PLATFORMA PLUGINNOVATION

PlugInnovation to platforma cyfrowa, która w założeniu ma stać się ogólnokrajowym zbiorem zasobów na rzecz zapobiegania wczesnemu kończeniu nauki. Na stronie internetowej będą gromadzone informacje, statystyki, badania i przykłady udanych działań podjętych przez szkoły w celu zapobiegania temu zjawisku.

Każdy projekt w ramach Plug In jest wykorzystywany jako warsztat metodologiczny w celu zbadania metod przeciwdziałania wczesnemu kończeniu nauki. W ramach systemu systematycznego zapewniania jakości szkoły i gminy mogą swobodnie badać metody prewencji w celu ograniczenia skali tego zjawiska.

Obecnie zasoby obejmują opisy i dokumentację przedkładane w ramach projektów, niemniej zakres i liczba projektów umożliwiły dostarczenie materiałów do zbadania skutecznych środków zapobiegania wczesnemu kończeniu nauki. Ponadto w analizie uwzględniono szereg dogłębnych badań opartych na podstawach naukowych.

Zidentyfikowano pięć czynników sukcesu, które zostaną wykorzystane jako punkt wyjścia dla projektów Plug In 2.0 i będą opublikowane na stronie internetowej latem 2015 r.

Te czynniki to:

  • Koncentracja na uczniu, podejście całościowe

Przykłady podejść całościowych skoncentrowanych na uczniu obejmują zarówno indywidualne, jak i strukturalne środki mające na celu usunięcie przeszkód w uczeniu się. Obejmują one rozwijanie i dostosowywanie samego nauczania, wsparcie pedagogiczne i strukturalne, szkolenia praktyczne w miejscu pracy, analizowanie przyszłych ścieżek kariery, a także środki uwzględniające pozaszkolne potrzeby osób uczących się. Uczniowie potencjalnie zagrożeni wczesnym zakończeniem nauki, w wielu przypadkach bywają często nieobecni w szkole, dlatego trzeba do nich dotrzeć na mniej tradycyjnych polach.

  • Monitorowanie

Decydującym pierwszym krokiem na drodze do zapobiegania wczesnemu kończeniu nauki jest monitorowanie czynników wskazujących na to, że uczniowie nie są zaangażowani w życie szkolne i naukę. Do najważniejszych czynników należą stopnie, wyniki, nieobecności, spóźnienia i zaangażowanie w życie szkolne w klasie oraz poza nią. Również takie czynniki, jak: kompetencje w zakresie rozwiązywania problemów, aspekty społeczne, zdolność ucznia do powiązania nauki z przyszłymi celami oraz jego relacje z innymi uczniami i dorosłymi mają wpływ na wczesne kończenie nauki.

  • Relacje osobiste

Pozytywne relacje oraz zaufanie pomiędzy uczniami a dorosłymi zostały uznane za ważne mechanizmy zapobiegania wczesnemu kończeniu nauki. Świadome dążenie do budowania relacji zaufania wpływa na motywację i dobrostan uczniów, a także na ich wyniki w nauce. Pozytywne relacje mają kluczowe znaczenie dla uczniów zagrożonych wczesnym kończeniem nauki, ponieważ skłaniają ich do uczęszczania do szkoły, angażowania się w naukę i korzystania ze środków wsparcia.

  • Elastyczność

Chociaż uczniowie zagrożeni wczesnym kończeniem nauki wywodzą się ze środowisk o wielu podobnych cechach indywidualnych lub strukturalnych, ich potrzeby mogą się różnić. Dlatego elastyczne podejście i metody mają istotne znaczenie dla zapewnienia wszystkim uczniom zindywidualizowanego wsparcia w nauce.

  • Współpraca

Uczniowie, którzy przedwcześnie zakończyli naukę lub są zagrożeni jej wczesnym zakończeniem, potrzebują różnych mechanizmów wsparcia. Poszczególnym osobom może być trudno rozpoznać partnerów społecznych lub zainteresowane podmioty, które mogą zapewnić takie wsparcie. Łatwiej jest zidentyfikować różne dostępne inicjatywy, jeżeli współpraca między partnerami jest pogłębiona.

Rodzaj
Wiedza praktyczna
Kraj
Szwecja
Język
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Poziom szkoły
Szkoła podstawowa; Szkoła średnia
Poziom interwencji
Odbiorca określony; Osoba indywidualna
Intensywność interwencji
Ciągły; Okresowy
Finansowanie
Fundusze europejskie; Fundusze lokalne; Fundusze rządowe

Komentarze

Dodaj komentarz