Vzdelávanie sa v predmetoch STEAM: Európske projekty spájajúce vedu a umenie

Image: Dmytro Zinkevych / Shutterstock.com

Keď Carl Jung predstavil archetyp umelca-vedca, alebo keď Albert Einstein vystopoval pôvod vedy a umenia k rovnakej mystickej skúsenosti, opakovali tak dlhodobé historické hľadisko: že tieto dve oblasti sú prirodzene spojené. Preto A ako arts (umenie) šťastne spočíva v strede akronymu STEM (science (veda), technology (technológie), engineering (inžinierstvo) a mathematics (matematika)), z ktorého sa stáva STEAM: moderný, interdisciplinárny prístup k výskumu a inováciám, ktorý sa teraz začína využívať v školskom vzdelávaní. Nasledujúce projekty predstavujú niektoré z jeho výhod!

Inovácia začína činnosťou! STEAM

Dopyt po zručnostiach v predmetoch STEM je na vzostupe a očakáva sa, že bude narastať do roku 2025: toto je realita, s ktorou musia učitelia v školách a školské vzdelávacie programy počítať. Projekt Inovácia začína činnosťou! STEAM podniká opatrenia pre túto budúcnosť prijatím troch nových prístupov k zvyšovaniu motivácie a zapájania sa študentov:

  1. Činnosti zamerané na umenie v múzeu
  2. Využitie Lego robotov
  3. Kombinácia všetkých týchto činností v predmetoch STEAM

Tieto prístupy sú vhodné predovšetkým pre žiakov základných škôl, ktorí potrebujú nadobudnúť základné zručnosti v predmetoch STEAM. Učitelia využili projekt aj ako možnosť na zlepšenie svojho profesionálneho rozvoja, napríklad tak, že na začiatku navštevovali online kurz.

Výsledky projektu sa budú zdieľať prostredníctvom webových platforiem, letákov, časopisov, schôdzí pedagogického zboru, výstav počas dní otvorených dverí a samozrejme webovej stránky projektu, ktorá už teraz obsahuje veľkú zbierku videí. Pozrite si napríklad toto video zachytávajúce stretnutie v Belfaste:

Video o Scratch:

A video o robotike:

Projekt sa začal v roku 2016 a skončí sa v roku 2018. Do jeho realizácie je zapojených sedem krajín – Turecko (koordinátor projektu), Taliansko, Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko, Portugalsko, Rumunsko, Španielsko a Spojené kráľovstvo a financoval ho program Erasmus+.

DLAB: Digital Learning Across Boundaries (Digitálne vzdelávanie naprieč hranicami)

Digitálne technológie svojou podstatou búrajú koncept hraníc, či už fyzických (tradičné priestory tried) alebo konceptuálnych (predmety vzdelávacieho programu). Cieľom projektu DLAB je vytvoriť triedu, ktorá je podobne slobodná a transverzálna. Za týmto účelom sa zaoberá troma témami „vzdelávania naprieč hranicami“, jednou ročne: Technológie v exteriéri, Od STEM k STEAM a Vzdelávanie CLIL podporované technológiami (Obsahovo a jazykovo integrované vzdelávanie).

Rok 2018 je venovaný predmetom STEAM a v časti Zdroje bolo zverejnených už množstvo zdrojov. Deti si môžu porovnať projekty Leonarda da Vinciho zamerané na umenie a strojárstvo predtým, ako začnú svoj vlastný. Môžu zostrojiť astronauta z vajíčka a predpovedať, či ich vesmírne moduly poskytnú potrebnú ochranu. Môžu zostrojiť svoj vlastný solárny panel alebo most a môžu vytvoriť CD podobné zlatému disku, ktorý NASA poslala do vesmíru, ak máme vymenovať len niekoľko príkladov.

Projekt nedávno zahájil bezplatný kurz MOOC Od STEM k STEAM.

Z dlhodobého hľadiska sa projekt DLAB usiluje poskytnúť udržateľnosť, obohatiť schopnosti partnerov, podporiť medzinárodnú spoluprácu, aj naprieč odvetviami a vyvolať aktívnu spoluprácu zo strany kultúrnych inštitúcií a malých a stredných podnikov.

Ide o trojročné strategické partnerstvo (2016-2019) pozostávajúce zo štyroch krajín – Dánsko (koordinátor projektu), Belgicko, Nórsko a Spojené kráľovstvo, ktoré je financované programom Erasmus+.

FIND: Future Innovators, New Discoveries (Budúci novátori, nové objavy)

Úplný názov projektu FIND, Future Innovators, New Discoveries (Budúci novátori, nové objavy), hovorí o svojej dvojitej podstate: dotýka sa identity odborníkov na predmety STEM a zároveň aj ich postupov. Jeho ciele sú nasledovné:

  1. Odstrániť rozdiely medzi pohlaviami
  2. Vytvoriť inovatívne výučbové metódy v predmetoch STEAM a zabezpečiť, aby ich učitelia používali s istotou
  3. Vytvoriť metodiku, ktorá čo najlepšie využíva najnovšie technológie

Potreba intervencie v oblasti rodovej rovnosti je zrejmá už z prvej činnosti projektu, Nakresli vedca, pri ktorej študenti kreslili prevažne vedcov mužského pohlavia. Iné činnosti sa usilovali o odstránenie tohto predsudku, ako napríklad kvíz Na aké povolania v oblasti STEAM sa hodím?, alebo rozhovory s ľuďmi s povolaniami v oblasti STEM, ktoré dali priestor vedcom ženského pohlavia.

Ďalšia odborná príprava bola zameraná na moderné výučbové metódy a jeden z partnerov dokonca vytvoril vzdelávacie laboratórium. Študenti tiež dokázali v mnohých prípadoch skombinovať technológie a umenie: napríklad kódovaním v programe Scratch, kreslením fraktálov, alebo vyskúšaním si práce v robotike.

FIND je trojročné strategické partnerstvo (2016-2019) organizované Gréckom, Talianskom, Maltou, Nórskom, Poľskom a Spojeným kráľovstvom a financované programom Erasmus+.

Ak sa chcete dozvedieť o prebiehajúcich a predošlých projektoch v školskom vzdelávaní financovaných EÚ, navštívte platformu s výsledkami projektov Erasmus+.