SYSTEM INFORMACJI ONLINE W ZAKRESIE PORADNICTWA ZAWODOWEGO

W Czechach stworzono unikalny system informacyjny, którego celem jest dostarczanie informacji dotyczących kariery zawodowej i zapewnianie poradnictwa zawodowego. Obejmuje on wsparcie dla uczniów o niskich aspiracjach edukacyjnych, mających trudności w nauce lub zagrożonych wczesnym kończeniem nauki. Również osoby dorosłe (m.in. osoby, które odeszły ze szkoły bez uzyskania kwalifikacji) mogą korzystać z systemu przy poszukiwaniu możliwości w zakresie dalszego kształcenia i kariery zawodowej.

System informacyjny www.infoabsolvent.cz opracowano w ramach projektu VIP II zapewniającego informacje dotyczące kariery zawodowej i poradnictwo zawodowe. System ten zawiera cztery główne sekcje tematyczne, w których przedstawione są informacje o kształceniu oraz rynku pracy, i pomaga osobom młodym w podejmowaniu istotnych decyzji. Portal oferuje kompleksową platformę wspierającą, z której można korzystać w celu rozwiązywania różnych problemów występujących podczas kształcenia i szkolenia, a także przy dokonywaniu wyborów dotyczących kariery zawodowej. Cały system stanowi niezbędne narzędzie nie tylko dla uczniów i rodziców, ale również dla doradców i nauczycieli, którzy wykorzystują go w ramach poradnictwa. System został opracowany jako mechanizm samopomocy w taki sposób, aby umożliwić wygodne użytkowanie osobom, które nie mają dużego doświadczenia w wyszukiwaniu informacji w internecie. Aby umożliwić zrozumienie informacji specjalistycznych, tekst został dostosowany stylistycznie i zawiera proste formy językowe. Kluczowym elementem z perspektywy zapobiegania wczesnemu kończeniu nauki jest sekcja „Jak postępować” oraz sekcja zaleceń. Sekcja „Jak postępować” przedstawia zalecane sposoby postępowania w przypadku wystąpienia różnych problematycznych sytuacji podczas nauki i nie tylko. Obejmuje ona również wsparcie dla uczniów o niskich aspiracjach edukacyjnych, mających trudności w nauce lub zagrożonych wczesnym kończeniem nauki. Również osoby dorosłe (m.in. osoby, które odeszły ze szkoły bez uzyskania kwalifikacji) mogą korzystać z tej sekcji przy poszukiwaniu możliwości w zakresie dalszego kształcenia i kariery zawodowej.

Aby pomóc uczniom mającym trudności w nauce, w systemie informacyjnym zawarto sekcję „Bezproblemowe przejście ze szkoły na rynek pracy”. Chociaż problem wczesnego kończenia nauki dotyczy całej populacji uczniów, badania wykazały, że istnieje znacząca korelacja pomiędzy upośledzeniem społecznym a ryzykiem wczesnego kończenia nauki. Związek ten uwzględniono w działaniach w ramach tego projektu. Gromadzone są przykłady długoterminowych dobrych praktyk w zakresie zapobiegania zjawisku wczesnego kończenia nauki. Teksty na temat wspomnianych dobrych praktyk są dostępne w całości na stronie www.infoabsolvent.cz, w sekcji „Bezproblemowe przejście ze szkoły na rynek pracy”. Te przykłady dobrych praktyk wykorzystano do stworzenia listy indywidualnych środków zapobiegawczych i interwencyjnych w dziedzinie wczesnego kończenia nauki. Obejmują one środki na rzecz skuteczniejszej współpracy między szkołami średnimi I i II stopnia; środki ułatwiające przejście do szkół średnich II stopnia i przystosowanie się do nowego środowiska szkolnego; oraz środki mające na celu poprawę komunikacji z rodzicami, a także motywowanie uczniów do nieprzerywania kształcenia. Środki te można podzielić na następujące kategorie:

  • Środki zapobiegawcze przed rozpoczęciem szkoły, mające na celu podnoszenie świadomości uczniów szkół średnich I stopnia (środki ukierunkowane na wspieranie uczniów szkół w wyborze szkoły i obszaru kształcenia, komunikacja z uczniami i rodzicami przed rozpoczęciem nauki w szkole średniej II stopnia itp.).
  • Zmiana szkoły przez ucznia oraz środki zapobiegawcze podczas rozpoczynania nauki w szkole średniej II stopnia (obejmują działania wspierające zmianę szkoły lub obszaru kształcenia przez ucznia, ale także środki komunikacji pomiędzy szkołami średnimi I i II stopnia w celu przekazywania informacji w zakresie potrzeb edukacyjnych poszczególnych uczniów, aby skutecznie wspierać przechodzenie do szkoły średniej II stopnia i pomyślne dostosowanie się do nowego otoczenia).
  • Środki interwencyjne mające na celu zwiększenie motywacji uczniów do nauki (obejmują działania związane z kontaktem ze środowiskiem pozaszkolnym, nacisk na praktyczne wyniki nauczania i powiązanie kształcenia z praktyką, wykorzystanie dotacji, a w szczególności działania mające na celu włączenie uczniów znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społecznej w nurt wydarzeń szkolnych).
  • Indywidualne środki interwencyjne w trakcie nauki (środki indywidualne ukierunkowane na konkretnego ucznia i jego rodziców, np. komitet edukacyjny, internetowy system kontroli frekwencji, metody i plany identyfikacji uczniów podatnych na zagrożenia itp.).
  • Wspieranie nauczycieli w pracy z uczniami zagrożonymi zjawiskiem wczesnego kończenia nauki.

Zakres, w jakim środki te są stosowane w szkołach średnich II stopnia, poddano analizie w badaniu monitorującym. Na podstawie wyników badania wybrano środki, które w szkołach uznano za najbardziej interesujące. Następnie opracowano metodologie dotyczące tych środków i oceniono je w praktyce w 12 szkołach średnich II stopnia. Obecnie przygotowywane jest sprawozdanie oceniające to badanie, które będzie zawierać listę wszystkich środków zapobiegawczych i interwencyjnych oraz wyniki badania monitorującego, a także odpowiednią metodologię i wyniki jej oceny przeprowadzonej w szkołach średnich II stopnia.

Rodzaj
Wiedza praktyczna
Kraj
Republika Czech
Język
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Poziom szkoły
Szkoła podstawowa; Szkoła średnia
Poziom interwencji
Odbiorca uniwersalny
Intensywność interwencji
Okresowy
Finansowanie
Fundusze europejskie

Komentarze

Dodaj komentarz

Ten zasób jest częścią następujących obszarów / subobszarów :