Edukacja w zakresie przedsiębiorczości

Kompetencje przedsiębiorczości to umiejętności dostrzegania i korzystania z możliwości, a także planowanie i zarządzanie twórczymi procesami, przynoszącymi korzyści natury kulturowej, społecznej i finansowej.

Kompetencje te wymagają wiedzy w zakresie kontekstów i możliwości, metod planowania i zarządzania, zasad etyki oraz samoświadomości.

Obejmują takie umiejętności jak kreatywność (wyobraźnia, krytyczna refleksja, rozwiązywanie problemów), komunikowanie się, mobilizowanie zasobów (ludzi i rzeczy), a także umiejętność radzenia sobie z niepewnością, dwuznacznością i ryzykiem.

Myślenie przedsiębiorcze obejmuje także postawy oparte na poczuciu własnej skuteczności, motywacji, wytrwałości i docenianiu pomysłów innych osób.

Aby edukacja w zakresie przedsiębiorczości zaowocowała rozwinięciem odpowiednich kompetencji u uczniów, możliwość tworzenia przez szkoły wspierających i stymulujących środowisk nauki jest tak samo ważna jak osobiste kompetencje i motywacja edukatorów.

Edukacja w zakresie przedsiębiorczości nie może odbywać się w oderwaniu od świata zewnętrznego. Może wymagać partnerskiej współpracy z organizacjami zewnętrznymi, by w ten sposób wspomagać uczenie się na inne sposoby.

Niniejsza sekcja zawiera artykuły i inne materiały dotyczące tego zagadnienia. Więcej na ten temat można przeczytać na portalu internetowym Komisji Europejskiej. Aby zapoznać się z innymi tematami, należy skorzystać z menu u góry strony.

Najnowsze materiały