Úvod

Platforma School Education Gateway prezentovaná v 23 európskych jazykoch predstavuje jednotné miesto vstupu pre učiteľov, riaditeľov škôl, tvorcov politík a iných odborníkov v oblasti školského vzdelávania. Zapojte sa už dnes a informujte sa o európskej politike a aktivite pre školy!

 • Teacher Academy - Teacher Academy umožňuje učiteľom objaviť širokú škálu príležitostí odbornej prípravy a zdrojov do ich tried. Pozostáva z centrálneho katalógu kurzov s informáciami o prezenčných kurzoch popri zamestnaní ponúkaných nezávislými poskytovateľmi kurzov, bezplatných on-line kurzoch vytvorených tímom School Education Gateway a výberu učebných materiálov vytvorených učiteľmi zapojenými do programu eTwinning, európskymi inštitúciami a v rámci projektov financovaných EÚ.

 • Príležitosti v programe Erasmus+ - Školy v celej Európe môžu profitovať z možností financovania, ktoré poskytuje program Európskej komisie Erasmus+,, vrátane podpory v oblasti kurzov odbornej prípravy a výučbových pobytov zameraných na profesionálny rozvoj alebo účasti na projektových partnerstvách. Objavte tri nástroje, ktoré platforma School Education Gateway poskytuje školám na prípravu ich žiadostí o grant Erasmus+!
 • Európsky súbor nástrojov pre školy - Slúži na podporu celoškolského prístupu s cieľom zlepšiť inkluzívnosť a predchádzať predčasnému ukončovaniu školskej dochádzky. Môže riaditeľom, pedagógom a ďalším zainteresovaným osobám pomôcť pri identifikácii potrieb v úsilí o predchádzanie predčasnému ukončovaniu školskej dochádzky a pri hľadaní vhodných riešení. Súbor nástrojov obsahuje dôkazy, dokumenty a osvedčené postupy týkajúce sa kooperatívnych prístupov v školách a ich okolí, ktoré možno zavádzať v najrôznejších výučbových kontextoch.

School Education Gateway je financovaný programom Erasmus+, európskym programom pre oblasť vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu. V mene Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre vzdelávanie a kultúru ho prevádzkuje European Schoolnet, medzinárodné partnerstvo zložené z 31 európskych ministerstiev školstva, ktoré pracujú na tvorbe vzdelávacích postupov pre školy, učiteľov a žiakov v celej Európe. Portál School Education Gateway je prepojený s eTwinning, komunitou európskych škôl.

Spravodajca

Spravodajca School Education Gateway je publikovaný štyrikrát za rok v angličtine. Ak chcete dostávať nášho spravodajcu, kliknite na tento odkaz.

Predošlé vydania spravodajcu si môžete prečítať tu.

Propagačný balík School Education Gateway

Tu si stiahnite propagačný balík v slovenčine (.ZIP, ~27 MB).

Väčšina materiálov je k dispozícii v 23 jazykoch. Ak si ich chcete stiahnuť v inom jazyku, zvoľte daný jazyk v menu vpravo hore a vráťte sa dole do časti propagačný balík.

Niektoré materiály sú k dispozícii len v angličtine. V takom prípade si môžete stiahnuť zdrojové materiály tu (.ZIP, ~39 MB).

Ako používať School Education Gateway

Témy

Obsah webovej stránky (správy, osvedčené postupy, články od odborníkov, odkazy na politiku, atď.) je indexovaný pod rôznymi témami, čo vám pomôže nájsť príslušný obsah, ktorý zodpovedá vašim záujmom. Témy sú zároveň prepojené s prioritnými oblasťami školskej politiky. Európskej komisie. Ak chcete vyhľadávať podľa témy, choďte na stránku s vyhľadávaním a vyberte si tému, ktorá vás zaujíma.

Vyučovanie a učenie Druhy vzdelávania a skupiny študentov Správa škôl Kompetencie
 • Hodnotenie
 • Dochádzka
 • Riadenie triedy
 • Kultúrna rozmanitosť
 • Učebné osnovy
 • Digitálne nástroje
 • Vzdelávacie prostredie
 • Mobilita
 • Pedagogika

Oblasti záujmu na každý mesiac

School Education Gateway sa každý mesiac zameria na určitú tému. Zoznámte sa s minulými a nadchádzajúcimi témami:

Témy mesiacov 2019 Témy mesiacov 2018
Január Aktívne obèianstvo Kultúrne dedičstvo: múzeá, dejiny a kultúrne vzdelávanie
Február Boj proti šikanovaniu Hodnoty: podpora inkluzívnej kultúry
Marec Personalizované vzdelávanie Godnotenie učenia sa
Apríl Špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby Digitálne vzdelávanie
Máj Hry v školách STEAM: interdisciplinárnosť a inovácie
Jún Životné prostredie a náš svet Mobilita: rozširuje obzory, zvyšuje angažovanosť
Júl Rodièia Umenie: tvorivé školy, tvorivá mládež
August Uèite¾ské zaèiatky Meta-vzdelávanie
September Viacjazyèné triedy Jazyky
Október Vzdelávacie priestory Podnikateľské vzdelávanie
November Výskum v oblasti školského vzdelávania Učiteľské kariéry: profesijné dráhy
December Vidiecke a cezhraničné školy Kultúrne dedičstvo: náboženstvá, festivaly a tradície

Návrhy používateľov

Máte zaujímavý obsah, ktorý by ste chceli vidieť zverejnený na portáli School Education Gateway? Pošlite nám svoje návrhy na obsah prostredníctvom tohto online formulára. Predtým, ako ich odošlete, si pozrite, aké typy obsahu máme a naše témy mesiaca. Ak by ste chceli navrhnúť obsah na konkrétnu tému mesiaca, pošlite ho tri mesiace vopred. Bohužiaľ, nemôžeme zverejniť všetok navrhnutý obsah, ale redakčný tím sa zaoberá všetkými návrhmi a informuje navrhovateľov, či bol materiál vybraný na zverejnenie. Taktiež si vyhradzujeme právo upraviť akýkoľvek navrhnutý materiál pred jeho zverejnením. 

Všeobecné otázky a požiadavky nám posielajte prostredníctvom bežného kontaktného formulára.

30. výročie programu Erasmus+ 30: Chceli by ste sa podeliť o svoje skúsenosti s programom Erasmus+? Podeľte sa tu s nami o svoj príbeh.