2. Nauczyciele

2.1. Umiejętności i kompetencje nauczycieli

Rola nauczyciela staje się coraz obszerniejsza i bardziej wymagająca. Od nauczycieli oczekuje się, że będą korzystać z szerokiego wachlarza metod, narzędzi i podejść oraz dostosowywać je do potrzeb uczniów. Muszą oni również mieć kompetencje i umiejętności niezbędne do tego, aby stworzyć pozytywne otoczenie w klasie, a także współpracować z innymi zainteresowanymi stronami w szkole i poza szkołą, aby udzielać uczniom wsparcia w odpowiednim czasie.

 

Pokaż więcej

Zasoby ( Przeszukaj wszystkie zasoby )

Uwaga! W chwili obecnej treść na stronach tego zasobu dostępna jest tylko w języku angielskim.

INCLUD-ED: GRUPY INTERAKTYWNE

Grupy interaktywne to jedno ze skutecznych działań edukacyjnych (SEA) określonych w projekcie badawczym INCLUD-ED. W ramach projektu INCLUD-ED poddano analizie strategie edukacyjne przyczyniające się do przezwyciężania nierówności i wspierania spójności społecznej oraz strategie powodujące wykluczenie społeczne, skupiając się zwłaszcza na grupach szczególnie wrażliwych i zmarginalizowanych. Grupy interaktywne wykorzystuje się do poprawy poziomu kształcenia dzieci i młodzieży w różnych warunkach. Działanie to polega na łączeniu uczniów klasy w małe, niejednorodne grupy, z których każda wspierana jest przez osobę dorosłą. Każda grupa składa się z czterech lub pięciu uczniów, zróżnicowanych pod względem poziomu umiejętności, płci, kultury, języka i pochodzenia etnicznego. Przykład ten umożliwia zrozumienie, czym są grupy interaktywne i do jakich wyników prowadzą.

Obszar: 2. Nauczyciele

Poddziedzina:

Język: BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV

Kraj: Albania; Austria; Belgia; Bułgaria; Chorwacja; Cypr; Dania; Estonia; Finlandia; Francja; Grecja; Hiszpania; Holandia; Irlandia; Islandia; Litwa; Luxemburg; Macedonia Północna; Malta; Niemcy; Norwegia; Polska; Portugalia; Republika Czech; Rumunia; Serbia; Szwecja; Słowacja; Słowenia; Turcja; Wielka Brytania; Węgry; Włochy; Łotwa

Sieć studencka „Życie to różnorodność” (Leben ist Vielfalt)

Głównym celem sieci jest przygotowanie studentów kierunków pedagogicznych do nauczania w zróżnicowanych klasach. W szczególności sieć ma na celu: - pomóc studentom przygotowującym się do zawodu nauczyciela w rozwijaniu wrażliwości międzykulturowej; - inspirować pomysły i promować wdrażanie praktyk międzykulturowych w szkołach; - stanowić sieć studentów pedagogiki zainteresowanych międzykulturowością i heterogenicznością; - stanowić forum dla dyskusji i wymiany myśli na temat wyzwań i podejść stosowanych w nauczaniu w zróżnicowanych klasach; - dostarczyć studentom pedagogiki konkretnej wiedzy i praktycznych doświadczeń. Grupa inicjuje wymianę informacji i doświadczeń na temat nauczania w środowiskach międzykulturowych oraz organizuje środki wspierające dla uchodźców. Choć główną grupą docelową sieci są studenci przygotowujący się do zawodu nauczyciela, mogą z niej korzystać również nauczyciele pracujący w zawodzie i inne odpowiednie grupy, takie jak kadra uniwersytecka. Choć sieć była pierwotnie przeznaczona dla studentów pochodzących ze środowisk migracyjnych, szybko objęła swym zasięgiem wszystkich studentów.

Obszar: 2. Nauczyciele

Poddziedzina:

Język: BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV

Kraj: Niemcy