Polityka prywatności

Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Edukacji, Młodzieży, Sportu i Kultury („DG EAC"), Europejska Agencja Wykonawcza ds. Edukacji i Kultury („EACEA") oraz EUN Partnership (“EUN”) jako dostawca usług dla EACEA zobowiązują się do zachowania Państwa prywatności.

Platforma School Education Gateway zbiera a następnie przetwarza dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem (KE) Nr 2018/1725 dotyczącym ochrony danych osobowych przez instytucje unijne, organizacje, działy, biura i agencje[i] („Regulacje dotyczące ochrony prywatności”). Wszelkie dane zebrane są w bazie danych, która znajduje się na obszarze Unii Europejskiej.

Cenimy sobie Państwa zaufanie i chcemy, abyście mieli Państwo pełną świadomość na temat zaleceń i praktyk dotyczących ochrony danych w ramach platformy School Education Gateway.

1. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych (kontroler danych)?

Kontrolerem danych jest Europejska Agencja Wykonawcza ds. Edukacji i Kultury.

Osobą, która została wyznaczona jako osoba odpowiedzialna za przetwarzanie danych osobowych jest: 

Dyrektor Wydziału A6 w EACEA 
Europejska Agencja Wykonawcza ds. Edukacji i Kultury
Avenue du Bourget 1, BE-1049 Bruksela
Email: eacea-eplus-etwinning@ec.europa.eu

2. Jakiego rodzaju dane osobowe są przetwarzane i w jaki sposób?

A. User profile: Personal and organisation information

Następujące dane osobowe są przetwarzane w ramach School Education Gateway wtedy, gdy użytkownik tworzy konto w celu korzystania z platformy.

Jeżeli użytkownicy wyrażą taką wolę mogą oni stać się członkami kilku innych organizacji.

Poniższa tabela pokazuje, które z danych są obowiązkowe a które są opcjonalne zarówno w przypadku osób prywatnych jak i organizacji w sytuacji gdy dokonują one rejestracji na portalu School Education Gateway.

Dane osobowe

Informacje nt. organizacji

Obowiązkowe

Imię
Nazwisko
Email
Rodzaj użytkownika
Kraj

Nazwa Organizacji
Adres
Miasto
Kod pocztowy
Kraj
Region
Rodzaj
PIC (Kod Identyfikacji Uczestnika)
Osoba kontaktowa (następuje połączenie z istniejącym profilem użytkownika)

Opcjonalne

Zdjęcie

Opis
Strona URL
Facebook URL
Twitter URL
LinkedIn URL
Zdjęcie

B. Informacje od uczestników kursów online

School Education Gateway daje użytkownikom okazję udziału w kursach online za pośrednictwem Akademii Nauczycieli. Aby zapisać się na kurs online należy stworzyć konto użytkownika na portalu School Education Gateway (zobacz powyżej); żadne dodatkowe dane osobowe nie są wymagane.

W ramach kursu online istnieje możliwość zbierania następujących danych, które obejmują dane osobowe:

 • Treści utworzone przez uczniów takie jak złożone prace, prace oceniane przez innych użytkowników jak również informacje zwrotne od innych użytkowników dokonujących oceny.

  • Dane nt. kursu takie jak odpowiedzi udzielone w quizach, informacje i umieszczone komentarze na forum czy ankiety.

  • Informacje takie jak komentarze, zdjęcia, filmy wideo i inne materiały, które umieszczone zostały na forach publicznych (lub podobne narzędzia komunikacji innych organizacji takie jak na przykład Padlet czy Tricider). Fora te znajdować się mogą na platformie, mogą one także stanowić część platformy lub linki do nich mogą znajdować się na platformie.

  • Korzystanie z zewnętrznych narzędzi firm trzecich ma charakter opcjonalny w ramach kursów online. Narzędzia te zarządzane są przez strony internetowe osób trzecich, które stosują własne zasady dotyczące ochrony prywatności. Dokonując na nich rejestracji użytkownicy akceptują to, że ich dane osobowe będą przetwarzane przez tego rodzaju osoby trzecie (jako kontrolerzy). Radzimy zapoznać się z odpowiednimi zapisami Polityki Prywatności tych stron internetowych w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Wszystkie informacje jakie zostały umieszczone na forum  czy w ramach innych narzędzi dyskusji będą widoczne na platformie przez innych uczestników kursu online a w niektórych przypadkach także i poza samą platformą. Użytkownikom zawsze radzimy zachować ostrożność  kiedy umieszczają jakiekolwiek informacje osobowe bądź mające wrażliwy charakter jak również o upewnienie się, że posiadają odpowiednie pozwolenia na to, aby podzielić się danymi materiałami takimi jak zdjęcia. 

C. Informacje z innych stron internetowych bądź usług

School Education Gateway może otrzymywać dane personalne, które mogą zostać przypisane do danej osoby w sytuacji gdy użytkownicy korzystają bądź logują się na zewnętrzne strony, które wyświetlają informacje zawarte na platformie, np. Facebook, Twitter czy też Padlet. Może to być także tekst /lub zdjęcia jakie dostępne są za pośrednictwem strony zewnętrznej.

School Education Gateway otrzymuje także informacje, które mogą zostać przypisane do danej osoby (w szczególności nazwę użytkownika, unikalny numer użytkownika strony zewnętrznej oraz adres mailowy użytkownika) ze strony zewnętrznej jeżeli użytkownik loguje się korzystając z mechanizmu autoryzacji strony zewnętrznej: Facebook, Twitter, Google lub LinkedIn.

Strony zewnętrzne, które zawierają narzędzia online związane z kursem oraz usługi takie jak quizy, mechanizmy oceny przez innych użytkowników czy media społecznościowe mogą także pobierać dane personalne, które mogą zostać przypisane do danej osoby odnośnie indywidualnego korzystania ze strony tego partnera w czasie udziału w tego rodzaju czynnościach związanych z kursem online. Strony zewnętrzne mogą przesyłać te dane do School Education Gateway w celu poprawy usług oferowanych przez School Education Gateway, usług oferowanych przez strony zewnętrzne jak i indywidualne doświadczenia dydaktyczne. Dane te obejmują informacje takie jak ilość czasu jaki spędzony został na stronie partnera oraz odwiedzane strony. Wykorzystanie tego rodzaju w ramach kursów online narzędzi ma zawsze charakter opcjonalny.

D. Inne dane

Użytkownicy mogą także wybrać możliwość publikowania komentarzy publicznych na temat artykułów jakie opublikowane zostały na platformie. Mogą także wybrać możliwość publikowania komentarzy publicznych, oceny jak i list w ramach narzędzi Erasmus+ (Katalog Kursów, Możliwości Mobilności i Partnerstwo Strategiczne) i w tym przypadku mają zastosowanie niniejsze Warunki. W tych wszystkich przypadkach członkowie mogą przesłać te informacje w celu opublikowania swoich komentarzy, ocen lub list.

Użytkownicy powinni zwrócić uwagę na to, że administratorzy mogą mieć wgląd w wiadomości użytkowników jak i w powiadomienia na platformie a to wszystko w celu rozwiązywania potencjalnych problemów.

Użytkownicy mogą także brać udział w ankietach i spotkaniach online lub też zapisywać się do określonych list mailingowych. W tej sytuacji użytkownicy mogą składać informacje w celu uczestniczenia w tego rodzaju inicjatywach.

Zapisywane są informacje takie jak adres IP użytkownika, dostawca usług internetowych (ISP), przeglądarka internetowa, system operacyjny, przybliżony czas korzystania, strona referencyjna, określone interakcje użytkownika z funkcjonalnościami systemu czy też podobnego rodzaju wymiana danych między komputerem użytkownika a serwerami School Education Gateway. Nie będą one połączone z określonym kontem użytkownika z wyjątkiem sytuacji gdy będą wykorzystywane do śledzenia określonych aktywności użytkownika w sytuacji podejrzenia o naruszenie Warunków.

I na koniec statystyki zbiorcze zbierane będą w sposób regularny i obejmować będą, między innymi, liczbę użytkowników w danym okresie czasu, kursy wybrane przez użytkowników oraz stopień korzystania z konta.

3. W jakich celach dane są przetwarzane? 

Przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do tego, aby:

 • Umożliwić uczestnikom korzystanie z usług dostępnych na platformie takich jak:
  • umieszczanie komentarzy, ocen i list;
  • korzystanie z różnych funkcjonalności dostępnych na platformie takich jak ulubione czy zapisane wyszukiwania; oraz
  • wzbogacanie profili użytkowników.
 • Móc odpowiadać na pytania jakie przesyłane są do centrum pomocy, sugerować treści, informować o błędach, itd.;
 • Pomóc osobom korzystającym ze School Education Gateway w komunikowaniue się oraz współpracy w duchu wzajemnego zaufania i szacunku;
 • Umożliwić i ułatwić monitorowanie oraz prowadzenie badań naukowych;
 • Rozwijać inicjatywy o charakterze informującym w ramach platformy School Education Gateway oraz dostępnych usług;
 • Przesyłać uaktualnione informacje na temat użytkowników jak i przydatne informacji (np. newsletter lub biuletyn skierowany do dostawców kursów) związane ze School Education Gateway jak również poinformować użytkowników na temat innego rodzaju powiązanych inicjatyw, którymi mogą się zainteresować w ramach inicjatyw realizowanych przez KE;
 • Umożliwić administrowanie kursami online jak i ich wdrażaniem poprzez:
  • zapisywanie informacji na temat uczestnictwa w kursach szkoleniowych, osiąganych postępów jak i ukończeniu modułów przez indywidualnych użytkowników;
  • dzielenie się informacjami, które mogą zostać przypisane danej osobie jak i osiąganym rezultatom w ramach danego kursu online wraz z instruktorami lub moderatorami, którzy prowadzą zajęcia czy też w części są odpowiedzialni za jego realizację;
  • umożliwienie użytkownikom wniesienia wkładu w kurs online poprzez dokonanie jego oceny, dodanie komentarzy, zapisywanie linku do strony, tagowanie, udział w quizach, forach i innego rodzaju narzędziach z zakresu komunikacji jak również dodawanie własnych materiałów;
  • prezentowanie i streszczanie wyników kursu;
  • ponowne wykorzystywanie i dodawanie odnośników do postów na forach jak i za pośrednictwem innych narzędzi komunikacji zarówno w ramach aktualnie realizowanych jak i w przyszłych wersjach kursów oraz komunikacji nt. kursu oraz zwiększanie liczby oferowanych kursów w przyszłości;
 • Umożliwić i udoskonalić doświadczenia użytkowników w ramach obecnego jak i podobnych przyszłych projektów realizowanych przez KE poprzez kontrolę dostępu, śledzenie częstotliwości korzystania, zachowań z zakresu wyszukiwania, preferencji i ustawień
 • Umożliwić zbierania, kategoryzacji oraz podsumowywanie wkładu wnoszonego przez użytkowników w ramach forów jak i innego rodzaju narzędzi do prowadzenia dyskusji;
 • Udostępnić statystyki zbiorcze, które obejmują m.in. liczbę użytkowników w określonym okresie, preferowane zagadnienia i/ lub kraje wybrane przez użytkowników jak i stopień wykorzystania konta.

4. Na jakiej podstawie ma miejsce przetwarzanie danych osobowych?

Przetwarzanie danych osobowych potrzebne jest do tego, aby można było realizować zadania jakie prowadzone jest w interesie publicznym bądź też w ramach uprawnień nadanych instytucji unijnej bądź jej organu (zgodnie z zapisami prawa unijnego) (Artykuł 5(1)(a) Rozporządenie 2018/1725);

 • „Erasmus+": pogram KE na rzecz edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu ustanowiony na mocy Rozporządzenia (KE) Nr 1288/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 grudnia 2013 i odwołującej Rozporządzenia nr 1719/2006/KE, Nr 1720/2006/KE oraz Nr 1298/2008/KE (OJ L 347 of 20.12.2013, str. 50–73).
 • Komisja wdrażając Rozporządzenie z dnia 18 grudnia 2013 ustanawiające „Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego” oraz uchylając Rozporządzenie 2009/336/KE (2013/776/EU): Artykuł 3(a).
 • Kontrakt na realizację usług 2017-3597, 2017-3598 i 2017-3599 między Agencją Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego a EUN Partnership AISBL.

Postanowienia, które nie zostały wymienione na podstawie wyżej wymienionych rozporządzeń  opierają się na zgodzie dotyczącej wykorzystania danych (Artykuł 5(1)(d) Rozporządzenia 2018/1725).

5. Przez jaki okres czasu przechowywane są dane osobowe?

Dane związane z celami statystycznymi i badawczymi są przechowywane przez cały czas istnienia School Education Gateway w anonimowej postaci zbiorczej.

Dane związane z profilem użytkownika są przechowywane przez okres trzech lat od czasu ostatniego logowania. Po upływie trzech lat od ostatniego logowania profil użytkownika automatycznie stanie się profilem nieaktywnym, tzn. przestanie być widoczny dla innych użytkowników. Do użytkownika wysłane zostanie powiadomienie informujące o dezaktywacji posiadanego profilu oraz o możliwości ponownej aktywacji konta poprzez zalogowanie się w przeciągu najbliższych dwóch tygodni. Jeżeli użytkownik nie zaloguje się w przeciągu dwóch tygodni wówczas jego konto zostanie zdezaktywowane na stałe. Wszystkie informacje osobiste stają się wówczas anonimowe. Jakiekolwiek dane osobowe jakie mogły zostać wprowadzone za pośrednictwem narzędzi zewnętrznych (np. podczas kursu online w trakcie korzystania z zewnętrznego narzędzia online jak np. Facebook, Twitter or Padlet) nie podlegają kontrolerowi danych osobowych stąd nie ma zastosowania anonimizacja danych.

W celu dokonania dezaktywowania konta prosimy o kontakt z centrum pomocy pod adresem: support@schooleducationgateway.eu.

W przypadku, gdy użytkownik poprosi o dezaktywację swojego profilu lub profil zostanie zdezaktywowany automatycznie, żadne dane nie będą widoczne dla innych użytkowników School Education Gateway. Dane będą przechowywane tylko w postaci anonimowej, która nie pozwala na identyfikację osoby. Jeśli użytkownik mający zdezaktywowany profil zechce nadal korzystać z platformy, będzie się musiał zarejestrować ponownie. Dane, wyłącznie do celów badawczych i monitoringu, pozostają w postaci zbiorczej w dyspozycji EACEA, Komisji Europejskiej, krajowych bądź regionalnych władz szkolnych, władz odpowiedzialnych za wdrażanie School Education Gateway oraz innych stron trzecich (zob. punkt 3), pod warunkiem posiadania przez nie upoważnienia Administratora Danych.

6. Kto ma dostęp do Państwa danych osobowych i przez kogo są one widoczne?

Z uwagi na cele opisane powyżej dostęp do pełnych danych jest w sposób ściśle ograniczony do:

 • Wyznaczonych pracowników Komisji Europejskiej, Dyrekcji Generalnej ds. Edukacji i Kultury (EAC) 
 • Wyznaczonych pracowników EACEA
 • Wyznaczonych pracowników dostarczyciela usług tj. EUN Partnership.

Niektóre dane przesłane przez użytkowników będą wyświetlane w obszarze publicznym portalu School Education Gateway, co oznacza, że dane te są swobodnie dostępne w sieci. W tym przypadku użytkownik ma prawo do usunięcia swoich danych. Dane, które staja się wówczas danymi publicznymi są następujące:

Dane organizacji widoczne są przez wszystkich użytkowników za pośrednictwem strony organizacji:

 • Nazwa, adres, miasto, kraj, zdjęcie, link do Facebooka, Twittera, LinkedIn oraz strony internetowej
 • Osób związanych z organizacją (imię, nazwisko, kraj, zdjęcie)
 • Kursy, szanse w zakresie mobilności jak i strategiczne partnerstwa umieszczone przez członków organizacji
 • Lista ratingowa w oparciu o średni wynik kursów organizacji (jeżeli istnieją)
 • Lista ocen i poprawek wniesiona przez innych użytkowników kursów danej organizacji

Dane osoby dokonującej rejestracji:

 • Następujące dane osoby dokonującej rejestracji są widoczne dla wszystkich użytkowników jedynie na publicznej stronie organizacji (jeżeli użytkownik związany jest z jedną lub kilkoma organizacjami): imię, nazwisko, kraj, miniatura zdjęcia (jeżeli zostało dodane).
 • Strona profilowa użytkownika widoczna jest jedynie przez innych zalogowanych użytkowników wraz z następującymi informacjami: imię, nazwisko, kraj, zdjęcie, organizacja (organizacje), typ użytkownika, komentarze dodane przez osobę dokonującą rejestracji, artykuły „Ulubione” przez członka jak również i to, czy osoba dokonująca rejestracji jest zweryfikowanym użytkownikiem eTwinning.  
 • Jakikolwiek komentarz, ocena i/ lub rating w sposób dobrowolny dodany przez użytkownika ma charakter publiczny, tj. jest widoczny przez użytkowników strony internetowej, którzy przeglądają skomentowany lub oceniany wpis i mogą zostać także wywołane poprzez wyszukiwarkę.
 • Aktywność użytkownika w ramach kursu online widoczna jest jedynie przez zarejestrowanych użytkowników, którzy zapisali się na dany kurs online.

Przesyłanie określonych danych osobowych do osób trzecich (np. centra badawcze czy uniwersytety) jest dozwolone w sytuacji gdy udzielona została określona zgoda przez kontrolera danych, ale dane te przesłane zostaną jako dane anonimowe.

Dane osobowe nigdy nie są wykorzystywane w celach marketingowych.

7. W jaki sposób chronimy dane osobowe?

Zebrane dane osobowe jak i wszelkiego rodzaju inne informacje zapisywane są na zabezpieczonych serwerach usługodawcy (EUN).

Klauzula zawarta w kontrakcie dotycząca ochrony danych osobowych odnosi się do dostawcy usług w celu upewnienia się, że Państwa dane są przetwarzane zgodnie z mającymi zastosowanie normami prawnymi.

Działalność centrów komputerowych dostawcy usług zgodnie z umową są zgodne z dyrektywami ws. Bezpieczeństwa Komisji Europejskiej oraz rozporządzeniami ustanowionymi przez Dyrekcję ds. Bezpieczeństwa dotyczące tego rodzaju serwerów i usług.

8. Jakie przysługują Państwu prawa dotyczące Państwa danych osobowych i w jaki sposób można z nich korzystać?

Mają Państwo prawo do:

 • żądania dostępu do Państwa danych osobowych jakie są w naszym posiadaniu;
 • żądania usunięcia Państwa danych osobowych lub samodzielnego dokonania poprawek Państwa profilu;
 • zażądania, w pewnych warunkach, usunięcia Państwa danych osobowych;
 • zażądania, w pewnych warunkach, ograniczenia stopnia przetwarzania Państwa danych osobowych;
 • wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w oparciu o własne uwarunkowania;
 • zażądania, aby Państwa dane zostały przeniesione do innej organizacji w powszechnie stosowanym formacie danych jaki może zostać odczytany przez maszyny (przenoszenie danych);
 • wycofania swojej zgody w dowolnym momencie

Państwa szczególną sytuację zgodnie z postanowieniami Artykułu 23 Rozporządzenia 2018/1725.

Mają Państwa także prawo do tego, aby nie podlegać pod decyzje dokonywane w sposób automatyczny (wykonywane jedynie przez maszyny), które mają na Państwa wpływ jak zostało to określone w prawie.

9. Mają Państwa prawo do odwołania swojej zgody w przypadku braku akceptacji dowolnych kwestii związanych z danymi osobowymi

W przypadku konfliktu w dowolnej kwestii dotyczącej Ochrony Danych Osobowych, użytkownik może się zwrócić do Administratora Danych na wyżej wspomniany adres pocztowy i aktywny adres e-mail. Użytkownik może też skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych EACEA pod następującym adresem e-mail: eacea-data-protection@ec.europa.eu.

W dowolnym momencie możecie Państwo złożyć skargę do Europejskiego Dyrektora Ochrony Danych Osobowych: https://edps.europa.eu/.

[i] Rozporządzenie (KE) 2018/1725 Parlamentu Europejskiego i Rady z 23 października 2018 roku o ochronie osób prywatnych w zakresie przetwarzania danych osobowych przez instytucje unijne, organizacje, biura i agencje jak również o swobodnym przepływie tego rodzaju danych  i odwołując Rozporządzenie (KE) No 45/2001 oraz Rozporządzenie numer 1247/2002/EC Tekst zgodny z EEA, OJ L 295, 21.11.2018, str. 39.