Home School Community Liaison Scheme

„Zo skúseností z Írska jednoznačne vyplýva, že vzdelávacie iniciatívy v školskom prostredí môžu zvyšovať úroveň vzdelanosti zúčastnených dospelých a vedú k všeobecnému pocitu posilnenia postavenia v miestnej komunite. Účasť rodičov, a to najmä v oblastiach sociálno-ekonomickej deprivácie, je nielenže prínosom pre deti a školu, ale aj rozhodujúcim aspektom celoživotného vzdelávania.“ (Parents as Partners in Schooling − Rodičia ako partneri pri školskom vzdelávaní, OECD, 1997)

Systém HSCL je preventívnou stratégiou zameranou na žiakov, ktorým hrozí riziko nedosiahnutia svojho potenciálu vo vzdelávacom systéme pre okolnosti súvisiace s ich zázemím, ktoré nepriaznivo ovplyvňujú výsledky vzdelávania žiaka a pokračovanie v štúdiu na škole. Sústreďuje sa priamo na hlavné dospelé osoby v životoch detí tak, aby títo dospelí dokázali lepšie podporovať dochádzku detí v školách, ich účasť a zotrvanie vo vzdelávacom systéme. Systém sa snaží podporovať partnerstvo medzi rodinami a školami, priblížiť rodičom vzdelávanie ich detí a budovať kapacity rodičov, aby mali možnosť podporovať úspešné skúsenosti detí vo vzdelávacom systéme a prispievať k nim.

Koordinátormi systému HSCL sú učitelia, ktorí po vymenovaní do pozície v systéme HSCL absolvujú úvodnú štvordňovú odbornú prípravu, počas ktorej sa vysvetlia a preskúmajú všetky aspekty vzdelanostného zaostávania a vymedzia sa jasné kritériá cieleného prístupu. Okrem toho tím pre vyšší manažment agentúry Tusla priamo spolupracuje so školami a zoskupeniami v rámci HSCL s cieľom zaistiť jednotnosť cieleného prístupu a zreteľné chápanie jeho dôležitosti, ako aj s cieľom zabezpečiť jednoznačné výsledky vzdelávania v rámci iniciatív realizovaných v pôsobnosti systému HSCL. Koordinátor systému HSCL a škola spoločne vyberajú a vykonávajú iniciatívy, ktoré sa vnímajú ako najvhodnejšie pre danú školu alebo oblasť.

Všetci koordinátori systému HSCL absolvujú kontinuálny odborný rozvoj a odborníci z praxe zabezpečujú na vnútroštátnej aj miestnej úrovni kvalitné moduly založené na najlepších postupoch. Ako zamestnanci škôl koordinátori systému HSCL zároveň absolvujú odbornú prípravu súvisiacu s ochranou dieťaťa, osobitnými vzdelávacími potrebami a podobne. Musia absolvovať aj kontinuálny odborný rozvoj v oblastiach ich pôsobnosti, čím sa zabezpečuje ich efektívny návrat do tried po skončení päťročného pôsobenia na pozícii v systéme HSCL. V záujme zabezpečenia jednoznačných zodpovedností, výsledkov a vhodných cieľov, ktoré by vyjadrovali kvantitatívnu aj kvalitatívnu stránku systému HSCL, sa vykonáva proces merania na základe ukazovateľov výkonnosti.

V súvislosti so zacielením programu na ohrozené mladé deti je kľúčovým prvkom podpora a zvyšovanie úrovne zručností učiteľov v oblasti rozpoznávania ukazovateľov a vytvárania silného povedomia. Deti, pri ktorých hrozí riziko predčasného ukončenia školskej dochádzky, sa identifikujú na základe konzultácie s vedením školy, pričom do úvahy sa berú napríklad tieto faktory:

  • sociálno-ekonomické zázemie,
  • rodinná história predčasného ukončenia školskej dochádzky,
  • rodina s jedným rodičom,
  • rodina tzv. cestovateľa,[1]
  • slabá školská dochádzka.

Cieľový zoznam sa neustále monitoruje a pri vzniku nových prípadov sa v priebehu roka identifikujú ďalšie deti. Koordinátori systému HSCL sú kvalifikovaní a skúsení učitelia, a teda vedia dobre rozpoznať ukazovatele a dobre poznajú problémy, ktorým čelia deti so znevýhodnením v oblasti vzdelávania, a ich rodiny.

 

[1] „Írski cestovatelia sú menšina pôvodných obyvateľov, ktorá je podľa historických dôkazov celé storočia súčasťou írskej spoločnosti. Majú dlhú spoločnú históriu, systém hodnôt, jazykové zvyklosti a tradície, vďaka ktorým sa oni samotní vnímajú ako odlišná skupina obyvateľov a tak ich vnímajú aj iní. Týmto osobitým životným štýlom a kultúrou, ktoré vychádzajú z nomádskej tradície, sa odlišujú od usídleného obyvateľstva.“ [výňatok zo Správy a odporúčaní pre stratégiu vzdelávania cestovateľov (Report and Recommendations for a Traveller Education Strategy), ktorá bola zverejnená v roku 2006].

Typ
Osvedčený postup
Krajina
Írsko
Jazyk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Školský stupeň
Primárny; Sekundárny
Úroveň intervencie
Cielená; Individuálna
Intenzita intervencie
Trvalé
Zdroj financovania
Národná vláda

Komentáre

Pridať komentár