SIEĆ OSCAILT

Sieć Oscailt dla członków kadry kierowniczej szkół utworzono w Limerick w 2009 r., aby promować wykorzystanie przez lokalną społeczność pomieszczeń i obiektów szkolnych z myślą o zapewnieniu uczniom kompleksowego zakresu usług zarówno w godzinach lekcyjnych, jak i poza nimi. Sieć ta pomaga dyrektorom szkół we wzajemnym wsparciu i wymianie doświadczeń w zakresie zwalczania zjawiska wczesnego kończenia nauki i nierównych szans edukacyjnych.

Limerick jest trzecim co do wielkości miastem w Irlandii i ma dużą populację migrantów, a także znaczny odsetek ludności o niskiej pozycji społeczno-ekonomicznej, co powoduje, że duża liczba szkół w tym mieście uczestniczy w programie DEIS. Poziom wykształcenia rodziców jest niski; niski jest również wskaźnik uzyskiwania świadectw Junior Certificate oraz Leaving Certificate. W mieście jest wysoka stopa bezrobocia (w niektórych obszarach wynosząca 100%) i w pewnych przypadkach nierówności w zakresie szans edukacyjnych są bardzo wyraźne. Przy wysokim odsetku dzieci o niskim poziomie rozwoju kompetencji w zakresie języka mówionego oraz z trudnościami w obszarze emocji i zachowania istnieje duże zapotrzebowanie na usługi terapeutyczne dla dzieci. Opisane powyżej cechy tego miasta wymagają podejścia kompleksowego w celu zlikwidowania problemu nierównych szans edukacyjnych oraz budowania zdolności nauczycieli i członków kadry kierowniczej szkół.

W ramach sieci Oscailt dla członków kadry kierowniczej szkół dyrektorzy spotykają się w bezpiecznym i wspieranym środowisku, aby wzajemnie sobie pomagać i dzielić się doświadczeniami w zakresie rozwiązywania problemu nierównych szans edukacyjnych. Mogą się oni dzielić dobrymi praktykami, składać wspólne wnioski o dofinansowanie i szukać rozwiązań nie tylko razem ze szkołami partnerskimi, ale także dzięki lepszej komunikacji, wspólnie z agencjami zewnętrznymi i innymi szkołami spoza sieci. Wymiana doświadczeń odbywa się w szkołach oraz poprzez współpracę i wsparcie organów krajowych i miejskich. Uznaje się, że bariery utrudniające postęp w dziedzinie kształcenia w Limerick wynikają po części z szerszych problemów wykraczających poza system edukacji. Wiadomo również, że rozwiązania należy szukać nie tylko w ramach systemu edukacji, lecz również np. poprzez współpracę w innych dziedzinach, projekty międzyagencyjne, forum umożliwiające jasną komunikację oraz współpracę z zainteresowanymi stronami.

Rodzaj
Wiedza praktyczna
Kraj
Irlandia
Język
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Poziom szkoły
Szkoła średnia
Poziom interwencji
Odbiorca uniwersalny
Intensywność interwencji
Ciągły
Finansowanie
Fundusze lokalne

Komentarze

Dodaj komentarz

Ten zasób jest częścią następujących obszarów / subobszarów :