PRINED – Edukacja włączająca na Słowacji

Projekt PRINED dotyczy włączenia społecznego dzieci i uczniów pochodzących ze środowisk w niekorzystnej sytuacji społecznej. Głównym celem projektu jest zwiększenie skuteczności realizacji kształcenia obowiązkowego.

Grupą docelową ogólnokrajowego projektu PRINED są dzieci i uczniowie pochodzący ze środowisk w niekorzystnej sytuacji społecznej, uczęszczający do 50 przedszkoli i 100 szkół podstawowych biorących udział w projekcie. Inicjatywa obejmuje rodziców, nauczycieli i innych specjalistów, w tym pedagogów społecznych, psychologów, psychologów specjalnych, logopedów, nauczycieli prowadzących kształcenie wyrównawcze (łącznie 354) oraz asystentów nauczycieli (łącznie 250).

Specjaliści zidentyfikowali możliwe przyczyny niskiego poziomu osiągnięć szkolnych i problemów w zakresie zachowania uczniów, związane z warunkami nauki w przedszkolach i szkołach podstawowych. Pracownicy ci, w ścisłej współpracy z rodzicami i nauczycielami, szukali sposobów realizacji interwencji stanowiących podstawę systemów zachęt, które miały na celu odpowiednie motywowanie dzieci i uczniów do nauki.

W ramach projektu zapewniono szkołom bezpośrednie wsparcie, wyposażając je w dodatkowe materiały dydaktyczne, sprzęt sportowy, instrumenty muzyczne, przybory artystyczne, gry i zabawki edukacyjne, sprzęt ogrodniczy, przybory kuchenne, narzędzia warsztatowe i różne inne sprzęty. Niektóre szkoły dla dzieci z rodzin w niekorzystnej sytuacji społecznej wyposażono w ramach projektu nawet w podstawowe urządzenia sanitarne i środki higieniczne.

Zajęcia odbywające się po lekcjach szkolnych w godzinach popołudniowych obejmowały elementy przedmiotów szkolnych i nauczania programowego w czasie, który poza tym był w większości wypełniony różnorodnymi zadaniami twórczymi i zajęciami pozaprogramowymi, takimi jak rękodzieło i zajęcia rozwijające umiejętności manualne. Proporcje tych zajęć przedstawiały się następująco: jedna godzina programowego kształcenia wyrównawczego przypadająca na dwie godziny zabawy i innych ustrukturyzowanych zajęć. Takie podejście pozwoliło wyspecjalizowanym pracownikom na prowadzenie działań i stworzenie elastycznej przestrzeni do nauki. Patrząc z perspektywy czasu uważa się, że podejście to ostatecznie pomogło ograniczyć występowanie negatywnych przyczyn słabych efektów uczenia się.

W roku szkolnym 2014/2015 działało 20 535 popołudniowych klubów prowadzących zajęcia pozalekcyjne, do których uczęszczało 19 500 uczniów, w tym 6600 uczniów ze środowisk charakteryzujących się niekorzystną sytuacją społeczną. Projekt PRINED obejmował różne metody, programy i modele nauczania. Szereg z nich zostało ocenionych przez dyrektorów szkół – m.in. program zachęt, całodzienny system kształcenia i koła zainteresowań. Na podstawie badania ankietowego potwierdzono na poziomie istotnym statystycznie pozytywny wpływ projektu na indywidualne wyniki uczenia się, szczególnie u dzieci ze środowisk w niekorzystnej sytuacji społecznej oraz u dzieci biorących udział w programie zachęt i całodziennym systemie kształcenia. Pomimo krótkiego okresu realizacji (tylko 20 miesięcy) projekt PRINED był pozytywnie odbierany zarówno przez uczestniczących w projekcie specjalistów, jak i dzieci oraz uczniów.

Rodzaj
Wiedza praktyczna
Kraj
Słowacja
Język
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Poziom szkoły
Szkoła podstawowa
Poziom interwencji
Odbiorca określony
Intensywność interwencji
Okresowy
Finansowanie
Fundusze europejskie; Fundusze rządowe

Komentarze

Dodaj komentarz