Program na rzecz ukończenia szkoły

Program na rzecz ukończenia szkoły (ang. School Completion Programme, SCP) prowadzony w Irlandii obejmuje różnego rodzaju lokalne interwencje w społecznościach znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, mające wspierać nieprzerywanie kształcenia przez młodzież. Program umożliwia społecznościom lokalnym opracowanie strategii dostosowanych do potrzeb w celu maksymalizacji uczestnictwa osób zagrożonych wczesnym kończeniem nauki w procesie kształcenia. W ramach programu kierowana jest pomoc do młodych osób w wieku szkolnym, zarówno w szkole, jak i poza nią, oraz zapewniane jest wsparcie w celu zlikwidowania nierówności w dostępie do edukacji, uczestnictwie w kształceniu i wynikach nauczania. SCP jest głównym elementem Programu na rzecz równości szans w szkołach (ang. Delivering Equality of Opportunity in Schools, DEIS), który jest instrumentem polityki służącym integracji edukacyjnej.

Program na rzecz ukończenia szkoły (SCP) oparty jest na projektach lokalnych, prowadzonych pod kierownictwem Lokalnego Komitetu Zarządzającego (ang. Local Management Committee, LMC). LMC składa się z przedstawicieli zaangażowanych szkół; w jego skład mogą wchodzić przedstawiciele rodziców oraz innych lokalnych organizacji wolontariackich i organów statutowych. LMC jest odpowiedzialny za zarządzanie projektem, w tym za wykorzystanie zasobów projektu i rozliczalność wykorzystania funduszy publicznych udostępnionych przez Ministra ds. Dzieci i Młodzieży za pośrednictwem Agencji ds. Dzieci i Rodzin (Tusla). Podejmowanie decyzji na szczeblu lokalnym jest kluczowym elementem modelowego podejścia projektowego.

Co roku w projektach ocenia się potrzeby lokalnej młodzieży zagrożonej wczesnym kończeniem nauki w celu przygotowania oszacowanej pod względem kosztów i ukierunkowanej propozycji interwencji (tak zwanego Planu na rzecz nieprzerywania nauki). Plany na rzecz nieprzerywania nauki w szkole obejmują zazwyczaj szereg inicjatyw i środków wsparcia, które w zależności od sytuacji są realizowane na szczeblu całej szkoły lub całej klasy, w szkole, po szkole, poza szkołą i w okresie wakacji. 

Rodzaj
Wiedza praktyczna
Kraj
Irlandia
Język
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Poziom szkoły
Szkoła podstawowa; Szkoła średnia
Poziom interwencji
Odbiorca określony
Intensywność interwencji
Ciągły
Finansowanie
Fundusze rządowe

Komentarze

Dodaj komentarz