Wspieranie włączającego kierowania szkołą (SISL, Supporting Inclusive School Leadership)

Obrazek: SISL project logo

W ramach projektu Wspieranie włączającego kierowania szkołą (SISL) przeprowadzono badania na temat tego, jak promować włączające przywództwo na poziomie szkoły i stworzono narzędzia wspierające. Autorzy projektu uznali, że przywództwo w edukacji włączającej ma na celu osiągnięcie pełnego uczestnictwa w ważnych formach kształcenia, wysokich osiągnięć i dobrego samopoczucia wszystkich uczniów, w tym tych najbardziej narażonych na wykluczenie.

Kierowanie szkołą jest kluczowym czynnikiem w rozwoju bardziej inkluzywnego systemu edukacji. Projekt SISL realizowany był w latach 2017-2021 i podlegał koordynacji przez Europejską Agencję na rzecz Rozwoju Edukacji Specjalnej i Włączającej. Jego rezultaty obejmują:

Ponadto opracowane i pilotażowo wdrożone zostały otwarte narzędzia:

  • Ramy polityki mające na celu wspieranie rozwoju polityki wspierającej włączające kierowanie szkołą.
  • Narzędzie autorefleksji służące do refleksji i dialogu między kadrą kierowniczą a decydentami na temat rozbieżności między standardami, za które kadra kierownicza jest odpowiedzialna, a tym, jaka polityka jest stosowana, aby zapewnić osiągnięcie tych standardów. Narzędzie to ma charakter otwarty, może być dostosowane do kontekstu różnych krajów i wypełniane w całości lub w częściach, koncentrując się na podstawowych funkcjach kadry kierowniczej szkół, takich jak wyznaczanie kierunku, rozwój zawodowy czy organizacyjny.
Rodzaj
Wiedza praktyczna (indirect evidence)
Kraj
Austria; Belgia; Bułgaria; Chorwacja; Cypr; Dania; Estonia; Finlandia; Francja; Grecja; Hiszpania; Holandia; Irlandia; Islandia; Litwa; Luxemburg; Malta; Niemcy; Norwegia; Polska; Portugalia; Republika Czech; Serbia; Szwajcaria; Szwecja; Słowacja; Słowenia; Wielka Brytania; Węgry; Włochy; Łotwa
Język
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; RU; SK; SL; SR; SV; TR
Poziom szkoły
Przedszkole; Szkoła podstawowa; Szkoła średnia
Poziom interwencji
Odbiorca określony; Odbiorca uniwersalny
Intensywność interwencji
Ciągły; Okresowy
Finansowanie
Fundusze europejskie

Komentarze

Dodaj komentarz