KRYTERIA IDENTYFIKACJI UCZNIÓW ZAGROŻONYCH WCZESNYM KOŃCZENIEM NAUKI

UNICEF Serbia oraz organizacja społeczeństwa obywatelskiego Centrum Polityki Edukacyjnej przy wparciu Ministerstwa Edukacji, Nauki i Rozwoju Technologicznego Republiki Serbii uruchomiły projekt „Zwalczanie zjawiska wczesnego kończenia nauki w Serbii”.

Projekt miał na celu przyczynienie się do ograniczenia wczesnego kończenia nauki wśród dzieci i młodzieży. W ramach projektu określono kryteria (czynniki prognostyczne) wczesnego kończenia nauki, które mogą być stosowane przez zespoły szkolne do monitorowania zagrożonych uczniów i zapobiegania porzucaniu przez nich szkoły.

W projekcie identyfikuje się uczniów (w wieku od 7 do 19 lat) zagrożonych wczesnym kończeniem nauki (grupa docelowa) według następujących kryteriów: 

  1. Frekwencja. Czynniki prognostyczne: a) duża absencja; b) sezonowa obecność w szkole.
  2. Doświadczenia i wyniki szkolne. Czynniki prognostyczne: a) niski poziom osiągnięć szkolnych; b) powtarzanie klasy/późne zapisanie się do szkoły; c) wielokrotne zmiany szkół.
  3. Zachowanie. Czynnik prognostyczny: a) nieodpowiednie lub agresywne zachowanie.
  4. Zaangażowanie rodziców. Czynniki prognostyczne: a) brak wsparcia ze strony rodziny; b) brak kontaktów ze strony rodziny z instytucją szkoły.
  5. Zaangażowanie uczniów. Czynniki prognostyczne: a) brak zaangażowania społecznego w życie szkoły; b) brak zaangażowania w naukę szkolną; c) porzucenie szkoły w przeszłości.
  6. Czynniki indywidualnego i społecznego narażenia. Czynniki prognostyczne: a) brak dobrej znajomości języka serbskiego i pochodzenie ze środowisk migracyjnych; b) duża mobilność rodziny; c) nagła zmiana sytuacji rodzinnej; d) trudności ekonomiczne; e) brak wsparcia finansowego nauki szkolnej (np. przeznaczonego na przybory szkolne, transport itp.); f) nadużywanie szkodliwych substancji przez dziecko lub członków rodziny; g) wystąpienie w rodzinie zjawiska wczesnego kończenia nauki (w szczególności wśród rodzeństwa); h) bycie ofiarą nękania i przemocy; i) bycie ofiarą dyskryminacji lub segregacji (dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, członkowie mniejszości etnicznej itp.); j) włączenie lub ponowne włączenie do instytucji szkolnej w następstwie długotrwałego leczenia szpitalnego lub pobytu w zakładzie opiekuńczym (dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi lub młodociani przestępcy); k) konflikt z prawem w wieku małoletnim; l) duża odległość miejsca zamieszkania od szkoły lub uczęszczanie do wydzielonej klasy.
Rodzaj
Wiedza praktyczna (indirect evidence)
Kraj
Serbia
Język
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Poziom szkoły
Szkoła podstawowa; Szkoła średnia
Poziom interwencji
Odbiorca określony; Odbiorca uniwersalny
Intensywność interwencji
Ciągły
Finansowanie
Finansowanie prywatne; Fundusze rządowe

Komentarze

Dodaj komentarz

Ten zasób jest częścią następujących obszarów / subobszarów :