Evaluation environment for fostering intercultural mentoring tools and practices at school (E-EVALINTO) (Evalvačné prostredie na podporu interkultúrnych mentorských nástrojov a postupov v škole)

Obraz: E-EVALINTO logo

E-EVALINTO sa usiluje o podporu vzájomného mentorstva s cieľom zredukovať predčasné ukončenie školskej dochádzky medzi študentmi z rodín migrantov a uznať hodnotu interkultúrnosti, ako aj vytvoriť rámec IKT pre hodnotenie, riadenie a rozvoj činností pre interkultúrne kontexty. Tento projekt financovaný zo zdrojov programu Erasmus+ sa zameriava na rozhodovacie procesy a identifikáciu rôznych modelov v analyzovaných situáciách.

Riešenie predčasného ukončenia školskej dochádzky je odrazový mostík k zlepšeniu možností mladých ľudí a k podpore inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu, ako uvádzajú priority stratégie EÚ 2020. Cieľom projektu E-EVALINTO je zaviesť stratégiu včasnej intervencie s cieľom znížiť rozdiel medzi študentmi z rodín migrantov a ostatnými študentmi.  

Projekt sa zameriava na zavedenie interkultúrnych mentorských programov a aktivít, ktoré sú podporené IKT prostredím pozostávajúcim zo súboru nástrojov a postupov, ktoré slúžia ako rámec pre evalváciu interkultúrnych otázok v rámci kontextov školy, čo sa realizuje tvorbou:

  • Stratégie prevencie a včasnej intervencie založenej na vzájomných mentorských aktivitách s cieľom znížiť predčasné ukončenie školskej dochádzky u mladých študentov z rodín prisťahovalcov.
  • Rámca IKT pre hodnotenie, riadenie a tvorbu činností pre interkultúrne kontexty.
Typ
Osvedčený postup (indirect evidence)
Krajina
Cyprus; Poľsko; Taliansko; Írsko; Španielsko
Jazyk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Školský stupeň
Sekundárny
Úroveň intervencie
Cielená
Intenzita intervencie
Periodické
Zdroj financovania
Európske finančné prostriedky

Komentáre

Pridať komentár