PROGRAMY ARANY JÁNOS

Celem węgierskich programów Arany János jest pomoc uczniom w niekorzystnej sytuacji w trakcie kształcenia średniego, tak aby po zakończeniu nauki uzyskali świadectwo ukończenia szkoły i mogli rozpocząć studia wyższe lub odnaleźć się na rynku pracy.

Pierwszy program Arany János, przeznaczony dla utalentowanych uczniów znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, uruchomiono w 2000 r. (AJTP). Kilka lat później, w 2004 r., opracowano dwa inne programy dla uczniów znajdujących się w jeszcze trudniejszej sytuacji (AJKP, AJKSZP).

Programy są prowadzone w szkołach średnich we współpracy z akademikami. O prowadzenie programu AJTP mogą ubiegać się szkoły średnie I stopnia osiągające dobre wyniki razem z domami studenckimi (w 2012 r. w programie uczestniczyło łącznie 36 placówek). Same akademiki mogą zgłaszać się do programu AJKP (w 2012 r. w programie brało udział 13 domów studenckich), a akademiki wraz z instytucjami kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) mogą zgłaszać się do programu AJKSZP (w 2012 r. program obejmował 17 partnerstw).

Instytucje otrzymujące wsparcie powinny przyjmować uczniów znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, którzy spełniają wymogi programu, zapewniać im miejsca w akademikach w trakcie kształcenia średniego oraz organizować dla nich programy wsparcia w zakresie nauki i integracji społecznej. Uczniowie przyjęci do tych programów mogą być organizowani w odrębne klasy lub klasy zintegrowane w ramach instytucji oświatowych i są nauczani przez nauczycieli instytucji głównego nurtu. Uczniowie mają indywidualne plany rozwoju, podpisywane zarówno przez nich samych, jak i przez ich rodziców. Uczniowie są często oceniani, a wyniki ocen są włączane do indywidualnych planów rozwoju.

Programy te przynoszą dobre rezultaty, zyskały uznanie zaangażowanych instytucji, częściowo dzięki dodatkowym środkom, które instytucje te otrzymują na prowadzenie tych programów, a częściowo ze względu na doświadczenie społeczne i pedagogiczne, które jest korzystne również w odniesieniu do zwykłych uczniów szkół średnich. W ocenach zewnętrznych również wykazano skuteczność omawianych programów. 

W ramach programów zapewniono kompleksowe wsparcie uczniom zagrożonym wczesnym kończeniem nauki, czyli uczniom szkół średnich znajdującym się w niekorzystnej sytuacji oraz w szczególnie niekorzystnej sytuacji z wielu przyczyn. Celem było zapobieganie wczesnemu kończeniu nauki i podnoszenie poziomu kwalifikacji tych uczniów oraz wspieranie ich przy przechodzeniu przez kolejne szczeble kształcenia. Dzięki temu działaniu systematycznie wspierane są cele określone w strategii zwalczania zjawiska wczesnego kończenia nauki (środki zapobiegawcze i interwencyjne).

Program wspierania talentów „Arany János” (AJTFP) dla uczniów znajdujących się w niekorzystnej sytuacji ma na celu umożliwienie dzieciom najuboższych rodziców o najniższych kwalifikacjach edukacyjnych odbywania kształcenia średniego w pełnym wymiarze godzin i odnoszenia sukcesów w tym zakresie, co zapewni im możliwość rozpoczęcia studiów wyższych.

Program wspierania możliwości zakwaterowania „Arany János” (AJFBFP) dla szczególnie narażonych grup uczniów – tj. uczniów znajdujących się w niekorzystnej sytuacji z wielu przyczyn, uczniów mających nisko wykwalifikowanych rodziców, rodzinę o niskich dochodach, uczniów przebywających w placówkach opieki nad dziećmi – ma na celu zapewnienie zdobycia przez tych uczniów średniego wykształcenia (zdanie matury) i pomyślnego wejścia na rynek pracy lub rozpoczęcia studiów, dzięki wykorzystaniu środków i metod zapewnianych przez akademiki.

Program szkolenia zawodowego „Arany János” (AJVTP) dla uczniów znajdujących się w niekorzystnej sytuacji z wielu przyczyn ma na celu umożliwienie uzyskania kwalifikacji potrzebnych na rynku uczniom, którzy bez udziału w programie mieliby na to niewielkie szanse. Według wyników monitorowania wskaźnik wczesnego kończenia nauki w ramach programu AJVTP jest niższy od średniej krajowej wynoszącej 13%.

W programach bierze udział ponad 4000 uczniów znajdujących się w niekorzystnej sytuacji z wielu przyczyn.

Wdrażanie tych programów jest związane również z gwarancją dla młodzieży. W badaniu ilościowym dotyczącym skuteczności programu przeprowadzonym w 2014 r. stwierdzono między innymi, że gdyby nie zrealizowano tego programu, 23% uczniów biorących udział w AJTFP nie uczęszczałoby do szkoły średniej, 24% uczniów uczestniczących w AJFBFP nie uczęszczałoby do szkoły kończącej się egzaminem na poziomie średnim ogólnokształcącym lub zawodowym, lecz uczyłoby się w szkołach zawodowych, a 28% uczniów biorących udział w AJVTP mogłoby w ogóle nie kontynuować nauki.

Rodzaj
Wiedza praktyczna
Kraj
Węgry
Język
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Poziom szkoły
Szkoła średnia
Poziom interwencji
Odbiorca określony
Intensywność interwencji
Ciągły
Finansowanie
Fundusze rządowe

Komentarze

Dodaj komentarz