MiCREATE – Migrant Children and Communities in a Transforming Europe (Deti a komunity migrantov v transformujúcej sa Európe)

Obraz: Micreate logo

Cieľom projektu MiCREATE je podporiť začlenenie rôznych skupín detí migrantov prijatím prístupu zameraného na dieťa k integrácii detí migrantov na úrovni vzdelávania a politiky. Výskumný projekt vychádzajúci z potreby prehodnotiť existujúce integračné politiky sa zameriava na komplexné preskúmanie súčasných integračných procesov detí migrantov, aby sa zlepšilo ich pôsobenie, účasť a pohoda.

Aktivity projektu MiCREATE priniesli rôzne výsledky zamerané na budovanie spôsobilosti a povedomia učiteľov a pedagogických zamestnancov, odborníkov a iných dospelých, ktorí pravidelne prichádzajú do kontaktu s deťmi migrantov, aby mohli lepšie posúdiť riziká a splniť špecifické potreby detí migrantov v hostiteľských spoločnostiach.Medzi výstupy projektu patrí: príručka pre učiteľov (Nástroje na riadenie rozmanitosti), ktorá je sprievodcom, ktorý pomáha učiteľom riešiť problémy, ktorým môžu čeliť pri práci s deťmi migrantov a ktorá im predstaví celý rad prístupov a postupov špeciálne vyvinutých pre kontext multikultúrnej triedy, integračný nástroj na zvýšenie povedomia „Multikulturalizmus v škole“, Digitálny nástroj na rozprávanie príbehovprehľad politiky a videá zdôrazňujúce medzery a prekážky integračných politík zameraných na deti v existujúcich politických rámcoch a integračných postupoch v každej krajine na úrovni EÚ a niekoľko správ.

Typ
Document (direct evidence)
Krajina
Belgicko; Bulharsko; Croatia; Cyprus; Dánsko; Holandsko; Litva; Lotyšsko; Maďarsko; Nemecko; Portugalsko; Poľsko; Rakúsko; Slovensko; Slovinsko; Spojené kráľovstvo; Srbsko; Taliansko; Španielsko
Jazyk
BG; CZ; DA; DE; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Školský stupeň
Primárny; Sekundárny
Úroveň intervencie
Univerzálna
Intenzita intervencie
Trvalé
Zdroj financovania
Európske finančné prostriedky

Komentáre

Pridať komentár