2. Nauczyciele

2.1. Umiejętności i kompetencje nauczycieli

Rola nauczyciela staje się coraz obszerniejsza i bardziej wymagająca. Od nauczycieli oczekuje się, że będą korzystać z szerokiego wachlarza metod, narzędzi i podejść oraz dostosowywać je do potrzeb uczniów. Muszą oni również mieć kompetencje i umiejętności niezbędne do tego, aby stworzyć pozytywne otoczenie w klasie, a także współpracować z innymi zainteresowanymi stronami w szkole i poza szkołą, aby udzielać uczniom wsparcia w odpowiednim czasie.

 

Pokaż więcej

Zasoby ( Przeszukaj wszystkie zasoby )

Uwaga! W chwili obecnej treść na stronach tego zasobu dostępna jest tylko w języku angielskim.

INCLUD-ED: GRUPY INTERAKTYWNE

Grupy interaktywne to jedno ze skutecznych działań edukacyjnych (SEA) określonych w projekcie badawczym INCLUD-ED. W ramach projektu INCLUD-ED poddano analizie strategie edukacyjne przyczyniające się do przezwyciężania nierówności i wspierania spójności społecznej oraz strategie powodujące wykluczenie społeczne, skupiając się zwłaszcza na grupach szczególnie wrażliwych i zmarginalizowanych. Grupy interaktywne wykorzystuje się do poprawy poziomu kształcenia dzieci i młodzieży w różnych warunkach. Działanie to polega na łączeniu uczniów klasy w małe, niejednorodne grupy, z których każda wspierana jest przez osobę dorosłą. Każda grupa składa się z czterech lub pięciu uczniów, zróżnicowanych pod względem poziomu umiejętności, płci, kultury, języka i pochodzenia etnicznego. Przykład ten umożliwia zrozumienie, czym są grupy interaktywne i do jakich wyników prowadzą.

Obszar: 2. Nauczyciele

Poddziedzina:

Język: BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV

Kraj: Albania; Austria; Belgia; Bułgaria; Chorwacja; Cypr; Dania; Estonia; Finlandia; Francja; Grecja; Hiszpania; Holandia; Irlandia; Islandia; Litwa; Luxemburg; Macedonia Północna; Malta; Niemcy; Norwegia; Polska; Portugalia; Republika Czech; Rumunia; Serbia; Szwecja; Słowacja; Słowenia; Turcja; Wielka Brytania; Węgry; Włochy; Łotwa

Program studiów magisterskich „Metody postępowania z różnorodnością w edukacji” (łot. Maģistra programma Dažādības pedagoģiskie risinājumi)

Program studiów magisterskich „Metody postępowania z różnorodnością w edukacji” skierowany jest do absolwentów studiów licencjackich na kierunkach pedagogicznych oraz osoby pracujące w edukacji (pedagogów przedszkolnych, administratorów przedszkoli i szkół, administratorów placówek kształcenia i szkolenia zawodowego, administratorów szkół wyższych), którzy chcą poprawić swoje kompetencje międzykulturowe. Program ma na celu stworzenie interdyscyplinarnego systemu wiedzy, umiejętności i zintegrowanych kompetencji socjo-pedagogicznych, psychologicznych oraz w dziedzinie pedagogiki specjalnej z myślą o włączeniu różnorodności w główny nurt kształcenia. Program składa się z dwóch głównych części. Część A: moduły obowiązkowe (w tym badania i praca magisterska) obejmujące następujące kursy: „Międzynarodowe ramy porównawcze metod postępowania z różnorodnością w edukacji”; „Podejście do specjalnych potrzeb edukacyjnych wynikających z różnorodności kulturowej”; „Zarządzanie metodami postępowania z różnorodnością w edukacji i odnośne programy” itp. Część B: kursy fakultatywne, między innymi: „Metodologia badawcza dotycząca postępowania z różnorodnością w edukacji”; „Integracja zawodowa i reintegracja społeczna osób o różnorodnych specjalnych potrzebach edukacyjnych”. Program jest zorganizowany jako e-studia z cotygodniowymi spotkaniami z wykładowcami – bezpośrednimi lub prowadzonymi z wykorzystaniem programu Skype.

Obszar: 2. Nauczyciele

Poddziedzina:

Język: BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV

Kraj: Łotwa