Stratégia ochrany súkromia

Európska komisia, Generálne riaditeľstvo pre vzdelávanie, mládež, šport a kultúru („DG EAC“) Európska výkonná agentúra pre vzdelávanie a kultúru („EACEA“), ako aj EUN Partnership („EUN“) ako poskytovateľ služby agentúry EACEA sú odhodlaní chrániť vaše súkromie.

Platforma School Education Gateway zhromažďuje a ďalej spracúva osobné údaje v súlade s Nariadením (EÚ) č. 2018/1725 o ochrane osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie [i] („nariadenie o ochrane osobných údajov“). Všetky údaje sú zhromaždené v databáze spravovanej v rámci Európskej únie.

Vážime si vašu dôveru a chceme sa ubezpečiť, že rozumiete našim politikám a postupom týkajúcim sa ochrany vašich údajov na platforme School Education Gateway.

1. Kto zodpovedá za spracovanie vašich osobných údajov (kontrolór údajov)?

Kontrolórom údajov je Európska výkonná agentúra pre vzdelávanie a kultúru.

Osoba, ktorá bola určená ako zodpovedná za operácie spracovania, je: 

Riaditeľ oddelenia A6 agentúry EACEA  
Európska výkonná agentúra pre vzdelávanie a kultúru
Avenue du Bourget 1, BE-1049 Brusel
E-mail: eacea-eplus-etwinning@ec.europa.eu

2. Ktoré osobné údaje sa spracúvajú a ako?

A. Používateľský profil: Osobné údaje a údaje o organizácii

Nasledujúce osobné údaje sa spracúvajú v kontexte platformy School Education Gateway, keď si používateľ vytvorí na platforme účet.

Ak sa členovia rozhodnú, môžu sa tiež priradiť k jednej alebo viacerým organizáciám.

TV nasledujúcej tabuľke je znázornené, ktoré údaje sú pre jednotlivcov a organizácie povinné a nepovinné, keď sa registrujú na platforme School Education Gateway.

Osobné údaje Údaje o organizácii
Povinné Meno
Priezvisko
E-mail
Typ používateľa
Krajina
Názov organizácie
Adresa
Mesto
PSČ
Krajina
Región
Typ
PIC (Identifikačný kód účastníka)
Kontaktná osoba (spojenie s existujúcim používateľským profilom)
Nepovinné Fotka Charakteristika
Webová stránka URL
Facebook URL
Twitter URL
LinkedIn URL
Fotka

B. Informácie o účasti na online kurzoch

Platforma School Education Gateway ponúka používateľom možnosť zúčastňovať sa na online kurzoch prostredníctvom svojej služby Teacher Academy. Prihlásenie sa do online kurzu si vyžaduje tvorbu používateľského účtu na platforme School Education Gateway (pozri hore), ale nevyžadujú sa žiadne ďalšie osobné údaje.

V rámci online kurzu sa môžu zhromažďovať nasledujúce údaje, vrátane osobne identifikovateľných údajov:

 • Obsah vyprodukovaný študentmi, ako odovzdané zadania, zadania oznámkované spolužiakmi a vzájomné hodnotenie vo forme spätnej väzby od študentov.
 • Údaje z kurzov, ako odpovede študentov na kvízové otázky, príspevky vo fórach a prieskumy.
 • Informácie, ako komentáre, fotky, videá a iné zdroje zdieľané vo verejných fórach (alebo podobných komunikačných nástrojov tretích strán, ako Padlet alebo Tricider). Tieto fóra môžu byť na platforme, môžu byť vložené na platformu, alebo môže byť na ne hypertextový odkaz z platformy.
 • Použitie externých nástrojov tretích strán je v rámci online kurzov voliteľné. Tieto nástroje spravujú webové stránky tretích strán, ktoré používajú ich vlastné zásady ochrany súkromia. Účastníci svojou registráciou v týchto nástrojoch akceptujú, že ich osobné údaje budú spracované tretími stranami (ako kontrolórmi). Ak máte záujem o podrobnejšie informácie, odporúčame vám preštudovať si zásady ochrany súkromia webových stránok týchto tretích strán.

Akékoľvek informácie sprístupnené vo fórach a iných diskusných nástrojoch budú viditeľné na platforme pre iných účastníkov online kurzu a v niektorých prípadoch aj mimo platformy. Účastníkom sa vždy radí, aby boli opatrní, keď vkladajú akékoľvek osobné alebo citlivé údaje a aby nezabudli na príslušné povolenia na zdieľanie akýchkoľvek zdrojov, ako napríklad obrázkov.  

C. Informácie z webových stránok alebo služieb tretích strán

Platforma School Education Gateway môže prijať osobne identifikovateľné údaje, keď sa používatelia dostanú, alebo prihlásia na webové stránky tretích strán, ktoré zobrazujú informácie na platforme, napr. Facebook, Twitter alebo Padlet. Môže ísť o text alebo obrazový materiál z webových stránok tretích strán.

Platforma School Education Gateway tiež prijíma osobne identifikovateľné údaje (konkrétne meno používateľa, jedinečné ID používateľa na webovej stránke tretej strany a e-mailovú adresu používateľa) z webovej stránky tretej strany, ak sa používateľ prihlási pomocou autorizačného mechanizmu webovej stránky tretej strany: Facebook, Twitter, Google alebo LinkedIn.

Webové stránky tretích strán, ktoré používateľom poskytujú nástroje a služby súvisiace s online kurzami, ako online kvízy, mechanizmy vzájomného hodnotenia alebo funkcie sociálnych médií, môžu tiež zhromažďovať osobne identifikovateľné údaje týkajúce sa použitia tejto partnerskej stránky jednotlivcami pri realizácii takýchto činností súvisiacich s online kurzom. Webové stránky tretích strán sa môžu podeliť o tieto údaje s platformou School Education Gateway za účelom zlepšenia služieb platformy School Education Gateway, služieb webových stránok tretích strán a vzdelávacej skúsenosti jednotlivcov. Patria sem informácie, ako dĺžka času stráveného na partnerskej stránke a prezerané stránky. Používanie takýchto nástrojov je v rámci online kurzov vždy voliteľné.

D. Iné údaje

Používatelia sa môžu rozhodnúť vložiť verejné komentáre k článkom publikovaným na platforme. Môžu sa tiež rozhodnúť vložiť verejné komentáre, recenzie alebo položky v časti Príležitosti v programe Erasmus+ (Katalóg kurzov, Príležitosti v oblasti mobility a Strategické partnerstvá) a v takom prípade platia tieto Podmienky.Vo všetkých týchto prípadoch môžu členovia poskytnúť údaje pre účely publikovania svojich komentárov, recenzií alebo položiek.

Upozorňujeme používateľov, že administrátori majú prístup k správam a oznámeniam používateľov na platforme pre účely odstraňovania porúch.

Používatelia sa tiež môžu zúčastňovať na prieskumoch mienky alebo webinároch, alebo sa nechať zaradiť do zoznamov adries. V týchto prípadoch používatelia poskytujú údaje pre účely účasti na takýchto iniciatívach.

Zhromažďovať sa budú údaje, ako IP adresy používateľa, poskytovateľ internetových služieb (ISP), webový prehliadač, operačný systém, približné časy použitia, stránka s odkazom, špecifické používateľské interakcie s funkčnosťou systému a akékoľvek podobné údaje, ktoré si vymení počítač používateľa so servermi platformy School Education Gateway. Tieto údaje nebudú priradené ku konkrétnym používateľským účtom okrem prípadov sledovania aktivity konkrétnych používateľov v prípade podozrenia na porušovanie Podmienok.

A nakoniec sa budú pravidelne zhromažďovať súhrnné štatistické údaje vrátane, ale nielen, počtu používateľov za určité obdobie, kurzov, ktoré si používatelia vybrali a používania účtu.

3. Pre aké účely spracúvame vaše údaje? 

Spracovanie osobných údajov je potrebné z nasledujúcich dôvodov:

 • Umožniť zaregistrovaným osobám používať služby platformy, ako napríklad:
  • vkladať komentáre, recenzie a položky,
  • používať rôzne funkcie platformy, ako obľúbené položky alebo uložené vyhľadávania a
  • obohatiť si používateľský profil.
 • Byť schopný spracovať otázky pre asistenčnú službu,návrhy na obsah, nahlásené položky, atď.,
 • Umožniť osobám zaregistrovaným na platforme School Education Gateway komunikovať a spolupracovať v duchu vzájomnej dôvery a úcty,
 • Umožniť a uľahčiť monitorovacie a výskumné činnosti,
 • Rozvíjať podporné a komunikačné účely v rámci siete platformy School Education Gateway a jej služieb,
 • Posielať používateľom aktuálne a relevantné informácie (napr. informačný bulletin alebo informačný list poskytovateľom kurzov) súvisiace s platformou School Education Gateway a informovať používateľov o iných súvisiacich aktivitách v rámci iniciatív Európskej komisie, o ktoré by mohli mať záujem,
 • Umožniť riadenie a realizáciu online kurzov, vrátane:
  • sledovania účasti na kurzoch odbornej prípravy, rozvoja a ukončenia modulov u jednotlivých používateľov,
  • zdieľania osobne identifikovateľných údajov a prospechu v online kurze s inštruktormi alebo moderátormi, ktorí kurz vyučujú, alebo sa podieľajú na jeho realizácii,
  • umožnenia používateľom prispievať do online kurzov hodnotením, komentármi, záložkami, značkami, zapájaním sa do kvízov, zapájaním sa do fór a iných komunikačných nástrojov a vkladaním ich vlastných zdrojov,
  • prezentácie a zhrnutia výsledkov kurzu,
  • opätovného použitia a odvolania sa na príspevky vo fórach a komunikačných nástrojoch v prebiehajúcich a budúcich verziách kurzov a komunikácie v kurzoch a podpory ponuky kurzov v budúcnosti,
  • usporiadania používateľov do skupín alebo tematických aktivít.
 • Umožniť a zlepšiť používateľskú skúsenosť v rámci tohto projektu a podobných budúcich projektov vytvorených Európskou komisiou prostredníctvom kontroly prístupu, sledovania frekvencie používania, vyhľadávania správania, preferencií a nastavení,
 • Umožniť zber, triedenie a zhrnutie používateľských príspevkov vo fórach a iných diskusných nástrojoch,
 • Poskytnúť súhrnné štatistické údaje vrátane, ale nielen, počtu používateľov za určité obdobie, preferovaných predmetov alebo krajín, ktoré si členovia vybrali a používania účtu.

4. Na akom právnom základe spracúvame vaše osobné údaje?

Spracovanie je nevyhnutné na splnenie úlohy vykonávanej vo verejnom záujme alebo pri výkone oficiálneho poverenia zvereného inštitúcii alebo orgánu Únie (ustanovené v právnych predpisoch Únie) (článok 5(1)(a) Nariadenia 2018/1725),

 • „Erasmus+“: program Únie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport zriadený nariadením (EÚ) Európskeho parlamentu a Rady č. 1288/2013 z 11. decembra 2013 a ktorým sa zrušujú rozhodnutia č. 1719/2006/ES, č. 1720/2006/ES a č. 1298/2008/ES (Ú. v. ES L 347 z 20.12.2013, s. 50–73).
 • Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 18. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje „Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálnu oblasť a kultúru“ a ktoré zrušuje rozhodnutie 2009/336/ES (2013/776/EÚ): článok 3(a).
 • Zmluva o poskytovaní služby 2017-3597, 2017-3598 a 2017-3599 medzi Výkonnou agentúrou pre vzdelávanie, audiovizuálnu oblasť a kultúru a organizáciou EUN Partnership AISBL.

Spracovanie, ktoré nie je súčasťou vyššie uvedeného právneho základu sa zakladá na súhlase dotknutej osoby (článok 5(1)(d) nariadenia 2018/1725).

5. Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

Údaje týkajúce sa štatistiky a výskumu sú uchovávané po celú dobu existencie platformy School Education Gateway v súhrnnej a anonymnej forme.

Údaje týkajúce sa profilu používateľa sú uchovávané najviac tri roky po poslednom prihlásení používateľa. Po troch rokoch od posledného prihlásenia sa používateľský profil automaticky zmení na neaktívny, t.j. už nebude viditeľný pre iných používateľov. Používateľovi je odoslané oznámenie o tom, že jeho profil sa zmenil na neaktívny a že si svoj účet môže opätovne aktivovať tak, že sa najneskôr do dvoch týždňov znovu prihlási. Ak sa používateľ neprihlási v priebehu dvoch týždňov, jeho profil bude trvalo deaktivovaný. Všetky osobné údaje budú potom anonymné. Akékoľvek osobné údaje, ktoré používateľ mohol vložiť prostredníctvom nástrojov tretích strán (napr. počas online kurzu pri používaní externých online nástrojov, ako Facebook, Twitter alebo Padlet) nespadajú do zodpovednosti kontrolóra údajov a preto sa ich netýka anonymizácia.

Ak si želáte deaktivovať alebo vymazať účet, obráťte sa, prosím, na asistenčnú službu na adrese: support@schooleducationgateway.eu.

V prípade že používateľ požiada o deaktiváciu svojho profilu, alebo je profil automaticky deaktivovaný, žiadne údaje nebudú viditeľné pre iných používateľov platformy School Education Gateway. Údaje budú uchovávané len v anonymnej forme, ktorá neumožňuje osobnú identifikáciu. Ak chcú používatelia s deaktivovaným profilom ďalej používať platformu, budú sa musieť znovu zaregistrovať. Údaje bude mať naďalej k dispozícii výlučne pre účely výskumu a monitorovania agentúra EACEA, Európska komisia, národné alebo regionálne školské orgány, orgány zodpovedné za fungovanie platformy School Education Gateway a iné tretie strany (pozri bod 3) na základe povolenia kontrolóra údajov v súhrnnej forme.

6. Kto má prístup k vašim osobným údajom a komu sú poskytované?

Na vyššie uvedené účely je prístup ku kompletným údajom prísne obmedzený pre:

 • Určení zamestnanci Európskej komisie, Generálneho riaditeľstva pre vzdelávanie kultúru (EAC)
 • Určení zamestnanci agentúry EACEA
 • Určení zamestnanci poskytovateľa služby, organizácie EUN Partnership.

Niektoré údaje poskytnuté používateľmi sa zobrazia vo verejnej oblasti platformy School Education Gateway, čo znamená, že takéto údaje budú voľne prístupné na internete. V takomto prípade má používateľ právo vymazať svoje údaje. Verejnými sa stanú najmä nasledujúce údaje:

Údaje o organizácii sú viditeľné pre všetkých používateľov na stránke organizácie:

 • Názov, adresa, mesto, krajina, fotka, Facebook URL, Twitter URL, LinkedIn URL a webová stránka
 • Zaregistrované osoby priradené k organizácii (meno, priezvisko, krajina, fotka)
 • Položky s kurzami, príležitosťami v oblasti mobility a strategickými partnerstvami zverejnené členmi organizácie
 • Hodnotenie hviezdičkami na základe priemerného skóre kurzov organizácie (ak existuje)
 • Zoznam recenzií a hodnotení kurzov organizácie, ktoré poskytli používatelia

Údaje o zaregistrovaných osobách:

 • Nasledujúce údaje o zaregistrovaných osobách sú viditeľné pre všetkých používateľov len na verejnej stránke organizácie (ak je používateľ priradený k jednej alebo viacerým organizáciám): meno, priezvisko, krajina, miniatúra fotky (ak bola poskytnutá).
 • Profilová stránka používateľa je prístupná len pre iných prihlásených používateľov, vrátane nasledujúcich údajov: meno, priezvisko, krajina, fotka, organizácia(e), typ používateľa, komentáre od zaregistrovanej osoby, obľúbené články člena, a to, či bola zaregistrovaná osoba overená v programe eTwinning.  
 • Akákoľvek položka, komentár, recenzia alebo hodnotenie, ktoré dobrovoľne poskytol zaregistrovaný používateľ, sú verejné, t.j. viditeľné pre používateľov webovej stránky pri prezeraní položky s komentárom alebo hodnotením a dostupné pomocou vyhľadávačov.
 • Aktivita používateľov v online kurzoch je viditeľná len pre zaregistrovaných používateľov, ktorí sa prihlásili do určitého online kurzu.

Prenos špecifických údajov iným tretím stranám (napr. výskumným strediskám a univerzitám) sa môže povoliť na základe konkrétneho povolenia od kontrolóra údajov, ale údaje sa budú prenášať anonymne.

Osobné údaje sa nikdy nemôžu použiť na marketingové účely.

7. Ako chránime vaše osobné údaje?

Zhromaždené osobné údaje a všetky súvisiace informácie sú uložené na zabezpečených serveroch poskytovateľa služieb (EUN).

Zmluvné ustanovenie o ochrane osobných údajov je súčasťou zmluvy s poskytovateľom služieb, aby sa zabezpečilo, že vaše údaje budú spracované v súlade s platnou legislatívou.

Operácie počítačových stredísk poskytovateľa služieb sa zmluvne riadia bezpečnostnými smernicami Európskej komisie a ustanoveniami zavedenými Riaditeľstvom bezpečnosti pre tieto druhy serverov a služieb.

8. Aké máte práva v súvislosti s vašimi osobnými údajmi a ako si ich môžete uplatňovať?

Máte právo:

 • Požiadať o prístup k osobným údajom, ktoré o vás máme,
 • Požiadať o opravu vašich osobných údajov, alebo sami vykonať opravu vo vašom profile,
 • Požiadať za určitých podmienok o vymazanie vašich osobných údajov,
 • Požiadať za určitých podmienok o obmedzenie spracovania vašich osobných údajov,
 • Vzniesť námietku proti spracovaniu vašich osobných údajov z dôvodov súvisiacich s vašou konkrétnou situáciou,
 • Požiadať o prenos vašich údajov inej organizácii v bežne používanej strojom čitateľnej forme (prenosnosť údajov),
 • Kedykoľvek váš súhlas odvolať.

Máte právo vzniesť námietku voči spracovaniu vašich osobných údajov z dôvodov súvisiacich s vašou konkrétnou situáciou na základe ustanovení článku 23 nariadenia 2018/1725.

Tiež máte právo nepodliehať automatizovaným rozhodnutiam (prijatých výlučne strojmi), ktoré na vás majú vplyv v zmysle zákona.

9. Vaše právo rekurzu v prípade konfliktu na akúkoľvek problematiku v oblasti osobných údajov

V prípade konfliktu na akúkoľvek problematiku v oblasti ochrany osobných údajov sa môžete obrátiť na kontrolóra údajov na vyššie uvedenej adrese a funkčnej poštovej schránke (bod 1).

Môžete tiež kontaktovať úradníka pre ochranu údajov agentúry EACEA na nasledujúcej emailovej adrese: eacea-data-protection@ec.europa.eu.

Kedykoľvek môžete podať sťažnosť u európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov: https://edps.europa.eu/.


[i] Nariadenie (EÚ) 2018/1725 Európskeho parlamentu a Rady o ochrane fyzických osôb so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov a ktoré zrušuje nariadenie (ES) č. 45/2001 a rozhodnutieč. 1247/2002/ES Text s významom pre EHP, Ú. v. ES L 295, 21.11.2018, s. 39.