Najlepsza edukacja w pierwszych latach życia głównym tematem podczas konferencji Great Start in Life

Podczas konferencji Great Start in Life! The best Possible education in Early Years, która odbyła się w dniach 30 listopada – 1 grudnia 2016 r. naukowcy, decydenci oraz praktycy (nauczyciele, edukatorzy) wymieniali się doświadczeniami i oczekiwaniami dotyczącymi pracy z dziećmi w wieku 0-12 lat.

Wysokiej jakości wczesna edukacja i opieka nad dzieckiem (ECEC) oraz kształcenie w szkole podstawowej mogą zbudować solidny fundament pod najlepsze wyniki edukacyjne i jednocześnie przeciwdziałać przedwczesnemu kończeniu edukacji szkolnej. Z jednym i drugim obszarem wiążą się określone trudności, dlatego też celem konferencji było znalezienie odpowiedzi na te wyzwania oraz wymiana wiedzy związanej ze wspomnianymi obszarami. W konferencji wzięli udział fachowcy reprezentujący różne kraje i środowiska, by wzajemnie uczyć się, wspólnego tworzyć wiedzę i wzmacniać działania społecznościowe w zakresie praktyki, badań i polityki oraz w celu poprawy rozwiązań politycznych opartych na sprawdzonych danych.

Podczas wystąpień zaprezentowano między innymi ostatnie wyniki badań, podejścia i metody pedagogiczne w praktyce, a także bieżące rozważania na temat jakości i włączenia społecznego we wczesnej edukacji w krajach UE. Podczas pięciu odbywających się równolegle sesji warsztatowych uczestnicy rozmawiali na takie tematy jak (1) dostęp i włączenie społeczne, (2) pracownicy w ECEC i edukacji podstawowej, (3) zarządzanie i finansowanie, (4) monitorowanie i ewaluacja, oraz (5) program nauczania i metody pedagogiczne

Materiały z sesji plenarnych oraz warsztatów będą wykorzystywane podczas trwających obecnie prac nad rozwiązaniami politycznymi, na przykład:

  • Refleksje na temat umiejętności dzieci w XXI w. zostaną wykorzystane podczas przeglądu ram kompetencji kluczowych.
  • Wnioski na temat różnorodności i rozwoju języka będą stanowiły element prac Komisji w zakresie integracji obywateli państw trzecich.
  • Zidentyfikowane braki wiedzy na temat wczesnego dzieciństwa i kształcenia podstawowego pomogą określić priorytety programów Erasmus+ oraz Horizon2020.
  • Grupa robocza ds. szkół wykorzysta informacje na temat ciągłości kształcenia oraz okresów przejściowych.

Great Start in Life

Więcej zdjęć i obrazów można znaleźć na twitterze, hastag #greatstartinlife.

Niedawne inicjatywy polityczne Komisji Europejskiej dotyczące wczesnej edukacji: 
Deklaracja paryska (2015) dotyczy wartości i włączenia społecznego, uznaje zapewnienie dostępu dzieciom z mniej uprzywilejowanych środowisk do wysokiej jakości wczesnej edukacji i opieki (ECEC) za kluczowe. 

Komunikat w sprawie zapobiegania radykalizacji (2016) wskazuje na potrzebę edukacji włączającej od samego początku kształcenia, a także na Plan działania w zakresie integracji obywateli państw trzecich.

Poprzednie grupy robocze opracowały ramy jakości dla ECEC oraz całościowe podejście szkoły do przeciwdziałania przedwczesnemu rezygnowaniu z nauki szkolnej.