INCLUDE-ED: Spotkania literackie w formie dialogu

Spotkania literackie w formie dialogu (ang. Dialogic Literary Gatherings, DLG) to jedno ze skutecznych działań edukacyjnych (ang. Successful Educational Actions, SEA) określonych w projekcie badawczym INCLUD-ED. DLG wykorzystuje się do poprawy poziomu kształcenia dzieci i młodzieży w różnych warunkach na całym świecie. Są to zajęcia z czytania mające formę dialogu, oparte na dwóch zasadach: lektura książki należącej do klasyki literatury (np. „Romeo i Julia”, „Odyseja”, „Don Kichot”), a następnie dzielenie się uwagami, interpretacjami i refleksjami z zastosowaniem metodologii uczenia się poprzez dialog. W zajęciach mogą brać udział dzieci i członkowie ich rodzin. Przykład ten umożliwia zrozumienie, czym są DLG i do jakich wyników prowadzą.

Spotkania literackie w formie dialogu (DLG) to jedno ze skutecznych działań edukacyjnych (SEA) określonych w projekcie badawczym INCLUD-ED – Strategies for inclusion and social cohesion in Europe from education (INCLUD-ED – Strategie na rzecz włączenia społecznego i spójności społecznej w ramach kształcenia w Europie) (Komisja Europejska, VI program ramowy, 2006–2011). W ramach projektu INCLUD-ED poddano analizie strategie edukacyjne przyczyniające się do przezwyciężania nierówności i wspierania spójności społecznej oraz strategie powodujące wykluczenie społeczne, skupiając się zwłaszcza na grupach szczególnie wrażliwych i zmarginalizowanych. Działania SEA wspierające kształcenie zagrożonych uczniów składają się z uniwersalnych elementów, które – jak wykazano – można wykorzystywać w bardzo zróżnicowanych warunkach i osiągnąć w ten sposób sukces edukacyjny. DLG wykorzystuje się do poprawy poziomu kształcenia dzieci i młodzieży w różnych warunkach na całym świecie.

Znaczenie czytelnictwa w społeczeństwie jest oczywiste. Ponieważ czytanie jest podstawową umiejętnością umożliwiającą dalszą naukę, uczniowie mający trudności w tym zakresie będą mieli bez wątpienia poważne problemy z innymi przedmiotami szkolnymi. Z kolei dobry poziom umiejętności czytania ułatwia dostęp do innych elementów programu nauczania oraz, mówiąc bardziej ogólnie, zmniejsza ryzyko powtarzania klasy i przedwczesnego kończenia nauki w szkole średniej. Innymi słowy, trudności z czytaniem korelują z wyższymi wskaźnikami słabych wyników w nauce, segregacji, wczesnego kończenia nauki i nierówności edukacyjnych. Dotyczy to w szczególności różnych mniejszości, takich jak imigranci czy uczniowie romscy, którzy bardzo często są odseparowywani w ramach procedur formalnych i nieformalnych, w różnych kontekstach szkolnych, a także w szkołach, do których są już zapisani.

Zgodnie z dowodami z badań pedagogicznych, szczególnie w dziedzinie czytania, DLG pozwalają zwiększyć ilość i jakość interakcji pomiędzy wszystkimi uczniami poprzez podejście do uczenia się oparte na dialogu. Zgodnie z teorią uczenia się poprzez dialog osoby uczące się są w stanie dogłębnie zrozumieć dany temat, angażując się w procesy osobistej i społecznej przemiany poprzez dialog, który jest egalitarny oraz w ramach którego docenia się inteligencję kulturową każdej osoby i z niej czerpie. W ramach uczenia się poprzez dialog dąży się do zmian, wzmacnia się instrumentalny wymiar dialogu; opiera się ono na solidarności, stanowi źródło tworzenia znaczenia oraz promuje równość wszystkich środowisk.

DLG mogą być stosowane jako niezależne działanie, ale są one również wdrażane w szkołach w ramach projektu „Wspólnoty edukacyjne”, wraz z innymi działaniami SEA, takimi jak grupy interaktywne i edukacja rodzinna. „Wspólnoty edukacyjne” to projekt oparty na całościowej interwencji szkolnej poprzez SEA, mającej na celu walkę ze zjawiskiem wczesnego kończenia nauki oraz poprawę wyników nauczania i spójności społecznej. Pod wpływem usprawnień osiągniętych w tych szkołach Komisja Europejska i Rada Europy zaleciły stosowanie podejścia opartego na uznawaniu szkół za wspólnoty edukacyjne jako jednego z podejść mających na celu ograniczenie wczesnego kończenia nauki i poprawę efektów uczenia się.

Dzięki działaniom SEA przedstawionym podczas dwóch międzynarodowych konferencji w Parlamencie Europejskim w Brukseli tysiące dzieci w całej Europie poprawiło swoje osiągnięcia i zwiększyło szanse na pomyślne kontynuowanie kariery szkolnej. Społeczne i polityczne oddziaływanie tego projektu sprawiło, że Komisja Europejska umieściła go na liście dziesięciu projektów badawczych o największym wpływie w Europie; INCLUD-ED jest na tej liście jedynym projektem z dziedziny nauk społeczno-ekonomicznych i humanistycznych.

Rodzaj
Wiedza praktyczna
Kraj
Albania; Austria; Belgia; Bułgaria; Chorwacja; Cypr; Dania; Estonia; Finlandia; Francja; Grecja; Hiszpania; Holandia; Irlandia; Islandia; Litwa; Luxemburg; Macedonia Północna; Malta; Niemcy; Norwegia; Polska; Portugalia; Republika Czech; Rumunia; Serbia; Szwecja; Słowacja; Słowenia; Turcja; Wielka Brytania; Węgry; Włochy; Łotwa
Język
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Poziom szkoły
Przedszkole; Szkoła podstawowa; Szkoła średnia
Poziom interwencji
Odbiorca określony; Odbiorca uniwersalny
Intensywność interwencji
Ciągły
Finansowanie
Fundusze europejskie

Komentarze

Dodaj komentarz

Hola, Realmente interesante viendo los datos en los que se soporta el documento. Sin duda propondré en mi centro este programa. Resta en mí la duda de cómo se mide el incremento de la comprensión lectora y cómo consigue cada familia el libro que se propone dada la típica situación económica.

Przetłumacz (Tylko dla zarejestrowanych użytkowników)