3. Wsparcie dla uczniów

3.6. Rozszerzony tok nauczania i nauczanie pozaprogramowe

Nauczanie pozaprogramowe i nauczanie pozaszkolne obejmują szeroki wachlarz działań, które charakteryzują się bardziej nieformalną strukturą procesu nauki i rozwoju i mogą być realizowane w szkole lub w ramach innej organizacji, poszerzając możliwości uczniów w zakresie uczenia się na zasadzie dobrowolności.

Działania te, zgodne z celami edukacyjnymi, mogą zapewnić młodym ludziom dodatkowe możliwości „zabłyśnięcia” i zwiększyć ich motywację oraz poczucie przynależności do szkoły, których wcześniej mogli nie wykazywać. Pozaprogramowe i pozaszkolne działania edukacyjne powinny być opracowane w sposób spójny, tak aby uzupełniać zakładane wyniki programu nauczania oraz zapewnić maksymalne uczestnictwo i włączenie społeczne ucznia; można je uwzględnić w ogólnym systemie oceniania uczniów. Działania te można opracować we współpracy z rodzicami, organizacjami i służbami lokalnymi oraz organizacjami pozarządowymi, jak również przy zaangażowaniu wolontariuszy wywodzących się ze społeczności.

Pokaż więcej

Zasoby ( Przeszukaj wszystkie zasoby )

Uwaga! W chwili obecnej treść na stronach tego zasobu dostępna jest tylko w języku angielskim.

INCLUD-ED EDUKACJA RODZINNA

Edukacja rodzinna to jedno ze skutecznych działań edukacyjnych (SEA) określonych w projekcie badawczym INCLUD-ED – Strategies for inclusion and social cohesion in Europe from education (INCLUD-ED – Strategie na rzecz włączenia społecznego i spójności społecznej w ramach kształcenia w Europie) (Komisja Europejska, VI program ramowy, 2006–2011).

Obszary: 3. Wsparcie dla uczniów; 4. Zaangażowanie rodziców; 5. Zaangażowanie zainteresowanych stron

Subobszary: 3.6. Rozszerzony tok nauczania i nauczanie pozaprogramowe; 4.4. Rodzinne uczenie się; 5.4. Partnerstwa: organizacje społeczności lokalnych i społeczeństwo obywatelskie

Język: BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV

Kraj: Albania; Austria; Belgia; Bułgaria; Chorwacja; Cypr; Dania; Estonia; Finlandia; Francja; Grecja; Hiszpania; Holandia; Irlandia; Islandia; Litwa; Luxemburg; Macedonia Północna; Malta; Niemcy; Norwegia; Polska; Portugalia; Republika Czech; Rumunia; Serbia; Szwecja; Słowacja; Słowenia; Turcja; Wielka Brytania; Węgry; Włochy; Łotwa

Pociąg do nauki

W Antwerpii w Belgii studenci pedagogiki mogą zostać wolontariuszami w organizacji pozarządowej Schoolbridge i uczestniczyć w inicjatywie „Pociąg do nauki”. Inicjatywa ta zapewnia z jednej strony studentom przygotowującym się do zawodu nauczyciela doświadczenie polegające na pracy z rodzicami będącymi migrantami lub pochodzącymi z grup w niekorzystnej sytuacji, a z drugiej strony pozwala rodzicom zdobywać umiejętności w zakresie wspierania swoich dzieci w nauce. Studenci pracują z rodzicami i szkolą ich raz w tygodniu przez 60–90 minut. Wsparcie jest dopasowane do potrzeb rodzica i dostosowane do lekcji szkolnych lub pracy domowej. W procesie przygotowania do zawodu nauczyciela lub pracownika socjalnego studenci są również wspierani przez pracowników nadzoru edukacyjnego z organizacji pozarządowej Schoolbridge, jako że oba te zawody obejmują współpracę z rodzicami uczniów.

Obszary: 2. Nauczyciele; 3. Wsparcie dla uczniów; 4. Zaangażowanie rodziców

Subobszary: 2.3. Kształcenie i ustawiczne doskonalenie zawodowe nauczycieli; 3.6. Rozszerzony tok nauczania i nauczanie pozaprogramowe; 4.1. Komunikacja i informowanie; 4.3. Przestrzeń dla rodziców i zaangażowanie w działania edukacyjne

Język: BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV

Kraj: Belgia

Program Tutorat

Na Wolnym Uniwersytecie w Brukseli (ULB), utworzono w 1989 r. program opieki dydaktycznej, mający zagwarantować równość szans, zaangażowanie, współpracę ze szkołami, jakość i rozwój. Program ten prowadzony jest od 2006 r. przez Schola ULB i stanowi największy system bezpłatnego wspierania szkół w regionie stołecznym Bruksela.

Obszar: 3. Wsparcie dla uczniów

Subobszary: 3.6. Rozszerzony tok nauczania i nauczanie pozaprogramowe; 3.7. Monitorowanie uczniów narażonych na ryzyko; 3.11. Ukierunkowane wsparcie: uczniowie wywodzący się ze środowisk defaworyzowanych pod względem społeczno-ekonomicznym

Język: BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV

Kraj: Belgia