Diskusné literárne stretnutia v rámci projektu INCLUD-ED

Diskusné literárne stretnutia patria k úspešným vzdelávacím činnostiam výskumného projektu INCLUD-ED. Ich cieľom je zlepšiť vzdelávanie detí a mládeže v rôznych kontextoch na celom svete. Pozostávajú z dvoch fáz: čítaní klasickej literatúry (napríklad Rómeo a Júlia, Odysea, Don Quijote) a následnej diskusii o význame, výkladoch a úvahách s využitím metodiky dialogického vzdelávania. Môžu sa do nej zapojiť deti aj ich rodinní príslušníci. V nasledujúcom príklade sa opisuje podstata diskusných literárnych stretnutí a výsledky, ktoré prinášajú.

Diskusné literárne stretnutia patria k úspešným vzdelávacím činnostiam určeným v rámci výskumného projektu INCLUD-ED – stratégie vzdelávania pre inklúziu a sociálnu súdržnosť v Európe (Európska komisia, 6. rámcový program, 2006 – 2011). V rámci projektu INCLUD-ED sa analyzovali vzdelávacie stratégie, ktoré pomáhajú riešiť nerovnosť a podporujú sociálnu súdržnosť, a tie, ktoré vytvárajú sociálne vylúčenie, pričom osobitný dôraz sa kládol na zraniteľné a marginalizované skupiny. Úspešné vzdelávacie činnosti na podporu ohrozených žiakov obsahujú univerzálne prvky, ktoré je možné uplatňovať v najrôznejších kontextoch, čo vedie k úspechom vo vzdelávaní. Ich cieľom je zlepšiť vzdelávanie detí a mládeže v rôznych kontextoch na celom svete.

Význam čítania v spoločnosti netreba zdôrazňovať. Keďže čítanie je základným predpokladom ďalšieho štúdia, študenti, pre ktorých je čítanie problém, budú mať nevyhnutne vážne problémy aj v iných oblastiach. A naopak, dobré zručnosti v oblasti čítania uľahčujú prístup k ďalším oblastiam učebného plánu a vo všeobecnosti znižujú riziko opakovania ročníka a predčasného ukončenia strednej školy. Inými slovami, problémy s čítaním majú súvis s vyššou mierou slabých študijných výsledkov, segregácie, predčasného ukončenia školskej dochádzky a nerovnosti vo vzdelávaní. Najviac sa to týka rôznych menšín, ako sú imigranti alebo rómski študenti, ktorí sú často segregovaní pri formálnych aj neformálnych postupoch, v rôznych školských kontextoch, aj v rámci samotnej školy, ktorú už navštevujú.

Z dôkazov pochádzajúcich z vedy o vzdelávaní vyplýva, že najmä v oblasti čítania dokážu diskusné literárne stretnutia zvyšovať kvantitu a kvalitu interakcií všetkých študentov prostredníctvom dialogického prístupu k vzdelávaniu. Podľa teórie dialogického učenia študenti do hĺbky pochopia predmet tým, že sa zapoja do procesov osobnej a sociálnej transformácie prostredníctvom dialógov na rovnocennej úrovni, v ktorých sa uznáva kultúrna inteligencia každého človeka a vychádza sa z nej. Dialogická forma vzdelávania je zameraná na transformáciu a posilňovanie inštrumentálneho rozmeru dialógu, je založená na solidarite, pôsobí ako zdroj tvorby významu a zároveň podporuje rovnocennosť rôznych pôvodov.

Diskusné literárne stretnutia možno využívať ako samostatný postup, ale v školách sa realizujú aj prostredníctvom vzdelávacích spoločenstiev popri ostatných úspešných vzdelávacích činnostiach, ako sú interaktívne skupiny a vzdelávanie rodín. Vzdelávacie spoločenstvá predstavujú projekt založený na intervencii celej školy prostredníctvom úspešných vzdelávacích činností, ktorý je zameraný na riešenie problematiky predčasného ukončenia školskej dochádzky, na zlepšovanie výkonu škôl a sociálnu súdržnosť. Zlepšenia dosiahnuté v týchto školách viedli Európsku komisiu a Radu Európy k tomu, aby školy ako vzdelávacie spoločenstvá odporúčala ako jeden z prístupov na riešenie problematiky predčasného ukončenia školskej dochádzky a na zlepšovanie vzdelávacích výsledkov.

Vďaka úspešným vzdelávacím činnostiam predstaveným na dvoch medzinárodných konferenciách v Európskom parlamente v Bruseli si tisícky detí v celej Európe zlepšili svoje študijné výsledky, čím sa zvýšili ich šance na úspešné pokračovanie v štúdiu. Spoločenský a politický vplyv tohto projektu je natoľko významný, že ho Európska komisia začlenila do zoznamu 10 najlepších výskumných projektov s najväčším vplyvom v Európe. INCLUD-ED je jediným sociálno-ekonomickým a humanitne zameraným projektom v tomto zozname.

Typ
Osvedčený postup
Krajina
Albánsko; Belgicko; Bulharsko; Croatia; Cyprus; Dánsko; Estónsko; Francúzsko; Fínsko; Grécko; Holandsko; Island; Litva; Lotyšsko; Luxembursko; Malta; Maďarsko; Nemecko; Nórsko; Portugalsko; Poľsko; Rakúsko; Rumunsko; Severné Macedónsko; Slovensko; Slovinsko; Spojené kráľovstvo; Srbsko; Taliansko; Turecko; Írsko; Česká republika; Španielsko; Švédsko
Jazyk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Školský stupeň
Pre-school; Primary; Secondary
Úroveň intervencie
Cielená; Univerzálna
Intenzita intervencie
Trvalé
Zdroj financovania
Európske finančné prostriedky

Komentáre

Pridať komentár