Vyhlásenie

“The website disclaimer and privacy policy statement is being updated. To see the latest version in English please click here. The translation will be provided in due course. “

School Education Gateway je iniciatíva Európskej únie. Financuje ju Erasmus+, európsky program pre oblasť vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu. Riadi ju Európska komisia a realizuje ju Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálnu oblasť a kultúru (EACEA).

Organizácia EUN Partnership AISBL (známa tiež ako European Schoolnet, ďalej len EUN) spravuje v mene Európskej únie túto webovú stránku na účel propagácie tejto iniciatívy na verejnosti. Informácie na webovej stránke majú len informatívny charakter.

Naším cieľom je zabezpečiť, aby tu publikované informácie boli aktuálne a presné. Ak sa dozvieme o chybách, budeme sa ich snažiť opraviť. EUN však nepreberá žiadnu zodpovednosť za informácie, ktoré sa objavia na tejto webovej stránke.

Tieto informácie:

 • sú len všeobecného charakteru a nezaoberajú sa špecifickými okolnosťami žiadneho určitého jednotlivca alebo subjektu;
 • nemusia byť vždy ucelené, presné, úplné alebo aktuálne;
 • sú niekedy prepojené s externými internetovými stránkami, nad ktorými EUN nemá kontrolu a za ktoré EUN nepreberá zodpovednosť;
 • neobsahujú odborné alebo právne rady (ak potrebujete konkrétnu radu, musíte sa vždy poradiť s príslušným kvalifikovaným odborníkom).

EUN si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia kedykoľvek dočasne pozastaviť, zmeniť, upraviť, pridať alebo odstrániť časti tejto stránky.

Týmto vyhlásením nechceme obmedziť zodpovednosť EUN za povinnosti vyplývajúce z platných zákonov jednotlivých štátov, ani zbaviť ich zodpovednosti za záležitosti, ktoré podľa národného práva štátov vylúčené byť nemôžu.


UPOZORNENIE O AUTORSKÝCH PRÁVACH

Reprodukcia je povolená za podmienky, že bude uvedený zdroj informácií, ak nie je uvedené inak. V prípadoch, kde je potrebné na reprodukciu informácií získať povolenie, toto povolenie ruší vyššie uvedené všeobecné povolenia a jasne určuje akékoľvek obmedzenia týkajúceho sa ich využitia.


VYHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Nasledujúce vyhlásenie vysvetľuje naše zásady nakladania s vami poskytnutými údajmi.

Prehľad

School Education Gateway je iniciatíva Európskej únie. Financuje ju Erasmus+, európsky program pre oblasť vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu. Riadi ju Európska komisia a realizuje ju Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálnu oblasť a kultúru (EACEA).

Platforma School Education Gateway sa zaväzuje rešpektovať súkromie svojich používateľov. Ponúka chránené a bezpečné prostredie pre odborníkov a absolventov v oblasti školského vzdelávania. Nasledujúce vyhlásenie vyjadruje politiku, v súlade s ktorou platforma School Education Gateway zhromažďuje, spravuje a využíva údaje, ktoré poskytli jej používatelia.

1. Elektronické formuláre 

Keďže platforma School Education Gateway zhromažďuje a ďalej spracúva osobné údaje, vzťahuje sa na ňu nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (OJ L8 z 12.1.2001, s. 1.).
 
Rôzne nástroje, ktoré sú súčasťou platformy School Education Gateway umožňujú používateľom poskytovať informácie, aby sa mohli zapájať do činností, ktoré táto stránka ponúka. Pri on-line registrácii a poskytovaní ďalších informácií sú údaje zhromažďované a ďalej spracovávané na účel, ktorý je podrobne opísaný v bode 2 ďalej v texte. Za zaobchádzanie s osobnými údajmi je zodpovedný správca údajov, riaditeľ sekcie A5 pre odbornú prípravu, vzdelávanie dospelých a platformy Výkonnej agentúry pre vzdelávanie, audiovizuálnu oblasť a kultúru.

2. Aké osobné údaje sa zhromažďujú, za akým účelom a akými technickými prostriedkami?

(a) Osobné údaje: Medzi osobné údaje zhromažďované na platforme School Education Gateway patria:

 • Meno
 • Priezvisko
 • E-mail

Okrem toho sa zhromažďujú nepovinné osobné údaje v rámci členského profilu a osoba, ktorá sa registruje, sa môže rozhodnúť, či tieto údaje poskytne alebo nie. Ďalej sa zhromažďujú údaje o organizácii:

 • Názov organizácie
 • Mesto, región, krajina
 • Druh

Európska komisia, EACEA a EUN Partnership aisbl (European Schoolnet) nepreberajú zodpovednosť za informácie alebo dokumenty, ktoré na stránku vložili tretie strany.

(b) Využívanie údajov: Uchovávanie, spracovávanie a zobrazovanie údajov je potrebné:

 • na doplnenie členských profilov,
 • na to, aby osoby zaregistrované na portáli School Education Gateway mohli komunikovať a spolupracovať v duchu vzájomnej dôvery a vzájomnej úcty a
 • na to, aby bolo možné realizovať činnosti v oblasti monitoringu a výskumu.

Pravidelne sa zhromažďujú súhrnné štatistické údaje, ako napríklad počet používateľov za určité obdobie, predmety alebo krajiny, ktoré sú členmi najviac vyberané a informácie o používaní účtov. V snahe čo najviac vylepšiť používateľský zážitok môže portál School Education Gateway sledovať frekvenciu využívania, zvyky používateľov, ich preferencie a nastavenia.

Údaje súvisiace so správaním používateľov v rámci rôznych častí platformy School Education Gateway je možné využívať len na účel výskumu a monitoringu, ktoré realizuje EACEA, Európska komisia a úrady, ktoré majú na starosti realizáciu School Education Gateway a iné tretie strany (napríklad riadne splnomocnené výskumné centrá a univerzity). Uvedené subjekty musia o akomkoľvek využití údajov informovať správcu údajov, ktorý si vyhradzuje právo zamietnuť povolenie na takéto využitie.

Údaje nebudú spracované na iné účely. Právne normy pre úkony súvisiace so spracovaním osobných údajov sú uvedené v bode 9.

(c) Technické informácie: Údaje poskytujú samotní používatelia pri odosielaní elektronických formulárov v rôznych častiach platformy School Education Gateway. Platformu prevádzkuje poskytovateľ služby (EUN Partnership AISBL) na základe konkrétnej servisnej zmluvy uzatvorenej s EACEA. Všetky údaje sú zhromažďované v databáze.

3. Kto má prístup k vašim informáciám a kto ich môže vidieť?

Na vyššie uvedené účely majú prístup k údajom výlučne:

 • Osoby zaregistrované na portáli School Education Gateway (po prihlásení sa): kompletný súbor údajov okrem osobných informácií, ako e-mailová adresa zaregistrovanej osoby.
 • EACEA, Európska komisia, poskytovateľ služby: kompletný súbor údajov.

Poskytovanie špecifických údajov tretím stranám (napr. výskumným centrám a univerzitám) je prípustné len so zvláštnym povolením správcu údajov. Vždy keď je to možné, budú údaje spracované anonymne a to najmä v prípade ich poskytnutia tretím stranám na účely výskumu.

Osobné údaje nebudú nikdy použité na marketingové účely.

Niektoré údaje poskytnuté používateľmi budú zobrazené vo verejne prístupných častiach portálu School Education Gateway, čo znamená, že takéto údaje sú voľne dostupné na internete. Ide najmä o tieto údaje:

 • Údaje o zaregistrovanej osobe: meno, priezvisko, funkcia, komentáre k článkom alebo iným verejne prístupným častiam platformy.
 • Údaje o organizácii: názov, mesto, región, krajina a fotografia.

4. Akým spôsobom zabezpečujeme ochranu vašich údajov?

Zhromaždené osobné údaje a všetky s nimi súvisiace informácie sa uchovávajú na zabezpečených serveroch poskytovateľa služby (EUN Partnership AISBL), ktorý pri ich spracovaní záväzne dodržiava smernice Európskej komisie týkajúce sa ochrany údajov a ustanovenia orgánu zabezpečujúceho bezpečnosť, ktoré sa týkajú serverov a služieb daného typu.

5. Ako môžete overiť, upraviť alebo odstrániť vaše údaje?

V prípade, že si chcete overiť, ktoré vaše osobné údaje sú zhromaždené zodpovedným správcom údajov, prípadne ich aktualizovať, môžete to urobiť sami na internete. Heslo, ktoré ste zadali pri registrácii, vám umožní prihlásiť sa a aktualizovať vaše osobné údaje, prípadne deaktivovať váš profil. Používatelia môžu požiadať o deaktiváciu svojho profilu kedykoľvek (viac sa dozviete v bode 6).

6. Ako dlho sa uchovávajú vaše údaje?

Údaje potrebné na štatistické účely a výskum sú uchovávané počas celého obdobia fungovania platformy School Education Gateway v súhrnnej a anonymnej forme.

Údaje súvisiace s profilom používateľa, ako už bolo spomenuté v bode 2, sa uchovávajú jeden rok po poslednom prihlásení sa daného používateľa. Po uplynutí jedného roka od posledného prihlásenia sa sa profil automaticky deaktivuje, to znamená, že prestáva byť viditeľný iným používateľom a okolitému svetu. Danému používateľovi je odoslané oznámenie o deaktivácii jeho profilu a o tom, že po opätovnom prihlásení sa je možné jeho účet obnoviť. Druhé a zároveň posledné oznámenie je odoslané danému používateľovi po ďalších dvoch rokoch a jeho obsahom je informácia pre používateľa, že 3 roky po poslednom prihlásení bude jeho profil definitívne odstránený. Všetky osobné údaje sa týmto stávajú anonymné.

V prípade, že používateľ požiada o deaktiváciu svojho profilu, prípadne je deaktivovaný automaticky, všetky osobné údaje sa stávajú pre ostatných používateľov platformy School Education Gateway neprístupné. Údaje budú uchované iba v anonymnej forme a neumožnia osobnú identifikáciu ich poskytovateľa. Ak chcú používatelia s deaktivovaným profilom naďalej využívať platformu, musia sa znova zaregistrovať. Ich údaje sa využijú iba na výskum a monitorovacie účely. Má ich k dispozícii iba EACEA, Európska komisia, národné a regionálne úrady školstva, inštitúcie zapojené do realizácie platformy School Education Gateway a iné tretie strany (pozri bod 3) so súhlasom správcu údajov súhrnnej forme.

7. Kontaktné údaje

Akékoľvek otázky týkajúce sa vašich práv na ochranu osobných údajov (vrátane prístupu k nim a ich aktualizácie) môžete odosielať správcovi údajov v rámci platformy School Education Gateway na túto adresu:

Head of Unit A5 - Vocational Training, Adult Education, Platforms
Executive Agency Education Audiovisual and Culture
Office: BOU2 02/148
Avenue du Bourget 1
BE-1049 Brusel
Belgicko
EACEA-EPLUS-ETWINNING@ec.europa.eu

Ak chcete deaktivovať svoj účet, prihláste sa do portálu a deaktiváciu vykonajte v rámci vašej profilovej stránky.

8. Pomoc

V prípade zistenia akéhokoľvek pochybenia pri ochrane údajov sa môžete obrátiť na správcu údajov na vyššie uvedenej adrese. Môžete sa skontaktovať i s osobou poverenou ochranou osobných údajov vo Výkonnej agentúre pre vzdelávanie, audiovizuálnu oblasť a kultúru na tejto e-mailovej adrese: eacea-data-protection@ec.europa.eu

Ak ani jedna zo spomínaných osôb nevyrieši váš problém, kedykoľvek sa môžete obrátiť so sťažnosťou na európskeho inšpektora povereného kontrolou zabezpečenia ochrany údajov. Adresa jeho webovej stránky je http://www.edps.europa.eu, jeho e-mailová adresa je edps@edps.europa.eu.

9. Právne normy

Základné právne normy týkajúce sa spracovania osobných údajov sú:

(a) Článok 4 Uznesenia Európskej komisie č. 336/2009 z 20. apríla 2009 o zriadení Výkonnej agentúry Európskej komisie pre vzdelávanie, audiovizuálnu oblasť a kultúru pre riadenie činnosti Európskej únie v týchto oblastiach v súlade s Usmernením Rady Európy č. 58/2003 (OJ L 101 z 21.4.2009, s. 21.);

(b) Program celoživotného vzdelávania (na roky 2007 - 2013) prijatý Uznesením Európskeho parlamentu a Rady Európy č. 1720/2006 z 15. novembra 2006 (OJ L 327 z 24.11.2006, s. 45.).