Home School Community Liaison Scheme

„Z doświadczeń Irlandii jasno wynika, że inicjatywy edukacyjne podejmowane w szkołach mogą zwiększyć poziom wykształcenia osób dorosłych, prowadząc do ogólnego poczucia odpowiedzialności w społeczności lokalnej. Zaangażowanie rodziców, zwłaszcza w regionach charakteryzujących się ubóstwem społeczno-ekonomicznym, jest nie tylko korzystne dla dzieci i szkoły – jest to kluczowy aspekt uczenia się przez całe życie” (Parents as Partners in Schooling, OECD 1997).

Program zapobiegawczy Home School Community Liaison (HSCL) jest ukierunkowany na uczniów, którym grozi, iż nie zrealizują swego potencjału w systemie edukacyjnym, ze względu na sytuację panującą w ich otoczeniu, która ma negatywny wpływ na ich osiągnięcia i kontynuację przez nich nauki w szkole. Program koncentruje się na ważnych dla dzieci osobach dorosłych, tak by mogły lepiej wspierać dzieci, ich udział w systemie edukacji oraz kontynuowanie przez nich nauki. Ma on na celu promowanie współpracy między rodzinami a szkołami, większe zaangażowanie rodziców w proces uczenia się dzieci, umożliwienie im wspierania swoich dzieci, a także przyczynianie się do zdobywania przez nie pozytywnych doświadczeń w systemie edukacji.

Koordynatorami HSCL zostają nauczyciele otrzymujący 4 dni szkolenia przygotowawczego z chwilą powołania na stanowisko w HSCL; podczas szkolenia wyjaśnione i zbadane są wszystkie aspekty trudności edukacyjnych oraz przedstawione są jasne kryteria wyboru. Ponadto zespół kierowniczy wyższego szczebla, Tusla, kontaktuje się bezpośrednio ze szkołami i grupami klastrowymi HSCL, tak aby zapewnić spójne podejście oraz jasność w kwestii znaczenia wyboru i zapewnienia wyraźnych rezultatów kształcenia w wyniku inicjatyw podejmowanych w ramach kompetencji HSCL. Koordynator HSCL we współpracy ze szkołą wspólnie dokonują wyboru i realizacji inicjatyw, które uważają za najbardziej odpowiednie dla konkretnego obszaru lub szkoły.

Wszyscy koordynatorzy i specjaliści HSCL objęci są ustawicznym doskonaleniem zawodowym, co ma zagwarantować wysokiej jakości moduły dotyczące najlepszych praktyk zarówno na szczeblu krajowym, jak i lokalnym. Jako część personelu pedagogicznego, koordynatorzy HSCL biorą również udział w szkoleniach w zakresie ochrony dziecka, specjalnych potrzeb edukacyjnych itp. Koordynatorzy HSCL muszą również podejmować działania w zakresie doskonalenia umiejętności zawodowych w swoich dziedzinach tematycznych, aby ułatwić ich skuteczny powrót do nauczania po upływie pięciu lat na stanowisku. Ponadto podejmowany jest proces pomiaru, jeżeli chodzi o wskaźniki wyników, z myślą o zapewnieniu jasnego zakresu odpowiedzialności, wyników i doboru odpowiednich celów, które odzwierciedlają zarówno ilościowy, jak i jakościowy charakter programu HSCL.

W odniesieniu do ukierunkowania na zagrożone małe dzieci, kluczowe znaczenie ma wspieranie nauczycieli i podnoszenie ich kwalifikacji, tak aby lepiej rozpoznawali wskaźniki i mieli większą świadomość wystąpienia ewentualnych problemów. Rozpoznanie, którym dzieciom grozi przedwczesne zakończenie nauki, odbywa się w porozumieniu z kierownictwem szkoły, w przypadku gdy brane są pod uwagę poniższe czynniki:

  • pochodzenie społeczno-ekonomiczne,
  • przypadki przedwczesnego zakończenia nauki w rodzinie,
  • rodzina niepełna,
  • rodzina prowadząca wędrowny tryb życia [1],
  • duża absencja.

Wykaz jest na bieżąco monitorowany, a w miarę pojawiania się w ciągu roku kolejnych kwestii, obejmuje się nim więcej dzieci. Koordynatorzy HSCL są wykwalifikowanymi i doświadczonymi nauczycielami, i jako tacy są dobrze zorientowani w rozpoznawaniu wskaźników i są świadomi problemów, z którymi mierzą się dzieci z trudnościami edukacyjnymi i ich rodziny.

 

[1] „Irlandzkie rodziny prowadzące wędrowny tryb życia (ang. Irish Travellers) są mniejszością tubylczą, która, zgodnie z historią, od wieków stanowi część irlandzkiego społeczeństwa. Mają one długą wspólną historię, system wartości, tradycje języka i kultury, które sprawiają, że grupa ta uznaje siebie i jest uznawana przez innych jako grupa odrębna. Ten specyficzny styl życia i kultury, opartej na tradycji wędrownej, odróżnia je od populacji osiadłej” (fragment publikacji „Report and Recommendations for a Traveller Education Strategy” z 2006 r.).

Rodzaj
Wiedza praktyczna
Kraj
Irlandia
Język
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Poziom szkoły
Szkoła podstawowa; Szkoła średnia
Poziom interwencji
Odbiorca określony; Osoba indywidualna
Intensywność interwencji
Ciągły
Finansowanie
Fundusze rządowe

Komentarze

Dodaj komentarz