Regulamin Narzędzi Erasmus+

Podane informacje przedstawiają w ogólnych zarysach oczekiwania wobec pozycji zgłaszanych za pomocą Narzędzi Erasmus+. Dla zapewnienia jak największych i najtrwalszych korzyści dla szkół i nauczycieli od wszystkich osób zamieszczających wymagane jest przestrzeganie zarysowanych tu standardów oraz trzymanie się celów i standardów programu Erasmus+.

 Niniejszy Regulamin stanowi uzupełnienie ogólnych Zastrzeżeń prawnych portalu.

Należy również przeczytać Często zadawane pytania (FAQ) oraz Poradnik Narzędzia Erasmus+.

Zastrzeżenia prawne Narzędzi Erasmus+

Wszyscy użytkownicy Narzędzi Erasmus+ powinni dokładnie zapoznać się z poniższymi informacjami: 

 • Narzędzia Erasmus+ dostarczane są jako część School Education Gateway, portalu założonego przez Dyrekcję Generalną ds. Edukacji i Kultury Komisji Europejskiej we współpracy z Agencją Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego.
 • Umieszczone na liście kursy, oferty dla mobilnych i oferty nawiązania partnerstwa strategicznego są oferowane przez niezależne organizacje i Komisja Europejska nie ponosi żadnej odpowiedzialności względem ich zawartości, realizacji lub zarządzania nimi.
 • Żadna z pozycji na liście nie jest wstępnie zatwierdzona przez Komisję Europejską czy Agencje narodowe, niemniej jednak osoby zamieszczające proszone są o przestrzeganie podanego regulaminu.
 • Wybór kursu stacjonarnego, oferty dla mobilnych czy oferty nawiązania partnerstwa strategicznego z bazy danych nie stanowi gwarancji przyznania szkole grantu Erasmus+.
 • Co więcej, kurs, oferta dla mobilnych czy oferta nawiązania partnerstwa strategicznego nie muszą znajdować się na liście portalu School Education Gateway, aby można je było uwzględnić we wniosku programu Erasmus+.

Podstawowe zasady

 • Korzystanie z Narzędzia Erasmus+ jest wolne od opłat, zarówno dla osób zamieszczających pozycje, jak i dla osób poszukujących pozycji, które odpowiadają ich kryteriom.
 • Każdy może zamieścić pozycję – kurs stacjonarny, ofertę dla mobilnych lub ofertę nawiązania partnerstwa strategicznego. Jedynym technicznym wymaganiem dla utworzenia pozycji jest posiadanie konta z afiliacją organizacji. Jak tylko takie konto powstanie, użytkownik może zamieszczać pozycje w dowolnym dziale.
 • Dla uzyskania dostępu do pewnych funkcji portalu School Education Gateway i Narzędzi Erasmus+ konieczna jest rejestracja w celu utworzenia konta i zostania członkiem.
 • Czynione są wszelkie starania, aby portal internetowy funkcjonował bez zakłóceń. Niemniej jednak School Education Gateway nie ponosi i nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności za czasową niedostępność portalu internetowego z przyczyn technicznych pozostających poza naszą kontrolą.
 • School Education Gateway nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek oceny czy komentarze zamieszczone przez użytkowników na temat treści.
 • School Education Gateway zastrzega sobie prawo do modyfikacji portalu internetowego, Narzędzi Erasmus+ lub niniejszego Regulaminu w dowolnej chwili i bez uprzedniego powiadomienia.
 • School Education Gateway zastrzega sobie prawo do usuwania lub kasowania dowolnych treści lub komentarzy uznanych za nieścisłe, nieodpowiednie lub niezwiązane z tematyką portalu z punktu widzenia jego celów i odbiorców docelowych. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji osoba zamieszczająca treści zostanie poinformowana, a powody usunięcia podane.
 • School Education Gateway zastrzega sobie prawo do usunięcia recenzji użytkowników i odpowiedzi dostawców kursów, jeśli uzna, że są one obraźliwe, mogą stanowić nadużycie lub się dublują. 

Zasady dopuszczalnego użytkowania 

Jeśli publikujesz treści za pomocą Narzędzi Erasmus+ dokładnie przeczytaj poniższe informacje:

 • Osoby zamieszczające treści odpowiedzialne są za podawanie dokładnych i prawdziwych informacji w swoich ofertach, w tym za przechowywanie tych informacji oraz aktualizowanie ich, kiedy zajdzie taka potrzeba.
 • Osoby, zamieszczające wszelkie treści na platformie dołożą wszelkich starań, aby informacje te były dokładne (tam, gdzie wyrażają fakty) i odzwierciedlały w sposób rzetelny rzeczywistość (tam, gdzie wyrażają opinie).
 • Na platformie nie wolno zamieszczać ani przesyłać żadnych materiałów, obrazów, nagrań wideo oraz innych treści, jeśli nie ma zgody na ich użytkowanie.
 • Nie wolno podawać się za inną osobę bądź podawać nieprawdziwych informacji dotyczących swojej osoby.
 • Nie wolno manipulować ofertami, ani żadną ich częścią (w tym tytułem, opisem, metadanymi, terminami, danymi kontaktowymi, itp.) w sposób, który mógłby wprowadzić czytelnika w błąd lub ukryć przed nim istotne informacje, w tym nie wolno przedstawiać fałszywych lub zniekształconych informacji w celu zwiększenia widoczności w wynikach wyszukiwania, ani też zamieszczać nieprawdziwych ocen lub ocen mogących wprowadzić w błąd.

Niezastosowanie się do powyższych zasad dopuszczalnego użytkowania jest naruszeniem regulaminu korzystania z tej platformy i może skutkować podjęciem któregokolwiek lub wszystkich z niżej wymienionych działań:

 • Natychmiastowe tymczasowe lub stałe cofnięcie prawa do użytkowania naszej strony.
 • Natychmiastowe, tymczasowe lub stałe usunięcie wszelkich informacji lub materiałów zamieszczonych na naszej stronie.
 • Udzielenie upomnienia.

Szczegółowe zasady i warunki

Katalog kursów

 • Katalog kursów służy do zamieszczania ogłoszeń na temat kursów, które kwalifikują się jako mobilność kadry i są finansowane ze środków programu Erasmus + (w ramach kluczowej akcji 1: mobilność kadry edukacji szkolnej).
 • Dowiedz się więcej na temat terminów, warunków i procedur ze strony Erasmus+.
 • Jeśli jesteś organizatorem kursu, zapoznaj się z „wymaganiami dotyczącymi kursów stacjonarnych, opublikowanych w katalogu kursów niżej na tej stronie.
 • Uwaga! W chwili obecnej wyłącznie administratorzy School Education Gateway mogą publikować nowe kursy online w katalogu kursów.

Oferty dla mobilnych

 • Baza danych jest w zamierzeniu przeznaczona do sporządzania list ofert dla mobilnych dla kadry szkolnej, na przykład ofert obserwacji i towarzyszenia w pracy, okresów obserwacji lub prowadzenia zajęć dydaktycznych w szkole lub innej organizacji za granicą.
 • Koszt uczestnictwa kadry w działaniach z zakresu mobilności może być pokryty z funduszy programu Erasmus+ w ramach Europejskiego Planu Rozwoju szkoły (zob. Akcja 1: Mobilność kadry edukacji szkolnej).
 • Więcej o terminach, warunkach i procedurze składania wniosków na portalu internetowym programu Erasmus+.

Partnerstwa Strategiczne

 • Baza danych jest w zamierzeniu przeznaczona do zamieszczania pomysłów projektów i anonsów o poszukiwaniu partnerów, kwalifikujących się do uznania za finansowane przez KE Partnerstwa strategiczne w sektorze edukacja szkolna:
  • Partnerstwa strategiczne wspierające innowację
  • Partnerstwa strategiczne wspierające wymianę dobrych praktyk
 • Więcej o terminach, warunkach i procedurze składania wniosków na portalu internetowym programu Erasmus+.

Wymagania wobec kursów stacjonarnych publikowanych w Katalogu kursów

Dokument ten przedstawia w zarysie związane z programem Erasmus+ wymagania wobec kursów szkoleniowych dla nauczycieli. Dla zapewnienia jak największych i najtrwalszych korzyści dla szkół i nauczycieli od wszystkich organizatorów kursów wymagane jest przestrzeganie niniejszych wymagań oraz trzymanie się celów i standardów programu Erasmus+. Wymagania te powinny również pomóc szkołom szukającym odpowiednich kursów.

1. Zgodność z definicją mobilności edukacyjnej szkolnej kadry edukacyjnej podaną w Przewodniku po programie Erasmus+

Kursy muszą być przygotowane i realizowane w zgodzie z zasadami i celami wyłożonymi w Przewodniku po programie Erasmus+, Akcja 1, Mobilność kadry edukacji szkolnej. Zasady te obejmują wymagania dotyczące treści, lokalizacji i czasu trwania kursu. Więcej informacji można znaleźć w Przewodniku po programie Erasmus+.

2. Zapewnianie wymiaru europejskiego

Kurs musi zapewniać wymiar europejski, zarówno w swojej treści, jak i strukturze. Wymiar europejski może zostać aktywowany na różne sposoby, np. poprzez dywersyfikację profilu uczestników, tworzenie grup wielokulturowych i znalezienie odpowiedniej lokalizacji kursu.

Udział nauczycieli w kursie powinien stać się katalizatorem lepszego zrozumienia europejskich priorytetów w ich szkole i refleksji nad nimi, a także sensownego wdrożenia tych priorytetów na szczeblu całej szkoły. Biorąc udział w kursie nauczyciele powinni też mieć okazję do spotkania nauczycieli a) z innych krajów europejskich i b) pracujących na tym samym poziomie kształcenia (edukacja wczesna, podstawowa, średnia), z którymi będą mogli nawiązać współpracę nad nowymi międzynarodowymi projektami.

Każdy kurs europejski jest jednocześnie seminarium w dziedzinie budowy kontaktów, podczas którego uczestnicy mogą rozpocząć opracowywanie innych projektów europejskich. Organizatorzy powinni zatem zapewnić, że uczestnikom kursów zostanie podczas zajęć przedstawiony program eTwinning. Ma to na celu zaoferowanie, po zakończeniu kursu, im oraz ich szkołom sposobności do nawiązywania nieformalnych kontaktów zawodowych, dzielenia się informacją z kolegami i koleżankami oraz uczestnictwa w wydarzeniach edukacyjnych i zespołowych projektach. Więcej informacji.

3. Zaspokajanie potrzeb szkół i nauczycieli poprzez odpowiednią jakość konstrukcji kursu

Odbywające się za granicą kursy powinny oferować nowe możliwości w kraju macierzystym każdej ze szkół, z których pochodzą uczestnicy, pozostając w zgodzie z potrzebami i strategią zarysowanymi w Europejskim Planie Rozwoju szkoły. Co więcej, konstrukcja kursu musi odzwierciedlać bieżące potrzeby doskonalenia zawodowego poszczególnych nauczycieli, rozpoznane w Europejskim Planie Rozwoju, badaniach ankietowych nauczycieli czy innych odpowiednich źródłach. Kursy powinny być realizowane przez doświadczonych liderów dysponujących wiedzą na temat wielu systemów krajowych, a każdy kurs powinien być na tyle elastyczny, by dostosować go do potrzeb dowolnej grupy uczestników. 

Kurs odpowiedniej jakości powinien:

 • Być zarówno zajmujący, jak i interaktywny, ułatwiający owocny dialog pomiędzy uczestnikami;
 • Skupiać się na rozwoju kompetencji zawodowych nauczycieli;
 • Utrzymywać równowagę pomiędzy teorią i praktycznym zastosowaniem;
 • Dobierać zajęcia i ćwiczenia odpowiednie do czasu trwania i celów kursu;
 • Do przekazywania treści wykorzystywać szereg metod, mających na celu zarówno zaangażowanie uczestników w sesje, jak i inspirowanie innowacyjności w ich przyszłej praktyce;
 • Wykazywać elastyczność w realizacji kursu stosownie do potrzeb uczestników (np. języków, poziomów kompetencji, doświadczenia);
 • Zapewniać uczestnikom różnorodne środki do refleksji i dzielenia się swoją wiedzą.

Organizatorzy oferujący swoje kursy poprzez Katalog kursów muszą gwarantować, że kursy będą prowadzone zgodnie z naszkicowanymi celami. Organizatorzy powinni zapewnić wystarczająco szczegółowy opis oraz prostą i dostępną procedurę składania wniosków.

Kursy powinny zapewniać nauczycielom świadectwa ukończenia, w których znajdą się termin i czas uczestnictwa, treść kursu oraz efekty uczenia się. Świadectwa ukończenia powinny być podpisane przez organizatora kursu i przedstawione w postaci, która może zostać wykorzystana przez uczestników w ich karierze zawodowej. Sugerowanym wzorem jest dokument Europass – Mobilność.

4. Inne postanowienia

Organizator kursu powinien zapewnić wysoki standard pomieszczeń do nauki, zakwaterowania i wypoczynku. Organizator musi też zabezpieczyć potrzeby uczestników o specjalnych potrzebach.

5. Gwarantowanie dalekosiężnych skutków

Organizator kursu powinien upewnić się, że kurs zapewnia każdemu nauczycielowi następujące efekty:

 • Nieformalna wymiana informacji i nawiązywanie kontaktów zawodowych: utrzymywanie kontaktu i wymiany informacji z innymi uczestnikami kursu oraz z kolegami i koleżankami w szkołach (np. poprzez eTwinning lub tematyczne obszary współpracy zespołowej);
 • Przenoszenie zdobytej wiedzy i kompetencji do swojej własnej praktyki (powodzenie tego procesu będzie zależeć od organizatora kursu, jak również od szkół);
 • Wpływ na własną szkołę poprzez aktywne zaangażowanie w planowaniu strategicznym w związku z Europejskim Planem Rozwoju szkoły.

6. Ewaluacja kierująca przyszłym rozwojem kursów

Ewaluacja powinna być wbudowana w konstrukcję każdego kursu. Organizatorzy muszą się upewnić, że właściwie odpowiadają na wyniki każdej ewaluacji dotyczącej jakości ich kursów.