Nástroje programu Erasmus+ - Podmienky

Informácie, ktoré sú tu uvedené, vyjadrujú, čo sa očakáva od položiek uvedených v nástrojoch programu Erasmus+. Z dôvodu zabezpečenia maximálneho a trvalého prínosu pre školy a učiteľov sa vyžaduje, aby všetci prispievatelia dodržiavali tu uvedené normy a riadili sa cieľmi a normami programu Erasmus+.

 Tieto Podmienky sú doplnením všeobecného Vyhlásenia, ktoré sa nachádza na webovej stránke.

Prečítajte si tiež Často kladené otázky a Návod.

Vyhlásenie k nástrojom programu Erasmus+

Ako používateľ nástrojov programu Erasmus+ si, prosím, pozorne prečítajte tieto informácie:

 • Nástroje programu Erasmus+ sa poskytujú ako súčasť portálu School Education Gateway, ktorý založilo Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre vzdelávanie a kultúru v spolupráci s Európska výkonná agentúra pre vzdelávanie a kultúru.
 • Uvedené kurzy, príležitosti v oblasti mobility a žiadosti o strategické partnerstvá sú ponúkané nezávislými organizáciami a Európska komisia nepreberá žiadnu zodpovednosť za ich obsah, poskytovanie alebo riadenie.
 • Žiadna z položiek uvedených v databáze nebola vopred schválená Európskou komisiou ani národnými agentúrami, no od prispievateľov sa vyžaduje, aby rešpektovali stanovené podmienky.
 • Výber prezenčného kurzu, príležitosti v oblasti mobility alebo strategického partnerstva z databázy nezaručuje školám získanie grantu z fondov programu Erasmus+.
 • Príležitosť v oblasti mobility alebo strategické partnerstvo nemusia byť uvedené v databáze School Education Gateway na to, aby mohli byť zahrnuté do žiadosti v programe Erasmus+.

Základné podmienky

 • Nástroje programu Erasmus+ môžu bezplatne využívať prispievatelia aj jednotlivci vyhľadávajúci položky, ktoré zodpovedajú ich kritériám.
 • Ktokoľvek môže vložiť prezenčný kurz, príležitosť v oblasti mobility alebo žiadosť o strategické partnerstvo. Jedinou podmienkou pre vytvorenie položky v databáze je mať používateľský účet spojený s organizáciou. Po vytvorení účtu môžu používatelia vkladať položky v ktorejkoľvek sekcii.
 • Ak chcete mať prístup k určitým funkciám platformy School Education Gateway a nástrojom programu Erasmus+, musíte sa zaregistrovať, vytvoriť si účet a stať sa členom.
 • Na plynulú prevádzku stránky vynakladáme čo najväčšie úsilie. Napriek tomu School Education Gateway nepreberá žiadnu zodpovednosť a neručí za dočasnú nedostupnosť stránky z dôvodu technických problémov, ktoré nemôžeme ovplyvniť.
 • School Education Gateway nepreberá žiadnu zodpovednosť za hodnotenia alebo odoslané komentáre týkajúce sa obsahu.
 • School Education Gateway si vyhradzuje právo upraviť webovú stránku alebo nástroje programu Erasmus+, alebo upraviť tieto Podmienky kedykoľvek a bez predchádzajúceho oznámenia.

Podmienky používania

Ak publikujete obsah pomocou nástrojov programu Erasmus+, prosím, pozorne si prečítajte nasledujúce informácie:

 • Prispievatelia zodpovedajú za poskytovanie presných a relevantných informácií vo svojich položkách, vrátane uchovávania a aktualizácie informácií vždy, keď je to potrebné.
 • Prispievatelia zabezpečia, že akýkoľvek obsah, ktorý na platformu vložia, bude presný (ak sa uvádzajú fakty) a autentický (ak sa vyjadrujú názory).
 • Nie je dovolené vkladať či posielať akékoľvek materiály, obrazový materiál, videá alebo iné príspevky, ktoré prispievatelia nemajú povolenie používať.
 • Nie je dovolené vydávať sa za inú osobu alebo inštitúciu, alebo nepravdivo uvádzať svoju identitu, či sa iným spôsobom nepravdivo prezentovať.
 • Nie je dovolené manipulovať s položkami alebo ich časťami (vrátane nadpisov, charakteristík, metaúdajov, dátumov, kontaktných informácií, atď.) akýmkoľvek spôsobom, ktorý by čitateľov uviedol do omylu, alebo pred nimi utajil pre nich podstatné informácie, vrátane poskytovania akýchkoľvek nepravdivých alebo skreslených informácií, ktoré by zlepšili viditeľnosť vo výsledkoch vyhľadávania, alebo uvádzania/vytvárania nepravdivých posudkov či hodnotení.

Porušenie podmienok

Nedodržanie podmienok používania predstavuje závažné porušenie Podmienok, za ktorých môžu používatelia používať platformu, čo môže mať za následok to, že kedykoľvek bez predchádzajúceho oznámenia pristúpime k niektorému alebo ku všetkým z nasledujúcich opatrení:

 • Okamžité dočasné alebo trvalé odňatie práva používať našu stránku.
 • Okamžité dočasné alebo trvalé odstránenie akejkoľvek vami vloženej položky alebo materiálu na našej stránke, ktorý sa považuje za nepresný, nevhodný alebo irelevantný z hľadiska cieľov a cieľovej skupiny tejto webovej stránky.
 • Okamžité dočasné alebo trvalé odstránenie hodnotení/komentárov používateľov a reakcií na ne podľa nášho uváženia, ak sú nevhodné, alebo ak sa zdajú byť podvodné alebo duplicitné.
 • Vydanie varovania pre vás.

Rozhodnutie o vhodných následkoch porušenia súčasných Podmienok sa uskutoční na základe závažnosti porušenia a používateľovej histórie na platforme. Konkrétne rozhodnutie o trvalom odňatí práva používať platformu môže byť oprávnené len vtedy, ak bol dotyčný používateľ varovaný v súvislosti s predchádzajúcim porušením súčasných Podmienok, že jeho práva môžu byť v prípade ďalšieho porušenia trvale odňaté.

V prípade odstránenia niektorého z vašich príspevkov v akejkoľvek forme, odňatia práva používať našu webovú stránku, alebo odmietnutia prístupu na ňu alebo ku ktorémukoľvek nástroju programu Erasmus+ máte právo požiadať o udanie dôvodu tohto rozhodnutia. Žiadosť je potrebné poslať na adresu support@schooleducationgateway.eu. Ak sa bude žiadosť považovať za neoprávnenú, najmä kvôli jej opakujúcej sa povahe, nedostanete vyjadrenie k jej obsahu. V takom prípade vám bude oznámené, že žiadosť sa považuje za neoprávnenú a že nebude poskytnutá žiadna ďalšia odpoveď.

Vaše komentáre k rozhodnutiu o odňatí vašich práv používať platformu môžete poslať na adresu EAC-SEG@ec.europa.eu do dvoch týždňov od prijatia rozhodnutia.


Osobitné podmienky

Katalóg kurzov

 • Katalóg kurzov je určený na vkladanie oznamov o kurzoch, ktoré sa kvalifikujú ako mobilita zamestnancov podporovaná finančnými prostriedkami programu Erasmus+ (Kľúčová akcia 1: Projekt mobility pre pedagogických zamestnancov škôl).
 • Viac informácií o termínoch na podávanie žiadostí, podmienkach a postupoch nájdete na webovej stránke Erasmus+.
 • Ak ste poskytovateľom kurzu, prečítajte si „Normy kvality pre kurzy v rámci Kľúčovej akcie 1 (vzdelávacia mobilita jednotlivcov)“ nižšie na tejto stránke.
 • Upozorňujeme vás, že v súčasnosti môžu nové online kurzy zverejňovať v Katalógu kurzov len správcovia platformy School Education.

Príležitosti v oblasti mobility

 • Databáza je určená na uvádzanie ponúk príležitostí v oblasti mobility pre zamestnancov, ako sú napríklad hospitácie, pobyty zamerané na pozorovanie kolegov alebo výmenné pobyty pedagógov v škole alebo inej organizácii v zahraničí.
 • Náklady spojené s mobilitou zamestnancov môžu byť pokryté z finančných zdrojov programu Erasmus+ v rámci Európskeho plánu rozvoja každej školy (Pozri Kľúčová akcia 1: Projekt mobility pre pedagogických zamestnancov škôl).
 • Viac informácií o termínoch na podávanie žiadostí, podmienkach a postupoch nájdete na webovej stránke Erasmus+.

Strategické partnerstvá

 • Databáza je určená na uvádzanie nápadov na realizáciu projektu a oznámení týkajúcich sa vyhľadávania partnerov, ktoré môžu byť považované za strategické partnerstvá financované Európskou komisiou v sektore školského vzdelávania:
  • Strategické partnerstvá podporujúce inovácie
  • Strategické partnerstvá podporujúce výmenu osvedčených postupov
 • Viac informácií o termínoch na podávanie žiadostí, podmienkach a postupoch nájdete na webovej stránke Erasmus+.

Normy kvality pre kurzy v rámci Kľúčovej akcie 1 (vzdelávacia mobilita jednotlivcov)

Táto stránka uvádza požiadavky pre kurzy odbornej prípravy učiteľov v súvislosti s programom Erasmus+. Zahŕňa informácie a transparentnosť, obsah, pedagogiku a iné otázky. Aby poskytovatelia kurzov zabezpečili pre školy a učiteľov maximálny a trvalý prospech, očakáva sa, že budú spĺňať tieto požiadavky a dodržiavať ciele a normy programu Erasmus+. Tieto požiadavky by tiež mali pomôcť školám vyhľadávať vhodné kurzy.