LOKALNE RAMY WSPÓŁPRACY ZAINTERESOWANYCH PODMIOTÓW

W systemie o wysokim stopniu autonomii szkół, jak ma to miejsce we Flandrii, flamandzkie Ministerstwo Edukacji pracowało nad ustanowieniem ram zawierających jasne wytyczne dla szkół i władz lokalnych (odpowiedzialnych za edukację szkolną) w zakresie tworzenia lokalnych sieci współpracy. Niezbędne warunki dobrej współpracy lokalnej to: jasno określone role i obowiązki, realistyczne cele, zaangażowanie wszystkich zainteresowanych podmiotów oraz rozwój działań lokalnych.

Pierwszym etapem w budowaniu skutecznej sieci lokalnych zainteresowanych podmiotów jest identyfikacja wszystkich zainteresowanych podmiotów w danym regionie w celu określenia ról i obowiązków. Umożliwia to szkołom i wszystkim innym lokalnym zainteresowanym podmiotom zrozumienie, kto może udzielić jakiego rodzaju pomocy, kto może wziąć na siebie odpowiedzialność i w jaki sposób można uczestniczyć w zwalczaniu w skali lokalnej samowolnego opuszczania lekcji i wczesnego kończenia nauki. Na tym etapie ważne jest również określenie, kto będzie odgrywał przewodnią rolę w ustanawianiu lokalnych ram i gromadzeniu wszystkich zainteresowanych podmiotów.

Drugi etap to określenie wspólnych celów z wszystkimi lokalnymi zainteresowanymi podmiotami. Wszystkich zaprasza się do udziału w dyskusji na temat celów, które chcieliby wyznaczyć. Cele te powinny być realistyczne. Lepiej jest skupić się na wybranych celach niż przyjąć zbyt ambitne podejście. Wszystkim celom muszą towarzyszyć wskaźniki i terminy realizacji.

Trzeci etap to uzgodnienie zobowiązań. Kto może podjąć się realizacji jakich celów i w jaki sposób? Jakie działania są potrzebne i kto będzie odpowiedzialny za ich realizację? W tej części wytyczne opierają się na dokumentach UE w sprawie wczesnego kończenia nauki oraz na flamandzkim planie działania na rzecz ograniczenia zjawiska wczesnego kończenia nauki i dotyczą zapobiegania, interwencji, kompensacji i monitorowania.

Ostatni etap dotyczy uzgodnień w sprawie oceny i monitorowania. W jaki sposób będzie oceniana realizacja lokalnego planu działania? Ile razy w roku spotykają się wszystkie zainteresowane podmioty? W jaki sposób komunikują się między sobą?

Po przeprowadzeniu ćwiczenia okazało się, że oprócz narzędzia ram lokalnych lokalne zainteresowane podmioty potrzebowały inspiracji na temat tego, jakiego rodzaju porozumienia mogą zawrzeć, jakie działania są skuteczne w zwalczaniu wczesnego kończenia nauki oraz kim są osoby wcześnie kończące naukę. W związku z tym rozpoczęto opracowywanie podręcznika inspiracji dla lokalnych zainteresowanych podmiotów, aby pomóc im we wdrażaniu wspomnianych ram w praktyce.

Ćwiczenie pokazało, że partnerzy lokalni muszą opracować lokalną politykę i plan działania przeciwko wczesnemu kończeniu nauki obejmujące jasno określone role i obowiązki wszystkich zainteresowanych podmiotów, realistyczne cele wraz z priorytetami, porozumienia w sprawie zobowiązań w zakresie sposobu osiągania celów oraz jasne decyzje dotyczące sposobu oceny i monitorowania realizacji różnych działań.

Wdrażanie tych ram w praktyce pozostaje jednak trudne. Władze lokalne powinny odgrywać przewodnią rolę w tym zakresie, jednak nie ma pewności, czy są one najlepszymi partnerami do tego i czy będą chętne to zrobić bez dodatkowych środków finansowych. Co zrobią szkoły? We Flandrii szkoły są tradycyjnie bardzo niezależne i samodzielne; nie są przyzwyczajone do umożliwiania wstępu na swój teren partnerom zewnętrznym. Jednak długoterminowym celem tego narzędzia jest zmobilizowanie wszystkich partnerów lokalnych i wspólne rozwiązanie problemu wczesnego kończenia nauki.

Rodzaj
Wiedza praktyczna
Kraj
Belgia
Język
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Poziom szkoły
Przedszkole; Szkoła podstawowa; Szkoła średnia
Poziom interwencji
Odbiorca określony; Odbiorca uniwersalny; Osoba indywidualna
Intensywność interwencji
Nie dotyczy
Finansowanie
Fundusze lokalne; Fundusze rządowe

Komentarze

Dodaj komentarz

Ten zasób jest częścią następujących obszarów / subobszarów :