Vzdelávanie pre ekologickejšiu a udržateľnejšiu Európu: podeľte sa o svoje názory!

Získavajú študenti v Európe zručnosti a vedomosti potrebné na to, aby konali s ohľadom na núdzový stav v oblasti klímy a stratu biodiverzity? Sú učitelia pripravovaní a podporovaní v tom, aby vyučovali tieto zložité témy spôsobom, ktorý posilňuje postavenie študentov? Podporujú učebné osnovy rozvoj postojov a hodnôt potrebných na podporu environmentálnej udržateľnosti?

Európska komisia s potešením oznamuje zahájenie verejnej konzultácie o výchove k environmentálnej udržateľnosti.

Prostredníctvom konzultácie sa budú zhromažďovať vstupné údaje a názory na návrh na odporúčanie Rady o výchove k environmentálnej udržateľnosti, ktoré má byť prijaté Komisiou koncom roka 2021. Cieľom odporúčania bude posilniť spoluprácu na európskej úrovni v oblasti environmentálnej udržateľnosti a vzdelávania, ako je ustanovené v oznámeniach o Ekologickom dohovore a Európskom vzdelávacom priestore.

Prostredníctvom Ekologického dohovoru podniká EÚ opatrenia na boj proti klimatickým zmenám a podporu všetkých občanov, aby pracovali na budovaní ekologickejšej a udržateľnejšej Európy. Odporúčanie pomôže podporiť členské štáty v ich úsilí zosúladiť svoje systémy vzdelávania a odbornej prípravy so zmenami, ktoré sú naliehavo potrebné na ekologickú transformáciu. Súbežne s tým Komisia pripravuje rámec, ktorý ustanoví kompetencie súvisiace s udržateľnosťou, ktoré budú musieť nadobudnúť študenti v každom veku.

Konzultácia prebieha v 23 jazykoch a bude otvorená do 24. septembra.

Viac informácií nájdete tu.