Program zameraný na „reagovanie na rozmanitosť študentov v triedach základných škôl“ (Responding to student diversity in the primary classroom)

Program je povinný pre budúcich učiteľov v 2. a 3. ročníku bakalárskeho štúdia zapísaných v odboroch primárneho vzdelávania na Maltskej univerzite. V októbri 2016 bol začlenený do nového magisterského štúdia učiteľstva a vzdelávania. Cieľom programu je pripraviť budúcich učiteľov na vyučovanie žiakov s rôznorodým pôvodom na základe získavania teoretických znalostí a praktických skúseností v oblasti rozmanitosti. Činnosti v rámci programu majú dva hlavné aspekty: 1. Teoretická odborná príprava: V prvom semestri sa budúci učitelia uvedú do problematiky rozmanitosti a inklúzie a oboznámia sa s prístupmi na jej riešenie v triede, napríklad využívaním individuálneho plánovania vzdelávania (zohľadnením samotného pôvodu jednotlivca, prostredníctvom diskusie a skupinovej práce); 2. Praktická odborná príprava: V druhom semestri budúci učitelia absolvujú 6-týždennú učiteľskú prax, pričom musia identifikovať žiaka, ktorý má isté ťažkosti so zvládaním učenia sa, a aplikovať pri začleňovaní daného žiaka do procesu vzdelávania individuálne plánovanie vzdelávania.

Typ
Osvedčený postup
Krajina
Malta
Jazyk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Školský stupeň
Primárny; Sekundárny
Úroveň intervencie
Univerzálna
Intenzita intervencie
Trvalé
Zdroj financovania
Európske finančné prostriedky; Národná vláda

Komentáre

Pridať komentár