KRITÉRIÁ NA IDENTIFIKOVANIE ŽIAKOV OHROZENÝCH PREDČASNÝM UKONČENÍM ŠKOLSKEJ DOCHÁDZKY

UNICEF Srbsko a organizácia občianskej spoločnosti Centrum pre politiku vzdelávania zrealizovali s podporou Ministerstva školstva, vedy a technologického rozvoja Srbskej republiky projekt s názvom Boj proti predčasnému ukončeniu školskej dochádzky v Srbsku.

Projekt bol zameraný na znižovanie miery predčasného ukončenia školskej dochádzky detí a mladých ľudí. Vymedzili sa v ňom kritériá (prediktory) v oblasti predčasného ukončenia školskej dochádzky, ktoré môžu školské tímy využiť pri monitorovaní žiakov, ktorým hrozí predčasné ukončenie školskej dochádzky, a pri predchádzaní predčasnému ukončeniu školskej dochádzky.

V rámci tohto projektu sa na základe týchto kritérií identifikujú žiaci a študenti (vo veku 7 až 19 rokov), ktorým hrozí predčasné ukončenie školskej dochádzky (cieľová skupina): 

  1. Dochádzka. Prediktory: a) zlá dochádzka; b) sezónna dochádzka.
  2. Akademická skúsenosť a študijný výkon. Prediktory: a) slabé študijné výsledky; b) opakovanie ročníka/neskorý zápis; c) viacnásobné prestupy na iné školy.
  3. Správanie. Prediktor: a) zlé správanie, agresívne správanie.
  4. Zapojenie rodičov. Prediktory: a) nedostatočná podpora rodiny; b) nedostatočné zapojenie rodiny do vzťahov s inštitúciou.
  5. Zapojenie študentov. Prediktory: a) nedostatočné sociálne zapojenie v škole; b) nedostatočné akademické zapojenie v škole; c) predchádzajúce predčasné ukončenia školskej dochádzky.
  6. Individuálne faktory a faktory sociálnej zraniteľnosti. Prediktory: a) nedostatočné ovládanie srbského jazyka a migrantský pôvod; b) časté sťahovanie rodiny; c) náhla zmena v rodinnej situácii; d) ekonomické ťažkosti; e) nedostatočná finančná podpora na štúdium (napr. na školské pomôcky, dopravu atď.); f) užívanie návykových látok dieťaťom alebo rodinnými príslušníkmi; g) výskyt predčasného ukončenia školskej dochádzky v rodine (najmä v prípade súrodencov); h) obeť šikanovania a násilia; i) obeť diskriminácie alebo segregácie (deti so špeciálnymi vzdelávacími potrebami, príslušníci etnických menšín atď.); j) začlenenie alebo opätovné začlenenie do inštitúcie po dlhodobej hospitalizácii alebo umiestnení do ústavnej starostlivosti (deti so špeciálnymi potrebami alebo mladiství páchatelia trestných činov); k) deti, ktoré mali konflikt so zákonom; l) bývanie ďaleko od školy a/alebo zaradenie do osobitných tried.
Typ
Osvedčený postup (indirect evidence)
Krajina
Srbsko
Jazyk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Školský stupeň
Primárny; Sekundárny
Úroveň intervencie
Cielená; Univerzálna
Intenzita intervencie
Trvalé
Zdroj financovania
Národná vláda; Súkromné finančné prostriedky

Komentáre

Pridať komentár

Tento zdroj patrí do nasledujúcich oblastí / podoblastí :