Zestaw inspirujących praktyk w zakresie edukacji włączającej i obywatelskiej

Niniejszy zestaw prezentuje szeroki wachlarz inspirujących praktyk, które mają stanowić źródło pomysłów i inspiracji dla decydentów oraz praktyków dążących do poprawy inkluzywności systemów kształcenia i szkolenia w całej UE. Ma on także przyczynić się do poszerzenia rosnącej liczby dowodów świadczących o znaczeniu i zaletach edukacji włączającej.

Niniejszy zestaw został opracowany przez Grupę Roboczą ds. Wspólnych Wartości i Edukacji Włączającej w ramach ET 2020, w skład której weszli przedstawiciele państw członkowskich UE i krajów kandydujących, a także odpowiednich agencji UE, stowarzyszeń zainteresowanych stron, partnerów społecznych i organizacji międzynarodowych.

Zajmuje się ona szergiem tematów związanych z edukacją włączającą, przeciwdziałaniem dyskryminacji w edukacji i edukacją obywatelską, określonych w kolejnych mandatach (2016-2018 i 2018-2020) grupy roboczej. 

  • Wydawca: Komisja Europejska
  • Rok: 2021
  • Dostępne języki: angielski
  • Zobacz online