INCLUD-ED: GRUPY INTERAKTYWNE

Grupy interaktywne to jedno ze skutecznych działań edukacyjnych (SEA) określonych w projekcie badawczym INCLUD-ED. W ramach projektu INCLUD-ED poddano analizie strategie edukacyjne przyczyniające się do przezwyciężania nierówności i wspierania spójności społecznej oraz strategie powodujące wykluczenie społeczne, skupiając się zwłaszcza na grupach szczególnie wrażliwych i zmarginalizowanych. Grupy interaktywne wykorzystuje się do poprawy poziomu kształcenia dzieci i młodzieży w różnych warunkach. Działanie to polega na łączeniu uczniów klasy w małe, niejednorodne grupy, z których każda wspierana jest przez osobę dorosłą. Każda grupa składa się z czterech lub pięciu uczniów, zróżnicowanych pod względem poziomu umiejętności, płci, kultury, języka i pochodzenia etnicznego. Przykład ten umożliwia zrozumienie, czym są grupy interaktywne i do jakich wyników prowadzą.

Grupy interaktywne (ang. Interactive Groups, IG) to jedno ze skutecznych działań edukacyjnych (SEA) określonych w projekcie badawczym INCLUD-ED: Strategie na rzecz włączenia społecznego i spójności społecznej w ramach kształcenia w Europie (Komisja Europejska, VI program ramowy, 2006–2011). W ramach projektu INCLUD-ED poddano analizie strategie edukacyjne przyczyniające się do przezwyciężania nierówności i wspierania spójności społecznej oraz strategie powodujące wykluczenie społeczne, skupiając się zwłaszcza na grupach szczególnie wrażliwych i zmarginalizowanych. Działania SEA wspierające kształcenie zagrożonych uczniów składają się z uniwersalnych elementów, które – jak wykazano – można wykorzystywać w bardzo zróżnicowanych warunkach i osiągnąć w ten sposób sukces edukacyjny. IG wykorzystuje się do poprawy poziomu kształcenia dzieci i młodzieży w różnych warunkach na całym świecie.

Ramy teoretyczne leżące u podstaw IG mają swe źródło w rozległej literatury naukowej, w której wskazuje się, że łączenie uczniów w grupy jednorodne pod względem umiejętności ma negatywny wpływ na uczenie się, oczekiwania i poczucie własnej wartości, możliwość uczenia się od rówieśników i przenoszenia się do grup o wyższym poziomie umiejętności, zwłaszcza w przypadku uczniów szczególnie wrażliwych, a także zwraca się uwagę na potrzebę zwielokrotnienia i zróżnicowania interakcji, w których uczniowie biorą udział. Zgodnie z czołowymi podejściami pedagogicznymi IG obejmują i wspierają ilość i jakość interakcji pomiędzy wszystkimi uczniami poprzez podejście do uczenia się oparte na dialogu. Teoria uczenia się poprzez dialog mówi, że osoby uczące się są w stanie dogłębnie zrozumieć dany temat, angażując się w procesy osobistej i społecznej przemiany poprzez dialog, który jest egalitarny, oraz w ramach którego docenia się inteligencję kulturową każdej osoby i z niej czerpie. W ramach uczenia się poprzez dialog dąży się do zmian, wzmacnia się instrumentalny wymiar dialogu; opiera się ono na solidarności, stanowi źródło tworzenia znaczenia oraz promuje równość wszystkich środowisk. W związku z tym w IG uczestniczą wszyscy ci, którzy bezpośrednio lub pośrednio wpływają na uczenie się i rozwój uczniów, w tym nauczyciele, krewni, koledzy, sąsiedzi, członkowie stowarzyszeń i organizacji sąsiedzkich oraz lokalni wolontariusze.

IG mogą być stosowane jako niezależne działanie, ale są również wdrażane w szkołach w ramach projektu „Wspólnoty edukacyjne”, wraz z innymi działaniami SEA, takimi jak spotkania literackie w formie dialogu i edukacja rodzinna. „Wspólnoty edukacyjne” to projekt oparty na całościowej interwencji szkolnej mającej na celu przeciwdziałanie wczesnemu kończeniu nauki oraz poprawę wyników nauczania i spójności społecznej. Pod wpływem usprawnień osiągniętych w tych szkołach Komisja Europejska i Rada Europy zaleciły stosowanie podejścia opartego na uznawaniu szkół za wspólnoty edukacyjne w celu ograniczenia wczesnego kończenia nauki i poprawy efektów uczenia się.

Rodzaj
Wiedza praktyczna
Kraj
Albania; Austria; Belgia; Bułgaria; Chorwacja; Cypr; Dania; Estonia; Finlandia; Francja; Grecja; Hiszpania; Holandia; Irlandia; Islandia; Litwa; Luxemburg; Macedonia Północna; Malta; Niemcy; Norwegia; Polska; Portugalia; Republika Czech; Rumunia; Serbia; Szwecja; Słowacja; Słowenia; Turcja; Wielka Brytania; Węgry; Włochy; Łotwa
Język
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Poziom szkoły
Przedszkole; Szkoła podstawowa; Szkoła średnia
Poziom interwencji
Odbiorca określony; Odbiorca uniwersalny
Intensywność interwencji
Ciągły
Finansowanie
Fundusze europejskie

Komentarze

Dodaj komentarz

I've worked using Interactive Groups for 2 years now and I can say that they really work! Students are happier to come to the class and the love doing activities with their parents or members of the educational community. I've used them in Spanish, Maths and English lessons.

Przetłumacz (Tylko dla zarejestrowanych użytkowników)

European Toolkit for Schools Promoting inclusive education and tackling early school leaving

Przetłumacz (Tylko dla zarejestrowanych użytkowników)