Diskusné literárne stretnutia v rámci projektu INCLUD-ED

Diskusné literárne stretnutia patria k úspešným vzdelávacím činnostiam výskumného projektu INCLUD-ED. Ich cieľom je zlepšiť vzdelávanie detí a mládeže v rôznych kontextoch na celom svete. Pozostávajú z dvoch fáz: čítaní klasickej literatúry (napríklad Rómeo a Júlia, Odysea, Don Quijote) a následnej diskusii o význame, výkladoch a úvahách s využitím metodiky dialogického vzdelávania. Môžu sa do nej zapojiť deti aj ich rodinní príslušníci. V nasledujúcom príklade sa opisuje podstata diskusných literárnych stretnutí a výsledky, ktoré prinášajú.

Diskusné literárne stretnutia patria k úspešným vzdelávacím činnostiam určeným v rámci výskumného projektu INCLUD-ED – stratégie vzdelávania pre inklúziu a sociálnu súdržnosť v Európe (Európska komisia, 6. rámcový program, 2006 – 2011). V rámci projektu INCLUD-ED sa analyzovali vzdelávacie stratégie, ktoré pomáhajú riešiť nerovnosť a podporujú sociálnu súdržnosť, a tie, ktoré vytvárajú sociálne vylúčenie, pričom osobitný dôraz sa kládol na zraniteľné a marginalizované skupiny. Úspešné vzdelávacie činnosti na podporu ohrozených žiakov obsahujú univerzálne prvky, ktoré je možné uplatňovať v najrôznejších kontextoch, čo vedie k úspechom vo vzdelávaní. Ich cieľom je zlepšiť vzdelávanie detí a mládeže v rôznych kontextoch na celom svete.

Význam čítania v spoločnosti netreba zdôrazňovať. Keďže čítanie je základným predpokladom ďalšieho štúdia, študenti, pre ktorých je čítanie problém, budú mať nevyhnutne vážne problémy aj v iných oblastiach. A naopak, dobré zručnosti v oblasti čítania uľahčujú prístup k ďalším oblastiam učebného plánu a vo všeobecnosti znižujú riziko opakovania ročníka a predčasného ukončenia strednej školy. Inými slovami, problémy s čítaním majú súvis s vyššou mierou slabých študijných výsledkov, segregácie, predčasného ukončenia školskej dochádzky a nerovnosti vo vzdelávaní. Najviac sa to týka rôznych menšín, ako sú imigranti alebo rómski študenti, ktorí sú často segregovaní pri formálnych aj neformálnych postupoch, v rôznych školských kontextoch, aj v rámci samotnej školy, ktorú už navštevujú.

Z dôkazov pochádzajúcich z vedy o vzdelávaní vyplýva, že najmä v oblasti čítania dokážu diskusné literárne stretnutia zvyšovať kvantitu a kvalitu interakcií všetkých študentov prostredníctvom dialogického prístupu k vzdelávaniu. Podľa teórie dialogického učenia študenti do hĺbky pochopia predmet tým, že sa zapoja do procesov osobnej a sociálnej transformácie prostredníctvom dialógov na rovnocennej úrovni, v ktorých sa uznáva kultúrna inteligencia každého človeka a vychádza sa z nej. Dialogická forma vzdelávania je zameraná na transformáciu a posilňovanie inštrumentálneho rozmeru dialógu, je založená na solidarite, pôsobí ako zdroj tvorby významu a zároveň podporuje rovnocennosť rôznych pôvodov.

Diskusné literárne stretnutia možno využívať ako samostatný postup, ale v školách sa realizujú aj prostredníctvom vzdelávacích spoločenstiev popri ostatných úspešných vzdelávacích činnostiach, ako sú interaktívne skupiny a vzdelávanie rodín. Vzdelávacie spoločenstvá predstavujú projekt založený na intervencii celej školy prostredníctvom úspešných vzdelávacích činností, ktorý je zameraný na riešenie problematiky predčasného ukončenia školskej dochádzky, na zlepšovanie výkonu škôl a sociálnu súdržnosť. Zlepšenia dosiahnuté v týchto školách viedli Európsku komisiu a Radu Európy k tomu, aby školy ako vzdelávacie spoločenstvá odporúčala ako jeden z prístupov na riešenie problematiky predčasného ukončenia školskej dochádzky a na zlepšovanie vzdelávacích výsledkov.

Vďaka úspešným vzdelávacím činnostiam predstaveným na dvoch medzinárodných konferenciách v Európskom parlamente v Bruseli si tisícky detí v celej Európe zlepšili svoje študijné výsledky, čím sa zvýšili ich šance na úspešné pokračovanie v štúdiu. Spoločenský a politický vplyv tohto projektu je natoľko významný, že ho Európska komisia začlenila do zoznamu 10 najlepších výskumných projektov s najväčším vplyvom v Európe. INCLUD-ED je jediným sociálno-ekonomickým a humanitne zameraným projektom v tomto zozname.

Typ
Osvedčený postup
Krajina
Albánsko; Belgicko; Bulharsko; Croatia; Cyprus; Dánsko; Estónsko; Francúzsko; Fínsko; Grécko; Holandsko; Island; Litva; Lotyšsko; Luxembursko; Malta; Maďarsko; Nemecko; Nórsko; Portugalsko; Poľsko; Rakúsko; Rumunsko; Severné Macedónsko; Slovensko; Slovinsko; Spojené kráľovstvo; Srbsko; Taliansko; Turecko; Írsko; Česká republika; Španielsko; Švédsko
Jazyk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Školský stupeň
Preprimárny; Primárny; Sekundárny
Úroveň intervencie
Cielená; Univerzálna
Intenzita intervencie
Trvalé
Zdroj financovania
Európske finančné prostriedky

Komentáre

Pridať komentár

Hola, Realmente interesante viendo los datos en los que se soporta el documento. Sin duda propondré en mi centro este programa. Resta en mí la duda de cómo se mide el incremento de la comprensión lectora y cómo consigue cada familia el libro que se propone dada la típica situación económica.

Preložiť (Len pre zaregistrovaných používateľov)