Wspieranie włączenia przesiedlonych dzieci z Ukrainy do systemu edukacji: uwagi, najważniejsze zasady i praktyki na rok szkolny 2022-2023

Niniejszy dokument roboczy służb Komisji ma na celu zebranie aktualnie dostępnych zbiorowych doświadczeń i wiedzy oraz dostarczenie informacji na temat dobrych praktyk i praktycznych spostrzeżeń w celu wsparcia państw członkowskich UE we włączaniu przesiedlonych dzieci z Ukrainy do systemu edukacji. Dokument został napisany przez służby Komisji w porozumieniu z Wysokim Komisarzem Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR), Funduszem Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF), przedstawicielami ministerstw edukacji, organizacjami zainteresowanych stron, które spotkały się na wydarzeniach polegających na partnerskim uczeniu się w okresie od marca do czerwca 2022 r., oraz z ekspertami z sieci zajmującej się społecznym wymiarem kształcenia i szkolenia (NESET).

Dokument zawiera zestaw uwag dotyczących sześciu najważniejszych kwestii, począwszy od przyjmowania przesiedlonych dzieci po środki o charakterze długofalowym:

  1. organizacja procedur odbioru i przyjmowania;
  2. przygotowanie instytucji edukacyjnych i kadry pedagogicznej do włączenia przesiedlonych dzieci;
  3. przeprowadzanie ukierunkowanych działań mających na celu wspieranie włączania przesiedlonych dzieci do systemu edukacji;
  4. nawiązanie kontaktu z przesiedlonymi rodzinami i społecznościami oraz pomoc przesiedlonym dzieciom w utrzymaniu więzi z Ukrainą;
  5. podjęcie długofalowych środków w celu promowania edukacji włączającej;
  6. podjęcie konkretnych środków w zakresie wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem.

Wydawca: Komisja Europejska
Rok: 2022
Dostępne języki: angielski
Pobierz dokument roboczy służb Komisji
Pobierz arkusz informacyjny

Wiadomości na portalu European Education Area Portal