TEIP – Program działań priorytetowych w obszarach edukacyjnych

Głównym celem portugalskiego programu TEIP jest promowanie integracji edukacyjnej w szkołach znajdujących się na obszarach w niekorzystnej sytuacji, do których uczęszczają dzieci „zagrożone” wykluczeniem społecznym. W każdym zespole szkół opracowywane są szczegółowe plany poprawy wspierające cykl doskonalenia.

Program działań priorytetowych w obszarach edukacyjnych uruchomiono w 1996 r. Jego głównym celem było promowanie integracji edukacyjnej w szkołach znajdujących się w obszarach w niekorzystnej sytuacji, do których uczęszczały dzieci „zagrożone wykluczeniem społecznym”. Druga wersja programu, wdrażana od 2006 r., miała na celu ograniczenie zjawiska wczesnego kończenia nauki oraz wspieranie sukcesów edukacyjnych. W 2012 r. uruchomiono trzecią wersję programu, w której wsparto realizację celów drugiej wersji i położono nacisk na jakość efektów uczenia się.

Obecnie program obejmuje 137 zespołów szkolnych, tj. 17% wszystkich portugalskich zespołów szkolnych. Szkoły te zachęca się do opracowywania szczegółowych planów poprawy, opartych na porozumieniu pomiędzy szkołą a władzami szkół, dotyczących działań, celów, ocen i dodatkowych zasobów.

Szczegółowy plan poprawy dotyczy czterech obszarów: 1) wspieranie doskonalenia w zakresie uczenia się; 2) zarządzanie i organizacja działań zespołu szkolnego; 3) zapobieganie wczesnemu kończeniu nauki, absencji i brakowi dyscypliny oraz 4) stosunki w szkole, rodzinach i społeczności.

Chociaż szkoły mogą opracowywać działania strategiczne w czterech wskazanych obszarach, nie oznacza to, że muszą je wszystkie uwzględnić w szczegółowym planie poprawy. Metodologia programu ma na celu wspieranie cyklu doskonalenia w każdym zespole szkolnym. Cykl doskonalenia powinien obejmować gromadzenie odpowiednich danych, które pozwolą szkole zidentyfikować problemy i kluczowe kwestie potrzebne do opracowania strategii zgodnie z celami. Działanie strategiczne oznacza proces ustanawiania różnych terminów do wyznaczania założeń, wskaźników i celów, monitorowania i samooceny. Następnie w oparciu o refleksję nad procesem i wynikami zespoły szkolne decydują o tym, czy powinny dokonać zmian w działaniu strategicznym.

Większość napotkanych przez zespoły szkolne trudności związanych z procesem planowania dotyczyło kwestii określania priorytetów. Pomimo łatwej identyfikacji kluczowych problemów trudno jest opracować plan strategiczny, jeśli zespół szkolny nie ma wspólnej wizji tego planu. Wybór liderów i ich stały rozwój zawodowy ma zatem zasadnicze znaczenie. Liderzy są odpowiedzialni za promowanie wspólnej wizji i wspólnych celów w całej społeczności szkolnej. Zachęcanie do wspólnej wizji w szkołach jest niezbędne, aby nauczyciele mogli rozwijać wiedzę fachową dotyczącą relacji oraz zdolność do pracy w zespole z innymi specjalistami i z szerszym gronem zainteresowanych stron wywodzących się ze społeczności.

Zespoły szkolne objęte programem TEIP co roku wysyłają sprawozdanie z pierwszego semestru oraz sprawozdanie końcowe do Dyrekcji Generalnej ds. Edukacji. Sprawozdanie z pierwszego semestru obejmuje zbiór danych dotyczących pierwszego semestru, monitorowanie dotychczas osiągniętych wyników oraz ewentualne zmiany działań w zależności od potrzeb. Sprawozdanie końcowe jest ważnym narzędziem służącym do analizy i podejmowania decyzji na poziomie zespołu szkolnego, lecz jest także istotne do celów oceny całego programu na szczeblu krajowym. Narzędzie to obejmuje dogłębną analizę wyników w kilku dziedzinach programu, ocenę osiągniętych celów, rezultatów i przeprowadzanych procesów oraz ocenę niepowodzeń i środków poprawy.

W celu wsparcia realizacji programu organizuje się spotkania krajowe, spotkania Dyrekcji Generalnej ds. Edukacji i zespołów szkolnych, mikrosieci i sieci ekspertów edukacyjnych.

Rodzaj
Wiedza praktyczna
Kraj
Portugalia
Język
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Poziom szkoły
Przedszkole; Szkoła podstawowa; Szkoła średnia
Poziom interwencji
Odbiorca określony
Intensywność interwencji
Ciągły
Finansowanie
Fundusze europejskie; Fundusze rządowe

Komentarze

Dodaj komentarz