RODIČOVSKÝ PRIESTOR V ŠKOLÁCH

Tak ako v niektorých ďalších krajinách, aj školy vo Francúzsku vo všeobecnosti poskytujú vyhradený priestor pre rodičov. Rodičia majú vďaka nemu príležitosť stretávať sa, zúčastňovať sa na vzdelávacích aktivitách, lepšie porozumieť chodu školy a vytvoriť si vzťah so zamestnancami školy.

Zákonom z 8. júla 2013 (Loi d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République du 8 juillet 2013) sa poskytuje právny základ na vytvorenie vyhradenej miestnosti pre rodičov (Espace parents) vo všetkých školách.

Ďalej sa uvádzajú dva príklady škôl s vyhradeným rodičovským priestorom. Prvou je základná škola Les Géraniums v Lyone, ktorá má uvítací priestor pre rodičov (Lieu Accueil Parents, LAP) už približne15 rokov. LAP je fyzický priestor, ktorý je otvorený rodičom počas vyučovania. Jeho hlavným poslaním je:

 • prispievať k zlepšovaniu vzťahov medzi rodičmi a učiteľmi,
 • meniť vzájomné negatívne vnímanie,
 • podporovať spoluprácu a zapojenie rodičov do rôznych školských aktivít.

V LAP je osem hodín týždenne k dispozícii sociálny pracovník, ktorý rodičom pravidelne zabezpečuje aktivity, napríklad stretnutia týkajúce sa konkrétnych tém s cieľom informovať ich o fungovaní francúzskeho vzdelávacieho systému, stretávať sa s inými učiteľmi a vymieňať si informácie s mestskými sociálnymi a zdravotnými službami o školskom vzdelávaní ich detí. Rodičia získavajú podporu aj od zamestnancov školy (riaditeľa školy, učiteľov).

Rodičia môžu LAP navštíviť kedykoľvek, pričom túto miestnosť využívajú ako miesto na stretnutia, aby mohli navzájom diskutovať, vymieňať si skúsenosti o svojej úlohe rodiča školopovinného dieťaťa a vzájomne sa podporovať. Pre rodičov, ktorí navštívia školu s malými deťmi, je k dispozícii detský kútik. V miestnosti sú k dispozícii aj knihy, informácie o pravidlách a aktivitách školy, ako aj o kultúrnych, spoločenských, športových a voľnočasových aktivitách v okolí. S pomocou sociálneho pracovníka sa miestnosť využíva na organizovanie debát o škole (napríklad o tom, ako škola funguje) alebo stretnutí s externými špecialistami (napríklad členmi siete pedagogických asistentov pre žiakov s problémami učenia, sociálnymi pracovníkmi alebo zdravotníckym personálom). Okrem toho sa uskutočňuje množstvo akcií, v rámci ktorých sa môžu rodičia užšie zapojiť do života školy, ako sú: semináre pečenia s cieľom pripraviť a predať koláče na financovanie školskej aktivity, príprava tašiek pre žiakov, ktorí si chcú požičať knihy zo školskej knižnice (aktivita, ktorou sa zvyšuje aj informovanosť o význame čítania) a bábkové divadlo, ktoré organizujú a hrajú rodičia pre žiakov školy.

Na nižšej strednej škole Collège Schoelcher, ktorá sa takisto nachádza v Lyone, bol vytvorený priestor Espace Accueil Parents. Miestnosť je otvorená pre rodičov detí navštevujúcich túto strednú školu, ako aj ktorúkoľvek z piatich základných škôl v okolí, a dochádza do nej sociálny pracovník, ktorý pracuje aj v LAP na prvom stupni základnej školy Les Géraniums. Tým sa rodičom uľahčuje návšteva miestnosti, keďže si už zvykli chodiť na podobné miesto v rámci prvého stupňa základnej školy.
Zámerom rodičovského priestoru je podporiť integráciu rodín, organizovať aktivity na podporu lepšej informovanosti o škole a jej fungovaní, poskytovať podporu študentskému poradenstvu a propagovať hodnoty republiky a občianstva. V rodičovskom priestore sa uskutočňuje množstvo aktivít. Napríklad:

 1. Jazykové kurzy pre dospelých (francúzština ako druhý jazyk) pre skupiny od úplných začiatočníkov po prípravu na prijímacie skúšky na vysokú školu. V tomto kurze môžu rodičia:
 • dosiahnuť pokrok vo francúzštine (v porozumení, hovorení, čítaní a písaní), aby lepšie chápali písomné dokumenty týkajúce sa školského vzdelávania svojich detí a mohli ústne komunikovať s učiteľmi,
 • získať viac informácií o tom, ako funguje škola a o jej očakávaniach, a zlepšiť spoluprácu s učiteľmi,
 • pochopiť, ako funguje školský systém, aby dokázali sledovať školské vzdelávanie svojich detí,
 • pochopiť zásady a hodnoty republiky a ich vykonávanie vo francúzskej spoločnosti.

Kurzy majú tieto charakteristiky:

 • 5 skupín po 12 až 15 osôb, ktoré vedú zastupujúci zamestnanci s diplomom z francúzštiny ako cudzieho jazyka alebo učitelia zo strednej školy,
 • celý kurz má 120 hodín za školský rok (minimálne 60 hodín); je možné opätovne sa zapísať do kurzu na ďalší rok, maximálne však na tri roky,
 • je možné pripraviť sa na ňom na získanie základného diplomu z francúzskeho jazyka (DILF) a diplomu zo štúdia francúzštiny úrovne A1 (DELF A1), neposkytuje sa však úhrada nákladov na získanie diplomu,
 • kurzy sú pre účastníkov bezplatné.
 1. Aktivity súvisiace s otázkami zdravia:
 • stretnutie s dietetikom spolu so seminárom o varení,
 • seminár pre matky zameraný na telesnú kondíciu,
 • seminár o prvej pomoci.
 1. Kurz občianstva: v rámci tohto kurzu sa rodičia učia vydávať noviny zamerané na otázky súvisiace s občianstvom, napr. používanie mobilných telefónov v škole; vývoj situácie v okolí, kvalita vyučovania a úspech študentov po dokončení školy, správanie študentov po odchode zo školy.
 2. Tútorstvo (často zabezpečované učiteľmi školy na dobrovoľníckej báze), úvod do tém ako angličtina, španielčina, nemčina a informačné technológie (IT).
Typ
Osvedčený postup
Krajina
Francúzsko
Jazyk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Školský stupeň
Primárny; Sekundárny
Úroveň intervencie
Univerzálna
Intenzita intervencie
Periodické
Zdroj financovania
Miestne finančné prostriedky; Národná vláda

Komentáre

Pridať komentár

Tento zdroj patrí do nasledujúcich oblastí / podoblastí :