Informacje ogólne

Europejski Zestaw Szkolny oferuje konkretne pomysły na poprawę współpracy w szkole, między szkołami i poza szkołą, co ma umożliwić osiąganie sukcesów szkolnych wszystkim dzieciom i młodzieży. Dyrektorzy szkół, nauczyciele, rodzice i inne osoby zaangażowane w różne aspekty życia szkolnego mogą znaleźć w tym miejscu pomocne informacje, przykładowe działania oraz materiały, które mają zachęcić do podejmowania wysiłków na rzecz skutecznej i wysokiej jakości wczesnej edukacji i kształcenia szkolnego. Zestaw ma na celu wspieranie wymiany i transferu najlepszych praktyk i doświadczeń wśród praktyków szkolnych i decydentów.

Gorąco zachęcamy do przeszukiwania, wymiany i komentowania zasobów oraz przesyłania nam własnych przykładów inicjatyw i projektów, które mogą być użyteczne dla innych!

Zasady korzystania z Europejskiego Zestawu Szkolnego

Zasoby dostępne w niniejszym Zestawie są podzielone na pięć powiązanych ze sobą obszarów tematycznych:

                   

1. Zarządzanie szkołą

2. Nauczyciele

3. Wsparcie dla uczniów

4. Zaangażowanie rodziców

5. Zaangażowanie zainteresowanych stron

Wspomniane pięć obszarów podzielono na kilka podobszarów zawierających przykłady konkretnych działań, które można przeprowadzić na poziomie szkoły. Każdy podobszar obejmuje:

  • krótkie wyjaśnienie, dlaczego ten wymiar jest istotny dla osiągnięcia przez uczniów sukcesu i zapobiegania wczesnemu kończeniu nauki, wraz z wynikami badań, przykładami interwencji w szkołach i hiperłączami do innych materiałów; oraz
  • szereg zasobów, od badań naukowych i sprawozdań z projektów po konkretne przykłady dobrych praktyk opisujących, w jaki sposób dany środek został skutecznie wdrożony (z danymi kontaktowymi, jeżeli są dostępne).

Wszystkie zasoby są związane z co najmniej jednym podobszarem i można je swobodnie przeglądać lub przeszukiwać z wykorzystaniem słów kluczowych i filtrów. Zachęcamy do porównywania, komentowania i proponowania nowych przykładów lub zasobów, które można włączyć do Zestawu. Rozpatrzy je nasz zespół redakcyjny.

Życzymy przyjemnej lektury!