Zarządzanie systemami oświaty

Tutaj możesz uzyskać dostęp do najnowszych wyników współpracy pomiędzy Komisją Europejską, ministerstwami edukacji i europejskimi interesariuszami w zakresie zarządzania systemami oświaty. Zapoznaj się z ich wspólną wizją i wytycznymi w zakresie polityki.

Przyszłość systemów oświaty w Europie

Ministrowie edukacji z krajów UE ponownie podkreślili potrzebę stosowania nowoczesnego podejścia do nauczania i uczenia się oraz do zarządzania systemami oświaty w celu wspierania szkół w reagowaniu na zmieniające się potrzeby edukacyjne osób uczących się i społeczeństw.

W 2016 r. Grupa Robocza ET2020 ds. szkół, w której skład wchodzą przedstawiciele europejskich ministerstw edukacji i organizacji zrzeszających interesariuszy, została poproszona o przeprowadzenie krytycznej refleksji na temat zarządzenia systemami oświaty i tego, w jaki sposób systemy mogą stawić czoła poważnym wyzwaniom związanym z jakością i sprawiedliwością w celu dążenia do uzyskania lepszych efektów uczenia się przez wszystkich młodych ludzi.

Ich praca w ciągu ostatnich dwóch lat koncentrowała się na przedstawianiu informacji zwrotnych bezpośrednio osobom odpowiedzialnym za podejmowanie decyzji na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym.

Szkoły jako organizacje uczące się

W centrum ich wizji zarządzenia jest koncepcja szkoły jako organizacji uczącej się działającej w ramach systemu oświaty będącego zintegrowanym systemem kształcenia.

Przekonanie, że w każdym kraju lub regionie, osoby odpowiedzialne za tworzenie polityki i interesariusze posiadają umiejętność skutecznej współpracy na rzecz wspólnych celów i wprowadzania pozytywnych zmian zasadza się na dowodach, refleksji i wspólnej praktyce, co pozwala na zapewnienie, że reforma polityki prowadzi do zmian i ma trwały pozytywny wpływ.

Więcej informacji można znaleźć w raporcie: Europejskie pomysły na lepsze uczenie się: zarządzanie systemami szkolnictwa.

„Edukacja i szkolenia 2020” oraz partnerskie uczenie się

Na podstawie najnowszych wyników badań oraz w wyniku regularnych spotkań i działań w ramach partnerskiego uczenia się (kilkudniowych spotkań, podczas których analizowane są studia przypadku) członkowie opracowali wytyczne dla opracowywania polityki. Stanowią one kluczowe elementy dla osób odpowiedzialnych za tworzenie polityki podczas rozważań, które działania należy podjąć w przyszłości. Wytycznym towarzyszą konkretne przykłady z krajów, aby pomóc osobom odpowiedzialnym za tworzenie polityki i pozostałym liderom edukacyjnym w prowadzeniu krytycznej refleksji na temat stosowania różnych podejść w praktyce w całej Europie oraz na temat rezultatów stosowania takich podejść.

Dzięki umożliwieniu krajom i organizacjom uczenia się od siebie nawzajem oraz krytycznej refleksji i współpracy, przeprowadzone działania mogą okazać się bliższe wszystkim krajom i możliwe do zastosowania przez wszystkie systemy edukacji, pamiętając jednocześnie o tym, że system edukacji w każdym kraju jest inny i bardzo złożony.

Więcej informacji na temat grupy roboczej i tego, w jaki sposób proces 'ET2020' wspiera kraje i zainteresowane podmioty można znaleźć w tym krótkim wideo:

Nowe wytyczne w sprawie zarządzania - dla ministerstw, władz regionalnych i lokalnych oraz liderów w szkole

Nowy pakiet ma na celu wspieranie państw członkowskich w zwiększaniu możliwości szkolnictwa w zakresie wprowadzania trwałych zmian systemowych.

W następujących dokumentach można zapoznać się z wytycznymi i przykładami realizowanych polityk. Kliknij na tytuł, aby pobrać dokument (w języku angielskim):

Raport główny:

Europejskie pomysły na lepsze uczenie się: zarządzanie systemami szkolnictwa

report cover

Cztery raporty tematyczne:

  1. Zapewnianie jakości na rzecz rozwoju szkoły: sposoby usprawnienia współoddziaływania mechanizmów zewnętrznych i wewnętrznych szkół.
  2. Ciągłość i przemiany w rozwoju ucznia: sposoby zapewnienia wystarczająco elastycznych ścieżek uczenia się oraz warunki zapewniania odpowiednich wytycznych i wsparcia.
  3. Nauczyciele i liderzy w szkole jako organizacji uczącej się: polityki, które promują i wspierają współpracę nauczycieli, autonomię i rozproszone przywództwo w ramach profesjonalnych społeczności uczących się.
  4. Sieci na rzecz uczenia się i rozwoju całego systemu szkolnictwa: głębsze zrozumienie celów i charakteru sieci na rzecz innowacji i wdrażania oraz udział zainteresowanych podmiotów na wielu poziomach.

Możesz również pobrać pełny raport, który zawiera 5 dokumentów w formie jednego pliku PDF.

inspiring change logo