ku koncu tejto aktivity bolo jasné, že okrem tohto nástroja miestneho rámca majú miestne zainteresované strany záujem o určitú inšpiráciu v oblasti dohôd, ktoré by mohli uzavrieť, o opatrenia fungujúce v boji proti predčasnému ukončeniu školskej dochádzky a identifikáciu tých, ktorí predčasne ukončujú školskú dochádzku. Preto sa pre miestne zainteresované strany pripravuje takáto inšpiračná príručka, ktorá im pomôže pri praktickej realizácii tohto rámca.

V rámci tejto aktivity sa ukázalo, že miestni partneri potrebujú vytvoriť miestnu politiku a akčný plán v boji proti predčasnému ukončeniu školskej dochádzky vrátane jasne definovaných úloh a zodpovedností všetkých zainteresovaných strán, realistických cieľov s prioritami, dohôd o záväzkoch pri realizácii cieľov a jasné rozhodnutia o hodnotení a kontrole vykonávania jednotlivých opatrení.

Aj napriek tomu je náročné zrealizovať tento rámec v praxi. Je potrebné, aby vedenie prevzali miestne orgány, nie je však isté, že sú tými najlepšími partnermi v tejto veci a že by boli ochotné to vykonávať bez dodatočného financovania. Čo spravia školy ? Vo Flámsku sú školy tradične veľmi nezávislé a autonómne a nie sú zvyknuté vpúšťať externých partnerov do svojich priestorov. Dlhodobým cieľom tohto nástroja je však zmobilizovať všetkých miestnych partnerov a spoločne riešiť predčasné ukončenie školskej dochádzky.

Typ
Osvedčený postup
Krajina
Belgicko
Jazyk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Školský stupeň
Preprimárny; Primárny; Sekundárny
Úroveň intervencie
Cielená; Individuálna; Univerzálna
Intenzita intervencie
Nehodí sa
Zdroj financovania
Miestne finančné prostriedky; Národná vláda

Komentáre

Pridať komentár

Tento zdroj patrí do nasledujúcich oblastí / podoblastí :