Riadenie školských vzdelávacích systémov

Tu môžete získať najnovšie informácie o spolupráci medzi Európskou komisiou, ministerstvami školstva a európskymi zainteresovanými organizáciami v oblasti riadenia školského vzdelávania. Prečítajte si o ich spoločnej vízii a politickom usmernení.

Budúcnosť európskeho školského vzdelávania

Ministri školstva EÚ opäť zdôraznili potrebu moderných prístupov k vyučovaniu a učeniu sa a k riadeniu školských vzdelávacích systémov s cieľom pomôcť školám reagovať na meniace sa vzdelávacie potreby študentov a spoločnosti.

V roku 2016 bola pracovná skupina pre školy ET2020 vytvorená z predstaviteľov európskych ministerstiev školstva a zainteresovaných organizácií požiadaná o to, aby sa kriticky zamyslela nad riadením školského vzdelávania a nad tým, ako môžu systémy riešiť vážne výzvy v oblasti kvality a rovnosti a usilovať sa tak o lepšie výsledky vzdelávania pre všetkých mladých ľudí.

Cieľom jej práce za posledné dva roky je poskytovať informácie priamo do rozhodovacieho procesu na národnej, regionálnej a miestnej úrovni.

Školy ako vzdelávacie organizácie

Jadrom ich vízie riadenia je koncept škôl ako vzdelávacích organizácií v rámci školského vzdelávania ako integrovaného vzdelávacieho systému.

Existuje presvedčenie, že v každej krajine alebo regióne majú tvorcovia politiky a iné zainteresované strany schopnosť lepšie spolupracovať na dosahovaní spoločných cieľov a uskutočniť pozitívnu zmenu na základe dôkazov, reflexie a spoločných postupov a zabezpečiť, aby politická reforma viedla k zmene a mala trvácny pozitívny vplyv.

Viac informácií nájdete v správe: Európske návrhy na lepšie vzdelávanie: riadenie školských vzdelávacích systémov.

„Vzdelávanie a odborná príprava 2020“ a partnerské učenie

Členovia, ktorí vychádzali z nedávneho výskumu a pravidelných stretnutí a „činností partnerského učenia“ (rozšírené stretnutia trvajúce niekoľko dní, na ktorých sa preberajú prípadové štúdie), stanovili hlavné zásady pre tvorbu politiky. Ide o kľúčové prvky, na ktoré majú tvorcovia politiky myslieť, keď uvažujú o tom, aké opatrenie prijať v budúcnosti. Výroky sa spájajú s konkrétnymi príkladmi z krajín s cieľom pomôcť tvorcom politiky a iným vedúcim predstaviteľom v oblasti vzdelávania kriticky sa zamyslieť nad tým, ako boli rôzne prístupy v Európe zavedené do praxe a s akými výsledkami.

Spojením krajín a organizácií, aby sa navzájom od seba učili a kritickým zamyslením sa a spoločnou tvorbou sa dá dosiahnuť, aby bola práca relevantná pre všetky krajiny a prijateľná pre všetky vzdelávacie systémy a pritom uznať, že vzdelávací systém každej krajiny je odlišný a veľmi komplexný.

Viac si o pracovnej skupine a o tom, ako proces „ET2020“ podporuje krajiny a zainteresované strany môžete pozrieť v tomto krátkom videu:

Nové politické usmernenie o riadení – pre ministerstvá, regionálne a miestne orgány a vedúcich pracovníkov škôl

Cieľom tohto nového balíka je podporiť členské štáty v zvyšovaní kapacity školského vzdelávania na systémovú a udržateľnú zmenu.

O základných zásadách a súčasných politických príkladoch si môžete prečítať v nasledujúcich dokumentoch. Kliknite na každý titul, ak si želáte stiahnuť (v angličtine):

Hlavná správa:

Európske návrhy na lepšie vzdelávanie: riadenie školských vzdelávacích systémov

report cover

Štyri tematické správy:

  1. Zabezpečovanie kvality pre rozvoj škôl: spôsoby na zlepšenie vzájomnej súhry medzi mechanizmami, ktoré sú pre školy externé i interné.
  2. Kontinuita a prestupy v rozvoji študentov: spôsoby na zabezpečenie vzdelávacích dráh sú dostatočne flexibilné a podmienky na poskytovanie vhodného poradenstva a podpory.
  3. Učitelia a vedúci pracovníci škôl v školách ako vzdelávacích organizáciách: politiky, ktoré propagujú a podporujú spoluprácu medzi učiteľmi, nezávislosť učiteľov a rozdelenie úloh vo vedení v rámci profesionálnych vzdelávacích komunít.
  4. Siete zamerané na učenie a rozvoj v školských vzdelávacích systémoch: hlbšie pochopenie účelu a charakteru sietí zameraných na inovácie a zavádzanie a účasť zainteresovaných strán na mnohých úrovniach.

Môžete si stiahnuť aj túto kompletnú správu, ktorá obsahuje všetkých 5 dokumentov v jednom PDF.

inspiring change logo