KOMITET DS. EDUKACJI ZDROWOTNEJ I OBYWATELSKIEJ (CESC) WE FRANCJI

Komitet ds. Edukacji Zdrowotnej i Obywatelskiej (CESC) obejmuje wszystkich członków społeczności edukacyjnej oraz partnerów lokalnych szkół podstawowych lub średnich (samorząd terytorialny, policja, wymiar sprawiedliwości i stowarzyszenia). Komitet, któremu przewodniczy dyrektor szkoły, angażuje się w edukację obywatelską, sporządza plan zapobiegania przemocy, proponuje działania mające na celu wsparcie rodziców znajdujących się w trudnej sytuacji oraz zwalczanie wykluczenia społecznego, a także określa program edukacji zdrowotnej i seksualnej mający na celu promowanie bezpiecznych zachowań. CESC łączy różne działania w celu przygotowania uczniów do wspólnego funkcjonowania i życia w poszanowaniu równości kobiet i mężczyzn oraz do dokonywania wyborów i korzystania z praw obywatelskich.

Komitet ds. Edukacji Zdrowotnej i Obywatelskiej jest organem zajmującym się refleksją, obserwacją i monitorowaniem. Organ ten opracowuje, wdraża i ocenia plan edukacyjny w zakresie profilaktyki oraz edukacji obywatelskiej i zdrowotnej, który jest włączany do planu działania szkół podstawowych lub średnich.

Ten całościowy, jednoczący proces prowadzi do większej spójności i jasności w ramach polityki danej placówki. Osiągnięcie tego celu jest możliwe dzięki wzmocnieniu roli edukacyjnej każdej szkoły podstawowej i szkoły średniej I i II stopnia oraz przez powiązanie z nauczaniem i różnymi formami życia szkolnego, w tym z: samorządami uczniowskimi szkół średnich I stopnia (CVC) i II stopnia (CVL), stowarzyszeniami sportowymi oraz „maison des lycéens” (stowarzyszeniem społecznym, kulturalnym i sportowym działającym w szkołach średnich) itp. W ten sposób CESC dąży do lepszego przygotowania uczniów do życia poprzez edukację społeczną, jednocześnie pomagając im rozwijać odpowiedzialne postawy i zachowania wobec siebie, innych i środowiska.

Jest to organ, który jednoczy procesy i różne rodzaje działań. Koordynuje on ich indywidualny i wzajemnie uzupełniający się wkład, tworząc w ten sposób interdyscyplinarne podejście do obywatelstwa. Ponadto toruje drogę do wdrożenia tych procesów i tworzenia niezbędnych partnerstw.

CESC łączy różne działania w celu przygotowania uczniów do wspólnego funkcjonowania i życia w poszanowaniu równości kobiet i mężczyzn oraz do dokonywania wyborów i korzystania z praw obywatelskich.

CESC:

  • 1. przyczynia się do rozwoju edukacji obywatelskiej;
  • 2. opracowuje plan zapobiegania przemocy;
  • 3. proponuje działania mające na celu wsparcie rodziców znajdujących się w trudnej sytuacji oraz zwalczanie wykluczenia; oraz
  • 4. określa program edukacji zdrowotnej i seksualnej oraz zapobiegania ryzykownym zachowaniom.

Obszary działania CESC
W ramach ciągłej ścieżki edukacyjnej od szkoły podstawowej do szkoły średniej działaniem objęte są, w podejściu całościowym, następujące obszary:
program edukacji obywatelskiej i programy wychowania obywatelskiego;
zapobieganie przemocy (obrażeniom ciała lub naruszeniom godności ludzkiej, w kontekście ochrony dziecka lub poza nim, aktom rasizmu i antysemityzmu, zachowaniom seksistowskim lub homofobicznym, przemocy seksualnej czy praktykom inicjacji);
edukacja zdrowotna, w tym wskazywanie odpowiedzialnych zachowań mających na celu zapobieganie chorobom przenoszonym drogą płciową, m.in. AIDS;
edukacja seksualna;
zapobieganie wysoce ryzykownym zachowaniom, w tym zachowaniom związanym z uzależnieniami (zwalczanie palenia i szkodliwego używania alkoholu);
szkolenie z udzielania pierwszej pomocy;
kształcenie w zakresie bezpieczeństwa i zagrożeń;
kształcenie w zakresie bezpieczeństwa na drodze;
kształcenie w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Rodzaj
Wiedza praktyczna
Kraj
Francja
Język
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Poziom szkoły
Szkoła podstawowa; Szkoła średnia
Poziom interwencji
Odbiorca uniwersalny
Intensywność interwencji
Ciągły
Finansowanie
Fundusze lokalne

Komentarze

Dodaj komentarz