INTERAKTÍVNE SKUPINY V RÁMCI PROJEKTU INCLUD-ED

Interaktívne skupiny patria k úspešným vzdelávacím činnostiam výskumného projektu INCLUD-ED. V rámci projektu INCLUD-ED sa analyzovali vzdelávacie stratégie, ktoré pomáhajú riešiť nerovnosť a podporujú sociálnu súdržnosť, a tie, ktoré vytvárajú sociálne vylúčenie, pričom osobitný dôraz sa kládol na zraniteľné a marginalizované skupiny. Interaktívne skupiny sa používajú na zlepšenie vzdelávania detí a mládeže v rôznych kontextoch. Ide v nich o zoskupovanie študentov jednej triedy do malých heterogénnych skupín, z ktorých každá je podporovaná dospelou osobou. Každá z týchto skupín sa skladá zo štyroch až piatich študentov, ktorí sú heterogénne zoskupení podľa úrovne schopností, pohlavia, kultúry, jazyka a etnickej príslušnosti. V nasledujúcom príklade sa opisuje podstata interaktívnych skupín a výsledky, ktoré prinášajú.

Interaktívne skupiny patria k úspešným vzdelávacím činnostiam v rámci výskumného projektu INCLUD-ED: stratégie vzdelávania pre inklúziu a sociálnu súdržnosť v Európe (Európska komisia, 6. rámcový program, 2006 – 2011). V rámci projektu INCLUD-ED sa analyzovali vzdelávacie stratégie, ktoré pomáhajú riešiť nerovnosť a podporujú sociálnu súdržnosť, a tie, ktoré vytvárajú sociálne vylúčenie, pričom osobitný dôraz sa kládol na zraniteľné a marginalizované skupiny. Úspešné vzdelávacie činnosti na podporu ohrozených žiakov obsahujú univerzálne prvky, ktoré je možné uplatňovať v najrôznejších kontextoch, čo vedie k vzdelávacím úspechom. Cieľom interaktívnych skupín je zlepšiť vzdelávanie detí a mládeže v rôznych kontextoch na celom svete.

Teoretický rámec interaktívnych skupín sa opiera o rozsiahlu odbornú literatúru týkajúcu sa negatívneho vplyvu zaraďovania do skupín na základe schopností na štúdium študenta, na jeho očakávania a sebavedomie, možnosť učiť sa od rovesníkov a postúpiť do skupín s lepšími schopnosťami, a to najmä v prípade zraniteľných študentov, ako aj na potrebu znásobiť a diverzifikovať interakcie študentov. Na základe výnimočných prístupov vedy o vzdelávaní dokážu interaktívne skupiny zvyšovať kvantitu a kvalitu interakcií všetkých študentov prostredníctvom dialogického prístupu k vzdelávaniu. Podľa teórie dialogického vzdelávania študenti do hĺbky pochopia predmet tým, že sa zapoja do procesov osobnej a sociálnej transformácie prostredníctvom dialógov na rovnocennej úrovni, v ktorých sa uznáva kultúrna inteligencia každého človeka a vychádza sa z nej. Dialogické vzdelávanie je zamerané na transformáciu a posilňovanie inštrumentálneho rozmeru dialógu, je založené na solidarite, pôsobí ako zdroj tvorby významu a opiera sa o rovnocennosť rôznych pôvodov a podporuje ju. V interaktívnej skupine spolupracujú všetci tí, ktorí priamo alebo nepriamo ovplyvňujú štúdium a rozvoj žiakov, ako sú učitelia, príbuzní, priatelila, susedia, členovia združení a susedské organizácie, ako aj miestni dobrovoľníci.

Interaktívnu skupinu možno využívať ako samostatný postup, ale v školách sa realizuje aj prostredníctvom vzdelávacích spoločenstiev popri ostatných úspešných vzdelávacích činnostiach, ako sú diskusné literárne stretnutia a vzdelávanie rodín. Vzdelávacie spoločenstvá predstavujú projekt založený na intervencii celej školy zameranej na riešenie problematiky predčasného ukončenia školskej dochádzky, na zlepšovanie výkonu škôl a sociálnu súdržnosť. Vzhľadom na zlepšenia dosiahnuté v týchto školách Európska komisia a Rada Európy odporučili zahrnúť školy ako vzdelávacie spoločenstvá medzi prístupy na riešenie problematiky predčasného ukončenia školskej dochádzky a na zlepšovanie vzdelávacích výsledkov.

Typ
Osvedčený postup
Krajina
Albánsko; Belgicko; Bulharsko; Croatia; Cyprus; Dánsko; Estónsko; Francúzsko; Fínsko; Grécko; Holandsko; Island; Litva; Lotyšsko; Luxembursko; Malta; Maďarsko; Nemecko; Nórsko; Portugalsko; Poľsko; Rakúsko; Rumunsko; Severné Macedónsko; Slovensko; Slovinsko; Spojené kráľovstvo; Srbsko; Taliansko; Turecko; Írsko; Česká republika; Španielsko; Švédsko
Jazyk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Školský stupeň
Preprimárny; Primárny; Sekundárny
Úroveň intervencie
Cielená; Univerzálna
Intenzita intervencie
Trvalé
Zdroj financovania
Európske finančné prostriedky

Komentáre

Pridať komentár

I've worked using Interactive Groups for 2 years now and I can say that they really work! Students are happier to come to the class and the love doing activities with their parents or members of the educational community. I've used them in Spanish, Maths and English lessons.

Preložiť (Len pre zaregistrovaných používateľov)

European Toolkit for Schools Promoting inclusive education and tackling early school leaving

Preložiť (Len pre zaregistrovaných používateľov)