Kvóty pre študentov z etnických komunít a štipendiá pre rómskych študentov

Cieľovými skupinami kvót sú členovia etnických komunít, ktorí nemajú prístup k vysokoškolskému vzdelávaniu vo vlastnom jazyku. Opatrenie sa týka prijímania študentov na vysokoškolské vzdelávanie. Kvóty sú určené v zmysle zákona o študentskej norme z roku 2013, ale vláda každoročne stanovuje percentuálny podiel kvót. Kvóty zvyčajne predstavujú 10 % celkového počtu vysokoškolských študentov zapísaných na všetkých verejných fakultách. Štipendiá na vysokoškolské vzdelávanie sú zacielené na niekoľko kategórií: 50 % pre študentov zo sociálne zraniteľného prostredia, 30 % pre študentov s najlepšími študijnými výsledkami a 20 % pre študentov, ktorí sa hlásia na študijné programy s vysokým významom pre rozvoj spoločnosti (napr. elektrotechnické zameranie, strojárstvo, biotechnológie, medicína, matematika a prírodné vedy). Od akademického roka 2015/2016 sú na získanie štipendia ako osobitná cieľová skupina oprávnení rómski študenti. Rómovia predstavujú jedinú výnimku na základe etnickej príslušnosti. Štipendiá pre rómskych študentov boli prvýkrát zavedené v akademickom roku 2016/2017.

Typ
Osvedčený postup
Krajina
Severné Macedónsko
Jazyk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Školský stupeň
Primárny; Sekundárny
Úroveň intervencie
Cielená
Intenzita intervencie
Periodické
Zdroj financovania
Národná vláda

Komentáre

Pridať komentár