Nástroje programu Erasmus+ - Podmienky

Informácie, ktoré sú tu uvedené, vyjadrujú, čo sa očakáva od položiek uvedených v nástrojoch programu Erasmus+. Z dôvodu zabezpečenia maximálneho a trvalého prínosu pre školy a učiteľov sa vyžaduje, aby všetci prispievatelia dodržiavali tu uvedené normy a riadili sa cieľmi a normami programu Erasmus+.

 Tieto Podmienky sú doplnením všeobecného Vyhlásenia, ktoré sa nachádza na webovej stránke.

Prečítajte si tiež Často kladené otázky a Návod.

Vyhlásenie k nástrojom programu Erasmus+

Ako používateľ nástrojov programu Erasmus+ si, prosím, pozorne prečítajte tieto informácie:

 • Nástroje programu Erasmus+ sa poskytujú ako súčasť portálu School Education Gateway, ktorý založilo Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre vzdelávanie a kultúru v spolupráci s Výkonnou agentúrou pre vzdelávanie, audiovizuálnu oblasť a kultúru.
 • Uvedené kurzy, príležitosti v oblasti mobility a žiadosti o strategické partnerstvá sú ponúkané nezávislými organizáciami a Európska komisia nepreberá žiadnu zodpovednosť za ich obsah, poskytovanie alebo riadenie.
 • Žiadna z položiek uvedených v databáze nebola vopred schválená Európskou komisiou ani národnými agentúrami, no od prispievateľov sa vyžaduje, aby rešpektovali stanovené podmienky.
 • Výber prezenčného kurzu, príležitosti v oblasti mobility alebo strategického partnerstva z databázy nezaručuje školám získanie grantu z fondov programu Erasmus+.
 • Príležitosť v oblasti mobility alebo strategické partnerstvo nemusia byť uvedené v databáze School Education Gateway na to, aby mohli byť zahrnuté do žiadosti v programe Erasmus+.

Základné podmienky

 • Nástroje programu Erasmus+ môžu bezplatne využívať prispievatelia aj jednotlivci vyhľadávajúci položky, ktoré zodpovedajú ich kritériám.
 • Ktokoľvek môže vložiť prezenčný kurz, príležitosť v oblasti mobility alebo žiadosť o strategické partnerstvo. Jedinou podmienkou pre vytvorenie položky v databáze je mať používateľský účet spojený s organizáciou. Po vytvorení účtu môžu používatelia vkladať položky v ktorejkoľvek sekcii.
 • Ak chcete mať prístup k určitým funkciám platformy School Education Gateway a nástrojom programu Erasmus+, musíte sa zaregistrovať, vytvoriť si účet a stať sa členom.
 • Na plynulú prevádzku stránky vynakladáme čo najväčšie úsilie. Napriek tomu School Education Gateway nepreberá žiadnu zodpovednosť a neručí za dočasnú nedostupnosť stránky z dôvodu technických problémov, ktoré nemôžeme ovplyvniť.
 • School Education Gateway nepreberá žiadnu zodpovednosť za hodnotenia alebo odoslané komentáre týkajúce sa obsahu.
 • School Education Gateway si vyhradzuje právo upraviť webovú stránku alebo nástroje programu Erasmus+, alebo upraviť tieto Podmienky kedykoľvek a bez predchádzajúceho oznámenia.
 • School Education Gateway si vyhradzuje právo odstrániť alebo vymazať akýkoľvek obsah alebo komentáre, ktoré považuje za nepresné, nevhodné alebo irelevantné z hľadiska cieľov a cieľovej skupiny, ktorej je stránka určená. V takých prípadoch bude prispievateľ obsahu informovaný a budú mu poskytnuté dôvody na odstránenie.
 • School Education Gateway si vyhradzuje právo odstrániť podľa svojho uváženia hodnotenia používateľov a odpovede poskytovateľov kurzov, ak sú urážlivé, alebo ak sú klamlivé či opakovane kopírované.

Podmienky používania

Ak publikujete obsah pomocou nástrojov programu Erasmus+, prosím, pozorne si prečítajte nasledujúce informácie:

 • Prispievatelia zodpovedajú za poskytovanie presných a relevantných informácií vo svojich položkách, vrátane uchovávania a aktualizácie informácií vždy, keď je to potrebné.
 • Prispievatelia zabezpečia, že akýkoľvek obsah, ktorý na platformu vložia, bude presný (ak sa uvádzajú fakty) a autentický (ak sa vyjadrujú názory).
 • Nie je dovolené vkladať či posielať akékoľvek materiály, obrazový materiál, videá alebo iné príspevky, ktoré prispievatelia nemajú povolenie používať.
 • Nie je dovolené vydávať sa za inú osobu alebo inštitúciu, alebo nepravdivo uvádzať svoju identitu, či sa iným spôsobom nepravdivo prezentovať.
 • Nie je dovolené manipulovať s položkami alebo ich časťami (vrátane nadpisov, charakteristík, metaúdajov, dátumov, kontaktných informácií, atď.) akýmkoľvek spôsobom, ktorý by čitateľov uviedol do omylu, alebo pred nimi utajil pre nich podstatné informácie, vrátane poskytovania akýchkoľvek nepravdivých alebo skreslených informácií, ktoré by zlepšili viditeľnosť vo výsledkoch vyhľadávania, alebo uvádzania/vytvárania nepravdivých posudkov či hodnotení.

Nedodržanie podmienok používania predstavuje závažné porušenie Podmienok, za ktorých môžu používatelia používať platformu, čo môže mať za následok to, že pristúpime k niektorému alebo ku všetkým z nasledujúcich opatrení:

 • Okamžité dočasné alebo trvalé odňatie práva používať našu stránku.
 • Okamžité dočasné alebo trvalé odstránenie akejkoľvek vami vloženej položky alebo materiálu na našej stránke.
 • Vydanie varovania pre vás.

Osobitné podmienky

Katalóg kurzov

 • Katalóg kurzov je určený na vkladanie oznamov o kurzoch, ktoré sa kvalifikujú ako mobilita zamestnancov podporovaná finančnými prostriedkami programu Erasmus+ (Kľúčová akcia 1: Projekt mobility pre pedagogických zamestnancov škôl).
 • Viac informácií o termínoch na podávanie žiadostí, podmienkach a postupoch nájdete na webovej stránke Erasmus+.
 • Ak ste poskytovateľom kurzu, prečítajte si „Požiadavky na prezenčné kurzy zverejnené v Katalógu kurzov“ nižšie na tejto stránke.
 • Upozorňujeme vás, že v súčasnosti môžu nové online kurzy zverejňovať v Katalógu kurzov len správcovia platformy School Education.

Príležitosti v oblasti mobility

 • Databáza je určená na uvádzanie ponúk príležitostí v oblasti mobility pre zamestnancov, ako sú napríklad hospitácie, pobyty zamerané na pozorovanie kolegov alebo výmenné pobyty pedagógov v škole alebo inej organizácii v zahraničí.
 • Náklady spojené s mobilitou zamestnancov môžu byť pokryté z finančných zdrojov programu Erasmus+ v rámci Európskeho plánu rozvoja každej školy (Pozri Kľúčová akcia 1: Projekt mobility pre pedagogických zamestnancov škôl).
 • Viac informácií o termínoch na podávanie žiadostí, podmienkach a postupoch nájdete na webovej stránke Erasmus+.

Strategické partnerstvá

 • Databáza je určená na uvádzanie nápadov na realizáciu projektu a oznámení týkajúcich sa vyhľadávania partnerov, ktoré môžu byť považované za strategické partnerstvá financované Európskou komisiou v sektore školského vzdelávania:
  • Strategické partnerstvá podporujúce inovácie
  • Strategické partnerstvá podporujúce výmenu osvedčených postupov
 • Viac informácií o termínoch na podávanie žiadostí, podmienkach a postupoch nájdete na webovej stránke Erasmus+.

Požiadavky na prezenčné kurzy zverejnené v Katalógu kurzov

Tento dokument uvádza požiadavky na kurzy zamerané na odbornú prípravu učiteľov s ohľadom na program Erasmus+. Z dôvodu zabezpečenia maximálneho a trvalého prínosu pre školy a učiteľov sa vyžaduje, aby poskytovatelia kurzov dodržiavali tieto požiadavky a riadili sa cieľmi a normami programu Erasmus+. Tieto požiadavky by mali zároveň pomôcť školám, ktoré hľadajú vhodné kurzy.

1. Súlad s definíciou vzdelávacej mobility pre pedagogických zamestnancov škôl uvedenou v Sprievodcovi programom

Kurzy musia byť navrhnuté a realizované v súlade s pravidlami a cieľmi stanovenými v Sprievodcovi programom Erasmus+ pre Kľúčovú akciu 1: Vzdelávacia mobilita pre pedagogických zamestnancov škôl. Súčasťou týchto pravidiel sú požiadavky týkajúce sa obsahu, miesta a trvania kurzu. Ďalšie informácie nájdete v Sprievodcovi programom.

2. Poskytovanie európskeho rozmeru

Kurz musí poskytovať európsky rozmer v zmysle obsahu aj štruktúry. Európsky rozmer sa dá dosiahnuť mnohými spôsobmi, ako napríklad diverzifikáciou profilu účastníkov, vytvorením multikultúrnych skupín a zabezpečením vhodného miesta pre realizáciu kurzu.

Účasť učiteľov na kurze by mala slúžiť ako katalyzátor na lepšie pochopenie a zamyslenie sa nad európskymi prioritami na ich školách, ako aj na zmysluplnú realizáciu týchto priorít na celoškolskej úrovni. Účasť by tiež mala učiteľom zabezpečiť príležitosť stretnúť učiteľov a) z iných európskych krajín a b) takých, ktorí pracujú na rovnakom stupni vzdelávania (predškolské, primárne, sekundárne), s ktorými môžu založiť nové medzinárodné projekty.

Každý európsky kurz je zároveň potenciálnym seminárom na získavanie kontaktov, počas ktorého môžu účastníci zahájiť tvorbu iných európskych projektov. Poskytovatelia kurzov by mali preto zabezpečiť, aby bol účastníkom počas kurzov prezentovaný program eTwinning a týmto spôsobom ponúknuť im a ich školám možnosti v oblasti tvorby sietí, vzájomnej komunikácie a účasti na vzdelávacích aktivitách a kolaboratívnych projektoch po ukončení kurzu. Bližšie informácie nájdete tu.

3. Splnenie potrieb škôl a učiteľov prostredníctvom kvalitného navrhnutia kurzu

Kurz v zahraničí by mal škole účastníka ponúknuť nové perspektívy nachádzajúce sa v domácej krajine, ktoré sú v súlade s potrebami a stratégiami uvedenými v Európskom pláne rozvoja. Kurz musí byť navyše navrhnutý tak, aby odrážal súčasné potreby jednotlivých učiteľov v oblasti profesionálneho rozvoja, ktoré boli identifikované prostredníctvom Európskeho plánu rozvoja, prieskumov medzi učiteľmi a iných relevantných zdrojov. Kurzy by mali viesť skúsení odborníci so znalosťou viacerých národných systémov a každý kurz by mal byť dostatočne flexibilný, aby mohol byť prispôsobený potrebám jednotlivých skupín účastníkov. 

Kvalitný kurz by mal:

 • byť pútavý a interaktívny a mal by umožniť produktívny dialóg medzi účastníkmi,
 • byť zameraný na rozvoj odborných kompetencií učiteľov,
 • ponúknuť rovnováhu medzi teoretickou a praktickou časťou,
 • voliť aktivity tak, aby zodpovedali jeho dĺžke a cieľom,
 • využiť rad metód s cieľom odovzdať jeho obsah takým spôsobom, pri ktorom sa účastníci budú zapájať a ktorý v budúcnosti u nich podnieti inovácie v praxi,
 • byť vedený flexibilne v súlade s potrebami účastníkov (napr. jazyky, úrovne spôsobilosti, predošlé skúsenosti),
 • poskytnúť účastníkom množstvo prostriedkov na výmenu získaných vedomostí a zamyslenie sa nad nimi.

Poskytovatelia, ktorí ponúkajú svoje kurzy prostredníctvom Katalógu kurzov, musia garantovať, že kurzy budú vedené v zmysle stanovených cieľov. Poskytovatelia by mali zabezpečiť dostatočnú podrobnosť opisu kurzov a jednoduchosť a prístupnosť postupu pri prihlasovaní sa.

Učitelia by mali na kurzoch dostať certifikáty/osvedčenia, na ktorých je uvedený termín absolvovania, obsah kurzu a vzdelávacie výstupy. Certifikáty by mali byť podpísané poskytovateľom kurzu a prezentované spôsobom, ktorý môžu účastníci využiť vo svojom kariérnom rozvoji. Ako vzorovú šablónu odporúčame použiť dokument Europass - Mobilita.

4. Iné ustanovenia

Poskytovatelia kurzov by mali zabezpečiť, aby vzdelávacie priestory, ubytovanie a občerstvenie boli na vysokej úrovni. Tiež musia vykonať opatrenia pre účastníkov so špeciálnymi potrebami.

5. Zabezpečenie budúceho vplyvu

Poskytovatelia kurzov by mali zabezpečiť, aby kurz učiteľom poskytol nasledujúce výstupy:

 • Rozvoj sietí: pretrvávajúca komunikácia s inými účastníkmi kurzu a kolegami v škole (napr. prostredníctvom eTwinning alebo tematicky zameraných priestoroch pre spoluprácu),
 • prenos získaných vedomostí a kompetencií do ich vlastnej praxe (úspech v tejto oblasti bude závisieť na školách, ako aj poskytovateľoch kurzov),
 • vplyv na ich školy prostredníctvom aktívneho zapojenia sa do strategického plánovania s ohľadom na Európsky plán rozvoja školy.

6. Vyhodnotenie s cieľom zabezpečiť informácie potrebné na tvorbu kurzov v budúcnosti

Každý kurz by mal byť navrhnutý tak, aby bolo jeho súčasťou vyhodnotenie. Účastníci musia vhodne reagovať na výstup každého vyhodnotenia, ktoré je zamerané na kvalitu kurzu.