Rada Doradców Pedagogicznych Teacher Academy

Rada Doradców Pedagogicznych Teacher Academy odpowiada za program kursów online Teacher Academy. Każdego roku Rada decyduje, które kursy online zostaną zaproponowane za pośrednictwem Teacher Academy; pomaga również w opracowywaniu kursów, oferując wysokiej jakości wsparcie i wskazówki w zakresie praktyk e-learningowych, programów edukacyjnych oraz nowych metod nauczania. Członkowie Rady zatwierdzają plany kursów, przedstawiające kluczowe informacje na temat tych kursów oraz mają swój udział w wyborze materiałów, które mają być wykorzystywane podczas każdego z takich szkoleń.

Radę Doradców Pedagogicznych tworzą eksperci z dziedzin e-learningu i doskonalenia zawodowego nauczycieli. Doradcy pedagogiczni co roku powoływani są przez Komisję Europejską w oparciu o nominacje ministerstw edukacji i European Schoolnet. Radę tworzy przewodniczący Grupy Doradców Pedagogicznych działającej przy eTwinningu oraz przedstawiciele Komisji Europejskiej.

Luis Fernandes jest dyrektorem szkoły, którego pasją jest edukacja i technologia. Jako nauczyciel (1991) i dyrektor szkoły od 1997 roku Luis miał okazję realizować wspólnie z nauczycielami i uczniami kilka szkolnych projektów łączących innowację i technologie ICT. Projekty te były nagradzane zarówno na szczeblu lokalnym jak i międzynarodowym - uzyskały nawet formalne uznanie od firmy Microsoft przyznane Freixo School Cluster jako innowacyjnej szkole (2012-2016). Luis jest wykwalifikowanym nauczycielem i posiada dwa dyplomy magisterskie w zakresie opracowywania programów nauczania oraz administracji szkolnej. Jest również certyfikowanym nauczycielem-trenerem, regularnie przemawia na konferencjach i podczas warsztatów. Jest także członkiem rad doradczych i grup roboczych zajmujących się wykorzystaniem technologii w edukacji.

Anne Gilleran pracuje jako starszy doradca oraz dyrektor ds. pedagogicznych przy Centralnym Biurze Programu eTwinning. Jest przewodniczącą Grupy Doradców Pedagogicznych Programu eTwinning i odpowiada za wszystkie organizowane centralnie inicjatywy doskonalenia zawodowego w eTwinningu. Anne ma duże doświadczenie w zakresie europejskich projektów edukacyjnych, przede wszystkim jednak w dziedzinie doskonalenia zawodowego i szkoleń dla nauczycieli. Wcześniej była dyrektorem szkoły w Irlandii.

Daniella Tasic Hansen jest konsulatantem w dziedzinie nauczania na odległość oraz kierownikiem projektu w eVidenCenter, narodowym centrum wiedzy o e-learningu w Danii. Daniella od kilku lat zajmuje się technologiami informacyjnymi w kontekście edukacyjnym - zarówno jako nauczyciel jak i konsultant pedagogiczny w różnych projektach koncentrujących się na doskonaleniu nauczycieli w zakresie technologii IT, pedagogiki i dydaktyki. Jednym z obszarów jej działań jest nauczanie on-line i tym samym zapewnienie wysokiej jakości kursów realizowanych w tym trybie. W zakresie jej zainteresowań leżą takie dziedziny jak kompetencje cyfrowe, dydaktyka i pedagogika e-learningowa oraz nauczanie w oparciu o gry.

Diana Laurillard jest nauczycielem akademickim kształcącym w zakresie uczenia się za pomocą technologii cyfrowych w Laboratorium Wiedzy w UCL Institute of Education, prowadząc projekty badawcze poświęcone tworzeniu narzędzi do projektowania procesu dydaktycznego szkoleń, społecznościom internetowym skupiającym nauczycieli i szkoleniowców, elastycznym rozwiązaniom programowym skierowanym do uczniów o ograniczonych umiejętnościach liczenia i z dyskalkulią, a także wykorzystaniu MOOC-ów, czyli masowych otwartych kursów online w doskonaleniu zawodowym. Obecnie Diana Laurillard pełni funkcje: głównego współbadacza w Centre for Global HE (UCL-IOE); współbadacza w Science of Learning Research Centre (University of Queensland i Uniwersytetu w Melbourne); wiodącego szkoleniowca masowych otwartych kursów online (MOOC-ów): ICT in Primary Eductaion: Transforming children's learning across the curriculum, na platformie internetowej Coursera oraz kursu Blended Learning Essentials prowadzonego na FutureLearn; jest także członkiem Boards of the Learning Foundation oraz Climate KIC Education. Wcześniej Diana Laurillard była: dyrektorem działu strategii e-learningowych przy Department for Education and Skills; wicekanclerzem ds. technologii w uczeniu się i nauczania na Open University; wchodziła w skład komitetu wizytującego w zakresie technologii IT na Uniwersytecie Harvarda; należała do Grupy Roboczej Towarzystwa Królewskiego w Londynie w dziedzinie neuroedukacji, była przewodniczącą stowarzyszenia Association for Learning Technology, Thinker in Residencew Królewskiej Flamandzkiej Akademii Belgii. Jej najnowsza powieść Teaching as a Design Science została wydana w 2012 roku. Wcześniejsza pozycja Diany Laurillard, Rethinking University Teaching z 2002 roku jest jedną z najczęściej cytowanych pozycji w tej dziedzinie.

Madeleine Murray jest krajowym koordynatorem serwisu PDST Technology in Education, zajmując się tam przede wszystkim opracowywaniem form ustawicznego kształcenia zawodowego nauczycieli w zakresie technologii. Madeleine brała między innymi udział w tworzeniu wydanego przez NCTE podręcznika do e-learningu e-Learning Handbook and Roadmap. Madelaine Murray kierowała także tworzeniem szeregu kursów adresowanych do nauczycieli, w tym kursów online: Tablets for Literacy and Numeracy, Scratch for Learning, ICT & ePortfolios for Assessment. Madeleine kieruje także tworzeniem filmów wideo ilustrujących dobre praktyki wykorzystania technologii ICT w irlandzkich szkołach. Jest absolwentką Trinity College w Dublinie w zakresie filologii, a także wykwalifikowanym nauczycielem w szkole średniej. Zanim zaczęła pracować w edukacji Madelaine zajmowała się przez kilka lat projektowaniem i prowadzeniem szkoleń doskonalenia zawodowego w zakresie technologii ICT, adresowanych do organizacji publicznych i komercyjnych.

Diego Rojas Ruiz ma dyplom z filologii i stopień magistra w zakresie dydaktyki języka i literatury. Jest nauczycielem języka angielskiego. Od 2007 roku pracuje dla hiszpańskiego Biura Kontaktowego Programu eTwinning, prowadzonego przez hiszpański Narodowy Instytut Technologii Edukacyjnych i Doskonalenia Nauczycieli. Koordynował i był odpowiedzialny za treści i metody akcji prowadzonych online, takich jak kursy z udziałem mentorów oraz MOOC-sy.

Danguole Rutkauskiene jest profesorem nadzwyczajnym w Instytucie Inżynierii Multimedialnej (Wydział Informatyki) na Politechnice w Kownie na Litwie oraz ekspertem w dziedzinie edukacji w Bałtyckim Instytucie Edukacji Technologicznej (BETI). Była jednym z członków założycieli towarzystwa National Association of Distance Education na Litwie, a obecnie pełni funkcję jego prezesa. Danguole jest członkiem Komitetu Zarządzającego EADTU (European Association of Distance Teaching Universities), członkiem INFOBALT i innych towarzystw. Jako koordynator i partner była zaangażowana w liczne krajowe i międzynarodowe projekty, uczestniczyła i organizowała seminaria i konferencje na szczeblu krajowym oraz wydarzenia o charakterze międzynarodowym. Jest autorką i współautorką 29 książek i monografii oraz 174 artykułów na temat e-learningu. Swoje zainteresowania kieruje przede wszystkim w stronę metodyki e-learningowej, zarządzaniu i wykorzystaniu zaawansowanych technologii uczenia się na uczelniach i w instytutach naukowych. Ostatnio bardzo interesuje się MOOCsami na poziomie krajowym i zagranicznym. Ponadto, zapoczątkowała i uczestniczyła w przygotowaniach i przeprowadzaniu/realizacji trzech MOOCsów.