VÝBOR PRE VZDELÁVANIE V OBLASTI ZDRAVIA A OBČIANSTVA (CESC) VO FRANCÚZSKU

Výbor pre vzdelávanie v oblasti zdravia a občianstva (CESC) sa skladá zo všetkých členov vzdelávacej komunity a miestnych partnerov základných alebo stredných škôl (miestnej samosprávy, polície, justície a združení). Výboru predsedá riaditeľ školy. Výbor sa zaoberá vzdelávaním v oblasti občianstva, vypracúva plán na predchádzanie násiliu, navrhuje iniciatívy na podporu rodičov v ťažkej situácii a boj proti sociálnemu vylúčeniu a vymedzuje program zdravotnej a sexuálnej osvety zameraný na podporu bezpečného správania. Vo výbore CESC sa prijímajú rôzne opatrenia s cieľom pripraviť žiakov na spoločné konanie a život pri dodržiavaní rovnosti medzi ženami a mužmi, ako aj na prijímanie rozhodnutí a výkon ich občianskych práv.

Výbor pre vzdelávanie v oblasti zdravia a občianstva (CESC) je orgán na úvahy, pozorovanie a monitorovanie, ktorý navrhuje, vykonáva a hodnotí plán vzdelávania vzhľadom na vzdelávanie v oblasti prevencie, občianstva a zdravia, ktoré je súčasťou akčného plánu pre základné alebo stredné školy.

Týmto holistickým zjednocujúcim prístupom sa zabezpečuje väčšia jednotnosť a jednoznačnosť politiky celého systému. Dosahuje sa to posilnením vzdelávacej úlohy všetkých základných škôl, nižších stredných a stredných škôl, ako aj prepojením na výučbu a rôzne aspekty života školy, ako sú študentská rada nižších stredných škôl (CVC), študentská rada stredných škôl (CVL), športové združenia a „maison des lycéens“ (spoločenské, kultúrne a športové združenie stredných škôl) atď. Takto sa môže výbor CESC lepšie zamerať na prípravu žiakov na život prostredníctvom vzdelávania o spoločnosti a zároveň im pomáhať rozvíjať zodpovedný prístup a správanie voči samým sebe, iným a životnému prostrediu.

V tomto orgáne sa zjednocujú procesy a rôzne druhy opatrení. Koordinuje príspevky jednotlivcov a doplnkové príspevky, a tým zabezpečuje interdisciplinárny prístup k občianstvu. Okrem toho vytvára prostredie na vykonávanie týchto procesov a na zakladanie potrebných partnerstiev.

Vo výbore CESC sa prijímajú rôzne opatrenia s cieľom pripraviť žiakov na spoločné konanie a život pri dodržiavaní rovnosti medzi ženami a mužmi, ako aj na prijímanie rozhodnutí a výkon ich občianskych práv.

Výbor CESC:

  • 1. prispieva k vzdelávaniu v oblasti občianstva;
  • 2. zostavuje plán predchádzania násiliu;
  • 3. navrhuje opatrenia na pomoc rodičom v ťažkostiach a na boj proti vylúčeniu a
  • 4. zavádza program zdravotnej a sexuálnej osvety a prevencie rizikového správania.

Príslušné oblasti
Na ceste vzdelávania, ktorá vedie zo základnej na strednú školu, sa na základe holistického prístupu venuje týmto oblastiam:
program vzdelávania v oblasti občianstva a programy občianskej výchovy,
predchádzanie násiliu (ublíženie na zdraví alebo porušovanie ľudskej dôstojnosti, či už v súvislosti s ochranou detí, rasistickými alebo antisemitskými prejavmi, sexistickým alebo homofóbnym správaním, sexuálnym násilím alebo iniciačnými praktikami),
zdravotná osveta vrátane zodpovedného správania s cieľom predchádzať sexuálne prenosným chorobám vrátane AIDS,
sexuálna osveta a vzdelávanie v oblasti vzťahov,
predchádzanie vysokorizikovému správaniu vrátane návykovosti (boj proti fajčeniu a užívaniu alkoholu),
odborná príprava v oblasti prvej pomoci,
vzdelávanie v oblasti bezpečnosti a rizík,
vzdelávanie v oblasti bezpečnosti na cestách,
vzdelávanie v oblasti udržateľného rozvoja.

 

Typ
Osvedčený postup
Krajina
Francúzsko
Jazyk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Školský stupeň
Primárny; Sekundárny
Úroveň intervencie
Univerzálna
Intenzita intervencie
Trvalé
Zdroj financovania
Miestne finančné prostriedky

Komentáre

Pridať komentár