Włączenie społeczne i ograniczanie zjawiska przedwczesnego kończenia nauki

Istnieje wiele czynników, które mogą doprowadzić do przerwania toku kształcenia, co skutkuje niezadowalającymi wynikami w nauce oraz ryzykiem przedwczesnego zakończenia edukacji szkolnej. Okresy przejściowe pomiędzy poszczególnymi poziomami i typami szkół mogą być momentami pojawienia się trudności; w tym czasie mogą także ujawnić się symptomy innych problemów. Dla wielu młodych ludzi nawet dostęp do kształcenia może stanowić problem.

Co dziesiąty młody Europejczyk przerywa kształcenie lub szkolenie, nie uzyskując umiejętności i kwalifikacji uważanych obecnie za niezbędne dla pomyślnego wejścia na rynek pracy i aktywnego uczestnictwa w dzisiejszym społeczeństwie. Takie osoby są zagrożone bezrobociem, wykluczeniem społecznym i ubóstwem.

Występuje wiele powodów przedwczesnego kończenia kształcenia i szkolenia: kłopoty osobiste lub rodzinne, trudności w nauce czy niepewna sytuacja społeczno-gospodarcza. Należy jednak pamiętać, ze pewne cechy systemów edukacji oraz klimat panujący w szkole mają istotny wpływ na zaangażowanie uczniów lub jego brak. Ścieżki kształcenia prowadzą pomiędzy różnymi sposobami uczenia się i bycia, co może być pozytywne dla uczących się, jeśli ścieżki te są elastyczne, a rodzice i uczniowie mogą dokonywać świadomych wyborów.

Konieczne jest podejście, w którym cała społeczność szkolna (kierownictwo, kadra, uczący się i ich rodziny) angażuje się wspólnie w spójne zespołowe działanie odbywające się w ścisłej współpracy z zewnętrznymi interesariuszami i ogółem społeczeństwa.

Rozdział zawiera artykuły i inne materiały dotyczące tego zagadnienia. Więcej na ten temat można przeczytać na portalu internetowym Komisji Europejskiej. Aby zapoznać się z innymi tematami, należy skorzystać z menu u góry strony.

Najnowsze materiały

Wybór redakcji

Linki

Dowiedz się o finansowanych przez Erasmus+ możliwościach dla szkół i nauczycieli

Szukaj szkół partnerskich na platformie eTwinning

Odwiedź stronę pt. Europejski zestaw narzędzi dla szkół, aby uzyskać więcej informacji nt. działań na rzecz zapobiegania przedwczesnemu kończeniu nauki

.